NIZW

Congres ouderenmishandeling

De au van ouderdom

Ruim 1 op de 20 ouderen in Nederland heeft te maken met een vorm van ouderenmishandeling: lichamelijke mishandeling, emotioneel geweld, financiële uitbuiting, verwaarlozing. Onder risicogroepen, zoals dementerende ouderen, ligt dit aantal nog hoger. Het Landelijk Steunpunt Bestrijding Ouderenmishandeling (LSBO) van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW nodigt de pers uit om op maandag 27 september in Ede aanwezig te zijn op het landelijk congres over ouderenmishandeling: De au van ouderdom. Tijdens dit congres wordt de mogelijkheid geboden om meer kennis op te doen over ouderenmishandeling en de interventiemogelijkheden die hulpverleners kunnen bieden.

Hulpverlening en signalering
Ouderenmishandeling is een verschijnsel met vele gezichten. Lichamelijk of emotioneel geweld, financiële uitbuiting of verwaarlozing; de situaties kunnen heel verschillend zijn. Soms gaat het om criminele (klein)kinderen die welbewust geld wegnemen, soms gaat het om kinderen of partners die de zorg voor een oudere niet meer aankunnen, en handelen uit wanhoop en frustratie. Signalering en interventie wordt vaak belemmerd omdat de betrokkenen de problemen stil houden. Ouderen zijn in veel gevallen afhankelijk van diegene die hen mishandelt. Daarbij komt dat hulpverleners te maken hebben met de .grijstinten. van ouderenmishandeling: wie is dader en wie is slachtoffer, wanneer gaat een .normale. relatie over in mishandeling?

Meldpunten
In Nederland is een aantal meldpunten ouderenmishandeling opgericht om zowel professionals en particulieren te ondersteunen bij de hulpverlening. Zo kan men terecht bij een meldpunt voor advies, voorlichting en waar nodig interventie. Daarnaast zijn er in diverse regio.s consultatienetwerken en samenwerkingsverbanden opgericht, die de drijvende kracht zijn achter het creëren van mogelijkheden voor advies, scholing en multidisciplinaire hulpverlening bij ouderenmishandeling. Het streven is om binnen drie jaar in elke regio van Nederland dergelijke initiatieven te realiseren.

Doel van het congres
Doel van het congres De au van ouderdom is informatie te geven over ouderenmishandeling en tot een uitwisseling te komen van bestaande ervaringen met hulpverlening en interventie. Daarnaast is het congres bedoeld om de samenwerking tussen diverse instellingen te bevorderen. De heer mr. drs. J. P. Dopheide van de directie Verpleging, Verzorging en Ouderen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal het eerste exemplaar van de gelijknamige publicatie De au van ouderdom in ontvangst nemen.
Tevens krijgen deelnemers de nieuwe publicatie Kleine gids Ouderenmishandeling in Nederland aangeboden, met een actueel overzicht van boeken, scholing en regionale initiatieven.

Voor wie?
Het congres is bedoeld voor mensen die werken met ouderen zoals: beleidsmakers op gemeentelijk, regionaal en landelijk niveau; managers, coördinatoren en staffunctionarissen van instellingen in de ouderenzorg; hulpverleners en dienstverleners in de ouderenzorg; functionarissen binnen aanverwante sectoren als politie en woningcoöperaties; preventiewerkers en hulpverleners uit de GGZ.

Deel: ' Congres ouderenmishandeling '
Lees ook