Rijks Universiteit Groningen


Lustrumfeestcongres

Vergelijkenderwijs. Reflectie op de ideale universiteit
Datum en tijd woensdag 16 juni 1999, 12.00 - 17.15 uur Congres Vergelijkenderwijs. Reflectie op de ideale universiteit
Plaats Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
Organisatie Lustrumbureau RUG

Informatie Marloes van der Weij, tel. (050)363 66 66 (werk)

De RUG benadert de wetenschap en de wereld op een nuchtere en vernieuwende manier. Daarbij werken docenten, onderzoekers en studenten in open onderlinge verhoudingen aan de grenzen van het weten. Dat is in twee zinnen waar de uni-versiteit voor staat. Nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen vragen om voortdu-rende herijking van verplichtingen en ambities op het gebied van onderwijs en on-derzoek. Tijdens het Lustrumfeestcongres staat de reflectie op de rol van de uni-versiteit centraal. Lolle Nauta benadert het begrip universiteit vanuit filosofisch perspectief. Buitenlander in Groningen, Helen Wilcox en Groninger in het bui-tenland, Bernard Witholt verzorgen een duopresentatie over de verschillen tussen Nederland en andere landen. Willem Otterspeer benadert het thema vanuit een historische invalshoek. Enkele kritische studenten, medewerkers en alumni zorgen ter afwisseling voor korte, prikkelende columns over positieve en negatieve ervaringen met de universiteit. Tevens wordt de winnaar van de columnwedstrijd bekendgemaakt.

Deel: ' Congres Reflectie op de ideale universiteit '
Lees ook