Novem


30-Jun

Novem Energiek '99
Eerste Nationale Congres voor MJA-uitvoerders in de sector Utiliteitsgebouwen

Vanaf 2000 gaat er veel veranderen op het gebied van de meerjarenafspraken (MJA's) in de utiliteitsbouw. De eisen voor energiezorg worden zwaarder, er komen nieuwe onderwerpen bij zoals de toepassing van duurzame energie en mobiliteit. Voor de uitvoering van de MJA's zijn de laatste tijd ook allerlei nieuwe instrumenten ontwikkeld. Op het congres Novem Energiek '99 wordt iedereen die binnen de sector utiliteitsgebouwen verantwoordelijk is voor de naleving van de MJA, bijgepraat over de laatste stand van zaken. Het congres vindt plaats op 17 september 1999 in het Educatorium in Utrecht.

In 2000 veranderen in Nederland bijna alle meerjarenafspraken over verbetering van de energie-effciency. Kernbegrippen zijn: verdergaande besparingsdoelstellingen, meer aandacht voor duurzame energie en integratie van de mobiliteit. De mogelijkheden om hieraan invulling te geven worden tegelijkertijd almaar groter, door het op de markt komen van steeds nieuwe producten en diensten. Ook de cursus- en adviesmarkt voor energiemanagement en milieubeheer is flink in beweging. Novem acht al deze ontwikkelingen aanleiding voor een groots evenement voor alle betrokkenen uit de utiliteitsbouw (nieuwbouw en bestaande bouw): Novem Energiek '99.

Doelgroep

Novem Energiek '99 is speciaal bedoeld voor mensen die binnen de sector utiliteits-gebouwen verantwoordelijk zijn voor de energieprogramma's c.q. de naleving van een MJA: facility-managers, hoofden technische dienst en beleidsmedewerkers. Het programma is geheel op hen afgestemd. Aan het woord komen deskundigen en de belangrijke spelers op het gebied van energiebeheer en -wetgeving. De belangrijkste thema's zijn:

1. Energiemanagement: energiezorg, duurzaam bouwen, duurzame energie en mobiliteit, tarieven en contracten, communicatie en draagvlak.

2. Energie en techniek: onderhoud, warmtetechniek,
warmtekrachtkoppeling, niet-conventionele technieken.

3. Demo's en ervaringen: 'best practices' en 'lessons learned'. Speciale aandacht zal verder uitgaan naar nieuwe instrumenten voor energiezorg. Het congresprogramma bestaat uit overwegend korte workshops en demonstraties. Deelnemers kunnen hieruit een programma naar eigen wens samenstellen. Het congres is gratis toegankelijk, wel is inschrijving vooraf verplicht.

Informatiebeurs

In aanvulling op het congres vindt een informatiebeurs plaats, waarop aanbieders een presentatie geven van hun diensten en producten: technische noviteiten, adviesdiensten, software of bijvoorbeeld subsidie-advisering. Een beperkt aantal stands is nog beschikbaar.

Organisatie

Inschrijvingen voor deelname uiterlijk 23 juli 1999. Voor deelname kunt u bellen naar mevrouw mevrouw A.Gosens, telefoon 030-2393 592. Faxen is ook mogelijk: 030-2316 491 t.a.v. mevrouw A.Gosens, of e-mail A.Gosens@Novem.nl. Meer informatie over deelname aan de beurs is te verkrijgen bij de heer S. Boshouwers van TINKER, creatief bureau voor kennisoverdracht, tel. 030-2300 405, fax 030-2232 293.

Bron: Novem

Meer informatie
Over congresdeelname: mevrouw A.Gosens, telefoon 030-2393 592; Fax: 030-2316 491
Over deelname aan de beurs: de heer S. Boshouwers van TINKER, creatief bureau voor kennisoverdracht, tel. 030-2300 405, fax 030-2232 293.

Deel: ' Congres voor MJA-uitvoerders in de utiliteitsbouw '
Lees ook