vereniging nederlandse gemeenten

congres

water in publieke handen: een goede zaak?
no nuts, no glory ?!

hoe nuttig is nog het bezitten van een waterleidingbedrijf voor de lagere overheden? deze vraag staat centraal tijdens dit congres.

duurzame veiligstelling van de drinkwatervoorziening en de bescherming van de kleinverbruikers staan hoog in het vaandel van gemeenten en provincies. tegelijkertijd zijn er ontwikkelingen in het denken over de verhouding tussen de overheden en de markt. in sommige sectoren is privatisering (verkoop van overheidseigendom) gerealiseerd of aan de orde. de politiek lijkt de waterleidingsector echter aan de overheid te willen laten.
wat vinden de aandeelhouders van de huidige ontwikkelingen? hoe zien zij hun rol? welke zeggenschap, financieel of bestuurlijk, blijft er voor hen over? en wat vindt de sector van de voorstellen die nu op tafel liggen? tijdens het congres geven de betrokken partijen hun visie.

minister pronk van volkshuisvesting, ruimtelijk ordening en milieubeheer (vrom) wil dat de levering van drinkwater ook in de toekomst het (natuurlijk) monopolie blijft van de waterleidingbedrijven en dat de bedrijven in handen van de overheid blijven. hij wordt hierin gesteund door de tweede kamer, zoals onlangs bleek tijdens een algemeen overleg op 14 oktober jl.. daarmee wordt afstand gedaan van de in de hoofdlijnennotitie geformuleerde ideeën omtrent marktwerking voor de watervoorziening voor huishoudens en de voorgestelde splitsing tussen eigendom en exploitatie van de infrastructuur. ook de vergelijking met de energiesector voor wat betreft de mogelijkheid voor privatisering wordt afgewezen. als reden hiervoor wijst de minister erop dat de kwaliteit van de huidige drinkwatervoorziening internationaal gezien op een hoog peil staat en dat ook een prijsvergelijking met onze buurlanden goed wordt doorstaan. het doel van de nieuwe wet is dan ook het waarborgen van de kwaliteit en leveringszekerheid van de drinkwatervoorziening en de bescherming van de positie van de gebonden klanten. de bedrijven hebben bovendien een bredere maatschappelijke functie, zoals het bevorderen van doelmatig watergebruik en het meewerken aan de bescherming van bronnen. tegelijkertijd dienen de bedrijven ook doelmatig te functioneren. het kabinet denkt hierbij vooralsnog aan het invoeren van een verplichte prestatievergelijking (benchmarking).

vanwege dit nutskarakter wil de minister in de nieuwe wet restricties stellen aan het uitkeren van de winst. het monopoliekarakter van de sector vereist voorts een goedwerkend toezicht. hier is (zoals nu het geval is) volgens de minister mede een rol voor de aandeelhouders weggelegd. daarom wordt voorgesteld om het verplichte overheidseigendom in de wet te verankeren. om te voorkomen dat bedrijven voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet in handen van private partijen komen, zo kondigde de minister in zijn brief aan, wil hij met de huidige eigenaren van de waterleidingbedrijven de mogelijkheid bespreken om een moratorium in te stellen ten aanzien van het overheidseigendom.

ondanks de brief van de minister blijven er onzekerheden. vertegenwoordigers van het ministerie van vrom, de vereniging van exploitanten van waterleidingbedrijven in nederland (vewin), een gemeente en een provincie zullen hun visie geven op de huidige ontwikkelingen. het congres is een aanzet tot deze discussie, met als doel een bijdrage te leveren aan de standpuntbepaling binnen uw gemeente, provincie en/of bedrijf!

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––programma–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


13.30 - 14.00
uur ontvangst met koffie en thee

14.00 - 14.10 opening door de dagvoorzitter,de heer mr. ing. c. van tilborg, uur directeur van de vereniging van nederlandse gemeenten (vng)


14.10 - 14.30 inleiding door de heer h.a.p.m. pont, uur directeur-generaal van het ministerie van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer
inleiding door de heer drs. w.t. van gelder, commissaris van de koningin in
14.30 - 14.40 zeeland
uur namens de vereniging van exploitanten van waterleidingbedrijven in nederland (vewin)

14.40 - 14.50 inleiding door de heer mr. drs. g.a.a. verkerk, uur wethouder van economie en personeel van de gemeente den haag


14.50 - 15.00 inleiding door de heer drs. j.h.j. verburg, uur gedeputeerde van de provincie noord-holland voor economische zaken, europa en landbouw

15.00 - 15.30
uur pauze met koffie/thee


15.30 - 16.30 forumdiscussie met de zaal
uur met alle inleiders enmevrouw mr. dr. a.e.h. huygen, onderzoeker vakgroep economie van de juridische faculteituniversiteit leiden
16.30 uur afsluiting en borrel

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– data en locaties–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

het congres wordt gehouden op woensdag 8 december a.s. in de reehorst te ede.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––doelgroep–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

de bijeenkomst is bestemd voor:

- bestuurders en ambtenaren van gemeenten en provincies;
- vertegenwoordigers van waterleidingbedrijven.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
kosten–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

de kosten van deelname aan het congres bedragen ƒ 175,-- per persoon voor de non-profitsector en ƒ 275,-- voor de profitsector.
u ontvangt in de komende weken afzonderlijk een factuur voor de deelnemersbijdrage.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– organisatie ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

het congres wordt georganiseerd door de vereniging van nederlandse gemeenten (vng) in samenwerking met de vereniging van exploitanten van waterleidingbedrijven in nederland (vewin).

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– inschrijving ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

voor belangstellenden is een inschrijfformulier bijgesloten dat zo spoedig mogelijk dient te worden teruggestuurd aan het congres- en studiecentrum vng, postbus 30435, 2500 gk den haag. u kunt het inschrijfformulier ook per fax verzenden. het faxnummer is: 070-3738743 of 3635682. ongeveer een week voor de bijeenkomst ontvangt u een bevestiging. uw inschrijving is bindend. studenten aan universiteiten en hbo-instellingen die jonger zijn dan 27 jaar krijgen door bijsluiting van een kopie van hun collegekaart 75% korting. de stichting fonds hartman verstrekt de korting.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– annulering –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

annulering van de inschrijving kan alleen schriftelijk tot uiterlijk één week voor de bijeenkomst. bij verhindering kan uw plaats wel worden ingenomen door een vervanger. indien annulering of verhindering niet één week van tevoren wordt doorgegeven, bent u het volledige inschrijfbedrag verschuldigd.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– inlichtingen ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

congres- en studiecentrum vng
postbus 30435

2500 gk den haag
tel.: 070-3738459/8469 (doorkiesnummer)
fax: 070-3738743/3635682

Deel: ' Congres Water in publieke handen, een goede zaak? '
Lees ook