vereniging nederlandse gemeenten

congres
werkgelegenheid: vandaag en morgen

de vierde week van november is in alkmaar verkozen tot "de Week van het Werk". Naast andere activiteiten vindt op 24 november het congres "Werkgelegenheid: vandaag en morgen" plaats. Tijdens het congres worden thema's als de toekomst van de werkgelegenheid in Noordwest-Holland, de verandering van en de spanning op de arbeidsmarkt behandeld. Werkgevers geven hun visie op deze thema's en hoe hier volgens hen op in te spelen. Tijdens de afsluitende discussie met het panel en de zaal is er ruimte voor specifieke standpunten.

Ontwikkeling in de regio
'Als wethouder van de gemeente Alkmaar, ben ik trots het congres "Werkgelegenheid: vandaag en morgen" onder uw aandacht te brengen. De gemeente Alkmaar en Arbeidsvoorziening Noord-Holland-Noord organiseren "de Week van het Werk" om op deze wijze een goede afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te stimuleren.
Het congres is een uitstekende gelegenheid om ontwikkelingen op het gebied van werkgelegenheid in de regio te vernemen en daar gezamenlijk over te discussiëren. De aanwezigheid van minister De Vries toont het belang aan van het congres. Als panellid hoop ik samen met u 24 november een bijdrage te leveren aan visie op het gebied van werkgelegenheid in de regio.'

Landelijk beleid sluitende aanpak
Mr. K.G. de Vries, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De spanning op de arbeidsmarkt is voor vele werkgevers op het ogenblik een probleem. Het Kabinet wil deze situatie verbeteren door te investeren in een betere aansluiting van vraag en aanbod. Het Kabinet heeft zo het beleid ontwikkeld van de sluitende aanpak. Het plan omvat scholing, sollicitatietraining en het creëren van werkervaring voor werkzoekenden die bij arbeidsvoorziening staan ingeschreven. Het doel is de sluitende aanpak binnen vijf jaar (1999-2003) in verregaande mate te realiseren. In Noord-Kennemerland wordt, op iniatiatief van de gemeente Alkmaar, gezocht naar extra mogelijkheden om vraag en aanbod beter op elkaar te laten aansluiten, met als resultaat een betere balans op de arbeidsmarkt.

De toekomst van tijdelijk werk in Noord-Holland
De heer J.A. Kamps, voorzitter Algemene Bond van Uitzendorganisaties Wat is de betekenis van de flex-formule ten aanzien van de reïntegratie van werkzoekenden? De heer Kamps belicht deze formule tegen de achtergrond van de krapte op de arbeidsmarkt en een veranderende wetgeving. Hieruit voortvloeiend wordt aandacht besteed aan de betekenis en de rol van de uitzendondernemingen voor de arbeidsmarkt. De heer Kamps: 'De vraag is hoe de uitzendondernemingen omgaan met de flexibiliteit en hoe zich dat in de toekomst gaat ontwikkelen.'

Wat doen we aan de krapte op de arbeidsmarkt?
De heer dr. P.H.M. van Hoesel, algemeen directeur Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (EIM)
'In veel sectoren kampt men met moeilijk vervulbare vacatures. Dit geldt niet alleen voor specifieke beroepen, waar te weinig mensen met de juiste opleiding instromen, maar ook in brede zin. Voor ongeschoold werk is het eveneens moeilijk mensen te vinden. De oplossing is te vinden in het ontsluiten van de (enorme) stille arbeidsreserve. Dat is geen gemakkelijke opgave, maar er kan veel meer gedaan worden dan tot op heden is gebeurd. Met name van een grootschalige aanpak mag succes worden verwacht. Zo’n aanpak zal in hoofdlijnen worden geschetst.'

Voorzitter van het congres is journalist Marjolijn Uitzinger. Zij heeft in het verleden gewerkt als parlementsredacteur bij de Volkskrant en als voorlichter bij het ministerie van VROM. Momenteel presenteert zij de radioprogramma’s ’AVRO op Radio 1' en ‘Debat op vijf’.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Programma–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


16.00-16.30 uur Ontvangst met koffie/thee

16.30-16.40 uur Opening door dagvoorzitter, mevrouw M. Uitzinger, journalist Landelijk beleid sluitende aanpak
16.40-17.00 uur Inleiding door de heer mr. K.G. de Vries, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
De toekomst van tijdelijk werk in Noord-Holland
17.00-17.20 uur Inleiding door de heer J.A. Kamps, voorzitter Algemene Bond van Uitzendorganisaties
Wat doen we aan de krapte op de arbeidsmarkt?
17.20-17.40 uur Inleiding door de heer dr. P.H.M. van Hoesel, algemeen directeur Economisch Instituut Midden- en Kleinbedrijf (EIM) Discussie met panel o.l.v. de dagvoorzitter met: de heer L. van der Wal,
17.40-18.15 uur Nederlandse Bond van Ondernemers in Bouwnijverheid; de heer C.G. van Vliet, wethouder Alkmaar; de heer J.A. Kamps; de heer dr. P.H.M. van Hoesel.
18.15 uur Afsluiting met borrel

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– data en locaties–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Het congres wordt gehouden op woensdag 24 november 1999 vanaf 16.00 uur, in Theater De Vest, Canadaplein
2, te Alkmaar.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––doelgroep–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

– werkgevers uit de regio Noordwest-Holland en omgeving; – gemeentebestuurders;
– beleidsmedewerkers werkgelegenheid;
– overige geïnteresseerden.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
kosten–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

De kosten van deelname aan het congres 'Werkgelegenheid: vandaag en morgen' bedragen ƒ 50,-- per persoon. U ontvangt in de komende weken afzonderlijk een factuur voor de deelnemersbijdrage.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– inschrijving ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Voor belangstellenden is een inschrijfformulier bijgesloten. Heeft u interesse, stuur uw inschrijfformulier dan zo spoedig mogelijk naar het Congres- en Studiecentrum VNG, Postbus 30435, 2500 GK Den Haag. U kunt het inschrijfformulier ook per fax verzenden. Het faxnummer is: 070-3738743. Ongeveer een week voor de bijeenkomst ontvangt u een bevestiging. Uw inschrijving is bindend.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– annulering –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Annulering van de inschrijving kan alleen schriftelijk tot uiterlijk 19 november 1999. Bij verhindering kan uw plaats wel worden ingenomen door een vervanger.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– inlichtingen ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Congres- en Studiecentrum VNG
Postbus 30435

2500 GK DEN HAAG
Tel.: 070- 3738459/8469 (doorkiesnummers)
Fax: 070- 3738743/3635682
E-mail:cs@vng.gemnet.nl
www.vng.nl

Deel: ' Congres Werkgelegenheid vandaag en morgen '
Lees ook