OPTA

Per post en per e-mail: secreindgebruikersmarkt@opta.nl OPTA
Afdeling Eindgebruikersmarkt
t.a.v. Secretariaat
Postbus 90420
2509 LK Den Haag

Amsterdam, 14 september 2001

Ref. : MvdH/TK/OPTA_eindgebruikersmarkt01 Onderwerp : Consultatie evaluatiemoment price cap

Geachte heer/mevrouw,

In reactie op OPTA's consultatiedocument Tariefregulering huurlijnen, d.d. 25 juli 2001, doet Versatel Telecom International N.V. (`Versatel') u bij deze bericht van haar opmerkingen op dit document.

Inleiding
Versatel is van mening dat tarievenbeleid op het gebied van huurlijnen met de grootste voorzichtigheid dient te worden toegepast om te voorkomen dat investeringen in alternatieve infrastructuren en substituten (xDSL) niet meer kunnen worden terugverdiend. Versatel stelt voor dat prijsregulering alleen dient te worden ontwikkeld als daarbij het uitgangspunt dat er geen andere oplossing is. Dit speelt dus in bepaalde regio's en dan vooral bij bepaalde soorten lijnen (local tails).

Toepassingen huurlijnen en tariefregulering
Zoals ook in uw document wordt aangegeven, zijn er twee toepassingen denkbaar voor huurlijnen. De eerste toepassing is het directe gebruik door eindgebruikers; in deze toepassing zijn de verschillende operators steeds vaker elkanders concurrenten. De tweede toepassing is de inzet door marktpartijen van huurlijnen voor de opbouw van hun netwerk. In deze situatie is het (veelal) KPN die de huurlijnen aan andere marktpartijen aanlevert zodat deze andere partijen hun diensten aan de eindgebruikers kunnen aanbieden. Deze complexe situatie is de reden dat tegen het voorgenomen beleid van OPTA ten aanzien van huurlijnprijsstelling een wat ambivalente houding resulteert.

Price cap mag hooguit `last resort' zijn
Versatel is geen voorstander van artificiële prijsstelling ter vervanging van het concurrentie mechanisme. Concurrentie is de manier om tot prijsdalingen te komen (waarbij uiteraard concurrentie verstorende KPN prijsdalingen/kortingen in de gaten moeten worden gehouden). Indien wordt gekozen voor ingrijpen dienen de neveneffecten van dit ingrijpen tot een minimum beperkt te blijven. Dit pleit voor een ingrijpen zo dicht mogelijk bij de bron van het probleem. Indien prijsverlagingen niet spontaan tot stand komen omdat er bijvoorbeeld

Versatel Telecom International N.V.
Hullenbergweg 101 Postbus 22697 T +31 (0)20 750 10 00 www.versatel.com 1101 CL Amsterdam Z-O 1100 DD Amsterdam Z-O F +31 (0)20 750 10 01 KvK Amsterdam 33272606 The Netherlands The Netherlands E info@versatel.com ABN AMRO 50 81 66 950sprake is van marktfalen in een bepaalde regio omdat er geen additionele capaciteit kan worden aangelegd, dient gekeken te worden naar de achterliggende oorzaken, in plaats van de uiterlijke symptomen aan te passen. Indien concurrentie ontbreekt behoort men te bekijken welke mogelijkheden er bestaan ter stimulering van deze concurrentie. Zo kan er gekeken worden naar de mogelijkheid van een nul-tarief voor huurlijnen naar nummercentrales in onrendabele gebieden. De nieuwe operators kunnen dan de ontwikkeling van een direct concurrerend product, namelijk DSL, invoeren ook in deze minder rendabele gebieden. Op deze wijze kan verantwoord tot een aanvaardbaar niveau van concurrentie worden gekomen, met als gevolg prijsdalingen op de eindgebruikersmarkt en betere dienstverlening. Cosmetische korte termijn resultaten zijn funest voor de lange termijn ontwikkeling van de Nederlandse telecommunicatiemarkt (deze redenering lijkt te worden ondersteunt door de aanpak van Oftel zoals beschreven in hoofdstuk vijf van het onderzoek pricecap systemen voor huurlijnen, behorende bij het consultatiedocument).

OPTA dient zich in eerste plaats voor marktwerking in te spannen Dit betekent dat indien er een reële mogelijkheid is om een concurrerend aanbod in de markt te zetten, deze concurrentie niet mag worden `vervalst' door afgedwongen retail prijsdaling (of price caps) van KPN's producten. Die afgedwongen prijsdaling moet dus ons inziens als last resort achter de hand worden gehouden. Uiteindelijk zou immers marktwerking de oorzaak moeten vormen voor een retail prijsdaling in de markt ­ deze zal ook vanzelf tot stand komen zodra de concurrentie tot een bestendig peil is gekomen. Voor zover echter wholesale concurrentie geen reële mogelijkheid is vanwege de prijsstelling op wholesale niveau en het derhalve gaat om de regulering van de afhankelijkheid van de concurrenten van KPN dan is wholesale prijsregulering een geschikt instrument (vergelijkbaar met de situatie voor interconnectie tarieven).

Wholesale benadering zonder price cap voor retail
Een van de mogelijkheden die Versatel dan ook ziet is een scheiding van het huurlijn tariefstelling beleid. Voor zover de huurlijn als retail product op de markt wordt gebracht zal de concurrentie de enige vorm van `regulering' van de prijzen dienen te zijn (of in ieder geval niet meer dan de huidige rendementsregulering).

Voor zover de huurlijnen als wholesale product aan de alternatieve operators worden geleverd kan echter een vorm van tariefregulering van de niet reproduceerbare local tails op zijn plaats zijn. Dit uitsluitend waar de concurrentie niet aanwezig is omdat dit fysiek niet mogelijk is of economisch onverstandig. Tariefregulering zou dan in de vorm van benchmark tarifering de voorkeur verdienen. Door de wholesale regulering zal dan vanzelf een daling van de retail tarieven tot stand kunnen komen

OPTA bespreekt in het consultatiedocument het verschil in prijsstellingsregulering tussen Interconnecterende Leased Lines en `Gewone' huurlijnen. Dit verschil in methodiek van prijsregulering kan ­ zo hebben we geleerd uit het verschil in regulering van wholesale en retailprijsstelling bij de telefoniediensten­ vreemde en marktverstorende uitkomsten geven. Versatel pleit dan ook ­ indien voor deze aanpak wordt gekozen- om een systematische aanpak waarbij er door een methodische aanpak een logisch verband wordt gecreëerd tussen de wholesale en retail prijsstelling, ook bij huurlijnen. Een dergelijk verband zou een price squeeze test overbodig maken of liever gezegd vervangen. In tegenstelling tot wat OPTA in het consultatiedocument voorstelt, lijkt ons hiervoor het price cap systeem niet voldoende uitgerust. De onoverzichtelijkheid en de speelruimte voor KPN ­ in aansluiting op de constatering dat zeker nog niet in alle segmenten voldoende concurrentie bestaat ­ pleit voor een grondiger aanpak. Het creëren van een logische rendementswig op alle typen huurlijnen tussen een wholesale en een retail variant, in aansluiting op een overzichtelijk

2prijsontwikkelingsbeleid, verdient daarbij volgens Versatel de voorkeur.

Indien onverhoopt toch gekozen wordt voor een retail price cap model dient daarbij ook de vrijheid die een `mandje' biedt in de prijsstelling van KPN onder toezicht te worden uitgeoefend, ter voorkoming van effectieve repressie van de concurrentie. Bovendien dienen ­ bij welk prijsreguleringsmodel dan ook ­ tevens de te verlenen kortingen onder voldoende toezicht van OPTA te worden geplaatst.

Element based Charging/Ontbundeling van producten
Als essentiele aanvulling op het prijsstelling beleid zal een vorm van element based pricing moeten worden geïntroduceerd. Dit ter waarborging van een voldoende mate van ontbundeling van het aanbod zodat de concurrentie een onderdeel van een huurlijn kan reproduceren als dit economisch verantwoord is. Als voorbeeld kan hier worden aangehaald dat KPN marktpartijen niet de mogelijkheid biedt om eigen carrier systemen (en backbone) te gebruiken bij KPN producten als de onlangs geïntroduceerde CTN en Megalink diensten. De bundeling van backbone, carriersystemen en local tails betekent dat door nieuwe operators gedane investeringen in dergelijke faciliteiten onbenut blijven, kosten worden verhoogd en marges versmald.

Uiteraard moeten bij een (afgedwongen) daling van de huurlijn tarieven tevens de gevolgen voor de met huurlijnen concurrerende producten zoals DSL in ogenschouw worden genomen. Het kan niet zo zijn dat door een afgedwongen verlaging van de prijzen op de huurlijnen markt de ontwikkeling van de DSL markten in de kiem wordt gesmoord en de reeds daarin gedane investeringen effectief verloren gaan. Uiteindelijk is voor de ontwikkeling van de markt voorspelbaarheid van groter belang dan (te snelle) daling van de (retail)prijzen. Door voorspelbaarheid (en transparantie) van de (ontbundelde) tarieven kunnen de operators in de markt gefundeerde keuzes maken tussen wel of niet zelf bouwen van netwerken of huurlijnen en daarmee concurrerende producten zoals DSL. Uiteindelijk ontstaat daarmee een deugdelijke, duurzame concurrentie die zelf voor prijsdalingen zorg zal dragen.

Tenslotte, tariefregulering is weinig zinvol als niet tegelijkertijd de SLA's helder zijn en er geen loopje met de markt kan worden genomen middels leveringsproblemen. Harde afspraken met boeteclausules en kwaliteitsgaranties zijn daarom essentieel om beleid tot resultaat te laten leiden.

Met vriendelijke groet,
Versatel Telecom International N.V.

Mr M.A.J.M. van der Heijden
Chief Regulatory Officer & VP Public Affairs

3Deel: ' Consultatie evaluatiemoment price cap '
Lees ook