Gemeente Nijmegen


Persberichten | De Brug

Consultatie grotestedenbeleid:

Stad eens met koers

Bewonersorganisaties, stedelijke instellingen en organisaties onderschrijven in hoofdlijnen de koers en speerpuntenkeuze van het Nijmeegse grotestedenbeleid. Daarnaast is er bereidheid in de stad om aan de uitvoering van het grotestedenbeleid mee te doen. Deze conclusies trekken burgemeester en wethouders uit een aantal consultatierondes over het te voeren grotestedenbeleid.

Voor het grotestedenbeleid is een ontwikkelingsprogamma met een looptijd van vier jaar in de maak. Een eerste concept van dit ontwikkelingsprogramma is tijdens drie werkconferenties voorgelegd aan respectievelijk bewonersorganisaties, instellingen en organisaties die bij de uitvoering van grotestedenbeleid betrokken zijn én een groep sterk bij de stad betrokken Nijmegenaren. Burgemeester en wethouders hebben het concept-ontwikkelingsprogramma wel op details aangepast. Zo zijn als resultaat van de consultatierondes bijvoorbeeld interventies en maatregelen aangescherpt, onder andere als het gaat om de verbetering van de woonomgeving. Met bewonersorganisaties is afgesproken dat er begin september weer een bijeenkomst wordt belegd over de wijze waarop de resultaten van de eerste werkconferentie in het ontwikkelingsprogramma zijn verwerkt. Daarnaast komt aan de orde hoe bewonersorganisaties en andere betrokkenen gezamenlijk kunnen optrekken in de uitvoering van het grotestedenbeleid.

De zes speerpunten uit het ontwikkelingsprogramma zijn:
* · de jeugd krijgt de toekomst
* vangnet

* werk voor werklozen

* samen wonen en werken in de wijk
* verbetering van de woonomgeving
* ruimte voor mobiliteit

In dit tweede concept zijn ook de Nijmeegse ambities en daaraan gekoppeld de financiële consequenties van het grotestedenbeleid voor de komende vier jaar op een rij gezet. Om de Nijmeegse wensen en ambities te realiseren is jaarlijks f 128 miljoen nodig aan investeringen en wordt er f 130 miljoen aan exploitatiekosten uitgegeven. Van de exploitatiekosten is bijna f 14 miljoen per jaar ongedekt en van de investeringen bijna f 15 miljoen. Burgemeester en wethouders beschouwen deze ambities als vertrekpunt voor de onderhandelingen met rijk en mogelijke andere partners over verdere bijdragen aan het grotestedenbeleid.

Het tweede concept van het ontwikkelingsprogramma sturen burgemeester en wethouders naar het ministerie van Binnenlandse Zaken die het vervolgens zal toetsen. Begin september willen B&W het ontwikkelingsprogramma vaststellen. De gemeenteraad velt op 5 oktober een oordeel over het ontwikkelingsprogramma.

Deel: ' Consultatie grotestedenbeleid Nijmegen '
Lees ook