KPN


Consultatie aanmerkelijke macht op de markt 1 februari 1999

Inleiding
Sinds de nieuwe telecommunicatiewet van kracht is (15 december 1998), is KPN voor 2 jaar aangemerkt als een partij met aanmerkelijke macht op de markt voor huurlijnen en openbare vaste telefonie. Naast deze aanwijzing bij wet kan OPTA bepalen of andere partijen aanmerkelijke macht hebben op deze markten. OPTA heeft deze bevoegdheid ook voor mobiele telefonie. Uit een aanwijzing volgen voor de aanmerkelijke marktpartij speciale verplichtingen die niet gelden voor niet-aanmerkelijke aanbieders van telecommunicatie.

Het begrip "aanmerkelijke marktmacht" is eveneens onderwerp van een consultatieronde door OPTA. Hiertoe heeft OPTA op 18 december 1998 een consultatiedocument laten verschijnen waarop KPN nu reageert. Bijgaand vindt u een samenvatting van de reactie van KPN alsmede een downloadable versie van het document. Op 12 januari werd een hoorzitting georganiseerd.

Zwaartepunt in de reactie is dat KPN de opvatting is toegedaan dat marktaandeel niet méér is dan een indicatie van de werkelijke marktmacht. Doorslaggevend moet, volgens KPN, zijn of een marktpartij de marktvoorwaarden over een langere periode kan beÏnvloeden. KPN is van mening dat, gezien de snelle ontwikkeling van de Nederlandse telecommunicatiemarkt als geheel en de (zeer) verschillende dynamiek die zich reeds in enkele deelmarkten voordoet (zoals bijvoorbeeld in de markt voor mobiele telecommunicatie die al sterk concurrentie-gedreven is), de noodzaak voor (nadere) regulering zich niet langer voordoet en er derhalve geen marktpartij als aanmerkelijk behoeft te worden aangemerkt. (Nadere) regulering kan in dat geval de noodzakelijke vrijheid tot ontwikkeling en innovatie van de gehele telecommunicatiemarkt sterk belemmeren.

(Ten bewijze van het feit dat de Nederlandse telecommunicatiemarkt nu reeds tekenen vertoont waarbij het keurslijf van de 'aanmerkelijkheid' een slechte uitwerking heeft op de keus en ontwikkeling, verwijst KPN naar de reactie van de BTG (de vereniging van
Telecommunicatiegrootgebruikers) die zich in dit verband, namens haar leden, zorgelijk uitliet.

Samenvatting reactie KPN
KPN deelt de mening van het college dat het aanmerkelijke marktmacht (AMM) instrumentarium terughoudend moet worden toegepast. KPN wijst er daarbij op dat terughoudende toepassing niet mag leiden tot discriminatie tussen partijen in de markt.
KPN is van mening dat bij de hantering van het AMM-instrumentarium gekeken moet worden naar de aard en dynamiek van de verschillende markten en dat de toepassing van het instrumentarium steeds gebonden moet zijn aan het specifieke reguleringsdoel in de betreffende markt. Belangrijk is daarbij dat niet het verleden, maar verwachtingen voor de toekomst bepalend zijn voor het eventueel hanteren van het AMM-instrumentarium.
De terughoudendheid dient ook tot uitdrukking te komen in heldere criteria voor afbouw van de toepassing van het AMM-instrumentarium. Het is evident dat de afbouw niet uitsluitend moet worden gebaseerd op een marktaandeel van 25% in de relevante productmarkt, maar ook op criteria als de mogelijkheid om de marktcondities eenzijdig te kunnen bepalen, dan wel om economische marktentree te kunnen belemmeren. De vier onderscheiden productmarkten verschillen naar hun aard en dynamiek. KPN is van mening dat het college bij de eventuele toepassing van het AMM-instrumentarium:

* zich dient te baseren op een toekomstgerichte, economische analyse van het functioneren van de relevante markt,
* dient aan te tonen dat het doel van de toepassing van het AMM-instrumentarium op die specifieke markt noodzakelijk is gezien het verwachte langdurig disfunctioneren van de markt, en
* rekening moet houden met effecten op andere partijen in de markt.

Het AMM-instrumentarium dient concurrentie neutraal te worden gehanteerd en geen on-economische marktentree uit te lokken of economische marktentree te belemmeren.
Nu de drie nieuwe landelijke mobiele vergunninghouders de markt betreden, dient het college af te wachten hoe de concurrentie zich ontwikkelt. KPN meent dat er in deze fase, waarin de concurrentie zich op turbulente wijze ontwikkelt, geen enkele reden is om één van de aanbieders van mobiele diensten aan te wijzen als aanbieder met aanmerkelijke macht. Een dergelijke aanwijzing zou leiden tot ongelijke concurrentieverhoudingen en daarmee het level playing field verstoren.
KPN meent dat marktaandeel niet alleen en zelfs niet in overwegende mate uitsluitsel kan geven over de vraag of er sprake is van een machtspositie op de markt. Alleen een economische analyse van de relevante productmarkt aan de hand van de zogeheten aanvullende criteria kan uitsluitsel geven over de vraag of er naar verwachting sprake is van een aanmerkelijke machtspositie.
De gedachte om marktaandeel in termen van toegevoegde waarde te meten is onjuist en onpraktisch. Er bestaat geen aparte markt voor 'toegevoegde waarde'. KPN vindt dat afzet in fysieke eenheden product in het relevante marktsegment de meest nauwkeurige benadering van het marktaandeel geeft in geval van een voldoende homogeen product. De second best oplossing bij onvoldoende homogeniteit is omzet. De middelen die in de voortbrenging worden ingezet en de beloning daarvan (toegevoegde waarde) zijn irrelevant.
KPN is van mening dat het vermogen om de marktvoorwaarden in de toekomst langdurig te beïnvloeden - onafhankelijk van andere partijen in de markt en op een manier die nadelig is voor gebruikers, dan wel op een wijze die efficiënte markttoetreding verhindert - bepalend moet zijn bij de vraag of er sprake is van aanmerkelijke macht op de markt. Op segmenten in de relevante markt waar de markt zijn werk doet, dienen AMM-verplichtingen niet te worden opgelegd dan wel geheel of gedeeltelijk te vervallen. Waar reële economische alternatieven aanwezig zijn, dient het AMM-instrumentarium niet te worden toegepast. De toepassing van het AMM-instrumentarium mag innovatie in dienstverlening niet belemmeren.

Deel: ' Consultatie KPN aanmerkelijke macht op de markt '
Lees ook