consumentenbond

consumentenbond eist daadwerkelijke keuzevrijheid consument

eisen aan de overheid en bedrijfsleven in kader campagne genvoedsel

24 februari 2000

de consumentenbond is vandaag een campagne gestart onder het motto ‘genvoedsel? aan u de keuze!’. de bond pleit voor verdergaande etikettering, meer transparantie door overheid en bedrijfsleven, sterke verbetering van de informatievoorziening aan consumenten en voor de garantie van een voedselketen die vrij is van genetische modificatie. de consumentenbond heeft zijn eisen vandaag aangeboden aan minister brinkhorst van landbouw, natuurbeheer en visserij.

er is de afgelopen tijd al veel gezegd en geschreven over gentechnologie, en dan met name over toepassingen in voeding. vaak gehoorde kreet is ook keuzevrijheid voor consumenten. zij moeten zelf kunnen kiezen of ze voeding willen kopen waarin gentech is verwerkt of dat ze daarvan verschoond willen blijven. maar welke consequenties brengt een daadwerkelijke keuzevrijheid met zich mee. een eerste vereiste voor consumenten om zelf een bewuste keuze te kunnen maken, is het hebben van eerlijke en volledige informatie. uit een onderzoek onder een van de consumentenpanels van de consumentenbond (respons 1350), blijkt dat 78% meer informatie wil ontvangen over ‘genetische modificatie’. iets meer dan de helft van de respondenten let bij aankoop van een product erop of het genetisch gemodificeerd is, maar 85% vindt het (zeer) belangrijk dat het gebruik van genetische modificatie op het etiket wordt vermeld. aan zowel de informatievoorziening als aan juiste etikettering schort nog flink wat, aldus de consumentenbond.

als je nu in de supermarkt een voedingsproduct koopt, is in de meeste gevallen onduidelijk of dat product genetisch gemodificeerde ingrediënten bevat of niet. dat komt omdat niet alles volgens de huidige wettelijke regels geëtiketteerd hoeft te worden. de regels beperken zich tot wat 'aantoonbaar' is. er kan dus toch gentech in een product zitten, zonder dat dit erop staat. de consumentenbond wil dat alle ingrediënten, afkomstig van een genetisch gemodificeerde grondstof, op het etiket worden vermeld. de overheid dient hiertoe de regels aan te scherpen. bovendien heeft de overheid haar taak laten liggen als het gaat om het verstrekken van goede informatie over genetische modificatie. tot nu toe is nauwelijks sprake geweest van een structurele, planmatige aanpak van voorlichting op dit terrein, die aansluit bij de beleving van consumenten.
de consumentenbond eist verder van de overheid een toename van het aantal controles van voedingsmiddelen op aanwezigheid van genetisch gemodificeerde ingrediënten en vermelding op het etiket. momenteel controleert de overheid 50 tot 100 producten per jaar. de consumentenbond vindt dat dit minstens het 10-voudige zou moeten zijn. voor die consumenten die principiële bezwaren hebben tegen gebruik van gentechnologie in hun voeding dient een alternatief beschikbaar te zijn. hiertoe dient extra stimulering van de biologische landbouw door de overheid plaats te vinden.

ook het bedrijfsleven dient zijn rol op te pakken om daadwerkelijke keuzevrijheid voor de consument te bewerkstelligen. zo zijn de voedingsproducenten en de detailhandel net als de overheid verantwoordelijk voor goede etikettering van voeding en voor het verstrekken van informatie.
de consumentenbond vindt vooral dat het bedrijfsleven veel meer open kaart moet spelen over de herkomst van grondstoffen. daar slagen ze nu absoluut niet in, getuige de resultaten van een recente inventarisatie onder elf organisaties (zes importeurs/verwerkers van soja- en maïszetmeel en vijf levensmiddelenproducenten) naar het gebruik van gentech-grondstoffen en -ingrediënten. de resultaten zijn ronduit bedroevend. van de elf organisaties gaven er slechts drie duidelijke, concrete antwoorden op de gestelde vragen; zes organisaties hebben in het geheel niet geantwoord.
het is onduidelijk waarom antwoorden zijn uitgebleven of slechts ten dele of in algemene zin zijn beantwoord. willen bedrijven niet met antwoorden komen, of kunnen ze dat gewoonweg niet, omdat ze zelf ook niet exact de herkomst van hun grondstoffen kunnen achterhalen? beide mogelijkheden zijn onacceptabel. daarom pleit de bond voor een certificering van het gebruik van (ggo)grondstoffen in de voedselketen. met een transparant certificeringssysteem kan de herkomst van de ingrediënten altijd worden herleid. mocht er een voedselcrisis uitbreken (zoals de dioxinecrisis van vorig jaar), dan is met behulp van zo’n certificeringssysteem de besmetting eerder te achterhalen en kunnen de problemen sneller worden opgelost.

de consumentenbond heeft haar eisen vanmiddag neergelegd bij minister brinkhorst van lnv. hij bereidt met zijn collega’s van vrom, ez en vws een integrale beleidsnotitie over gentechnologie voor de tweede kamer voor. bovendien start binnenkort een maatschappelijk debat over dit onderwerp. de consumentenbond zal de komende periode in overleg treden met overheid en bedrijfsleven om gezamenlijk te komen tot een daadwerkelijke keuzevrijheid voor de consument als het gaat om genvoedsel. ter informatievoorziening aan de consument heeft de bond vanmiddag een speciale website geopend (www.zuiverevoeding.nl), een folder gemaakt waarin een kennisquiz is opgenomen en zal de bond tijdens de komende huishoudbeurs informatie verstrekken over dit onderwerp.

Deel: ' Consumentenbond echte keuzevrijheid consument genvoedsel '
Lees ook