2213. Raad - CONSUMENTEN
Go Back INDEX

Brussels (08-11-1999) -Nr. 12515/99 (Presse 329)


12515/99 (Presse 329)

(OR. en)

PERSMEDEDELING

Onderwerp :

2213e zitting van de Raad


- CONSUMENTENZAKEN -

Brussel, 8 november 1999

BESCHERMING VAN DE CONSUMENT EN DIENSTEN VAN ALGEMEEN BELANG

De Raad hield een openbaar debat over het niveau van de bescherming van de consument in de context van de diensten van algemeen belang.

Diensten van algemeen belang worden traditioneel gedefinieerd als diensten die essentieel zijn voor het dagelijks leven van de consument, zoals water- en elektriciteitsdistributie, vervoer, post- en telecommunicatiediensten. Een veranderende samenleving noopt tot aanpassing van de groep van diensten die als diensten van algemeen belang worden aangemerkt. Europeanen verwachten nu diensten van hoge kwaliteit tegen een redelijke prijs. Velen beschouwen diensten van algemeen belang als sociale rechten waarmee wordt voorzien in de fundamentele behoeften van de burgers.

Een meerderheid van de lidstaten was het erover eens dat op dit gebied bepaalde maatregelen op communautair niveau geboden zijn. Sommige lidstaten opteren voor een aanpak per sector, terwijl andere het passender vinden om algemene beginselen uit te werken die horizontaal kunnen worden toegepast.

De lidstaten beschouwden diensten op het gebied van de informatiemaatschappij, bankdiensten, energievoorziening, post- en telecommunicatiediensten als dienstencategorieën waarvoor prioritair maatregelen moeten worden getroffen om de belangen van de consument te beschermen en een toereikend aanbod van basisdiensten te verzekeren. Een meerderheid van de lidstaten is voorstander van zelfregulering, maar meent dat ter ondersteuning van deze zelfregulering misschien toch enige wetgeving noodzakelijk is om te verzekeren dat aan de minimumbehoeften van de consument wordt voldaan.

Het voorzitterschap nam met voldoening nota van het voornemen van Portugal om de besprekingen over dit onderwerp tijdens het Portugese voorzitterschap voort te zetten.

________________________

Voorzitter :

de heer Kimmo SASI

Minister van Buitenlandse Handel en Europese Aangelegenheden van de Republiek Finland

_________________

Deel: ' Consumentenraad EU debatteert over bescherming consument '
Lees ook