CBS Persbericht


Datum: 23-09-99

Consumentenvertrouwen flink groter

Het vertrouwen van de consument in de ontwikkeling van de Nederlandse conjunctuur is in september aanzienlijk groter dan in augustus van dit jaar. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Vooral over het economisch klimaat is het oordeel veel positiever. Daarnaast blijft de koopbereidheid onveranderd hoog. Het vertrouwen van de consument heeft zich nagenoeg geheel hersteld van de sterke dalingen in september en oktober vorig jaar en bereikt bijna het recordniveau van juni 1998.

Oordeel economisch klimaat veel positiever

De consument oordeelt in september veel positiever over het economisch klimaat. Per saldo is 24% van de consumenten hierover in september optimistisch gestemd tegenover 6% in augustus. Een dergelijke stijging is uitzonderlijk. In de afgelopen vijftien jaar was de toename alleen in maart 1991 iets groter. De consument oordeelde vooral positiever over de economische ontwikkelingen van de afgelopen twaalf maanden. Het saldo positieve antwoorden lag 20 procentpunt hoger dan in augustus. Dit is de grootste toename sinds januari 1985.

Ook ten aanzien van de te verwachten economische ontwikkelingen steeg het optimisme. Worden de consumenten die een verbetering in de komende twaalf maanden verwachten de optimisten genoemd en zij die een verslechtering verwachten de pessimisten, dan blijkt het percentage optimisten te zijn gestegen van ruwweg 18% in augustus naar meer dan 25% in september. Het percentage pessimisten daalde tegelijkertijd van ruim twintig naar ongeveer twaalf procent. Het saldo steeg door deze ontwikkelingen van -2% naar 13%. Dit is voor het eerst sinds september vorig jaar dat het aantal positieve antwoorden het aantal negatieve overtreft. Gunstige berichten over de Nederlandse economie hebben mogelijk bijgedragen aan dit geringere pessimisme.

Koopbereidheid onveranderd hoog

De koopbereidheid van de consument blijft onveranderd op hoog niveau. Men is vooral optimistisch gestemd over de te verwachten eigen financiële situatie in de komende twaalf maanden. Ook de bereidheid grote aankopen te doen steeg iets. Als rekening wordt gehouden met mogelijke seizoensinvloeden, is de koopbereidheid zelfs aanzienlijk groter dan in augustus. Het oordeel over de financiële situatie van de afgelopen maanden was in september minder positief ten opzichte van augustus van dit jaar. Hierbij moet worden aangetekend dat de consument toen zeer optimistisch was over de eigen financiën.

Technische toelichting

Het consumentenvertrouwen is een stemmingsindicator die de mening van consumenten over de verbetering (+) of verslechtering (-) van hun eigen financiën en de economie in het algemeen weergeeft. Tijdens de recessie begin jaren tachtig zijn de laagste waardes gemeten (-48 in oktober 1982). In de tweede helft van de jaren tachtig liep het vertrouwen op tot +15 in juli 1989. Daarna volgde een verslechtering tot -27 in maart 1993. In de rest van de jaren negentig trad een verbetering op tot midden 1998, toen de recordwaarde van +25 werd gemeten. In september en oktober 1998 viel het consumentenvertrouwen vervolgens terug tot +4, vooral door een verminderd vertrouwen in het economisch klimaat.

De index van het consumentenvertrouwen is gebaseerd op vijf vragen die maandelijks in het Consumenten Conjunctuuronderzoek worden gesteld aan ongeveer duizend personen. Twee van deze vragen gaan over de economische situatie in het algemeen. Het CBS berekent uit de antwoorden op deze twee vragen de indicator van het economisch klimaat. De overige drie vragen waarop het consumentenvertrouwen is gebaseerd, gaan over de financiële situatie van het eigen huishouden. Daaronder is ook de vraag of de tijd gunstig is voor aankopen van duurzame goederen. De antwoorden op deze vragen worden samengevat in de indicator van de koopbereidheid.

De indicatoren bedragen minimaal -100 en maximaal +100. Een indicator van 0 betekent dat het aantal personen met een positieve ("situatie verbetert") mening even groot is als het aantal mensen met een negatieve ("situatie verslechtert") mening. Doorgaans voorziet een meerderheid van de ondervraagden overigens in het geheel geen verandering.

Achtergrondinformatie

Voor achtergrondinformatie over de indicator van het consumentenvertrouwen kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg, drs. M. C. Mellens, tel. (070) 337 55 96. Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16.
Tabel 1: Consumentenvertrouwen, economisch klimaat, koopbereidheid en grote aankopen: saldo van positieve en negatieve antwoorden (oorspronkelijke reeks)
Consumenten-
Vertrouwen Economisch
Klimaat Koopbereid-
Heid w.o. Grote
Aankopen

1998-Juni

25

28

22

41
Juli

25

28

22

38
Augustus

24

26

22

40
September

16

11

20

32
Oktober

4


-13

15

25
November

4


-11

14

19
December

5


-8

13

15
1999-Januari

8


-3

15

22
Februari

6


-7

16

24
Maart

7


-8

17

34
April

9


-9

20

35
Mei

11


-3

20

34
Juni

10


-4

20

35
Juli

15

6

21

38
Augustus

16

6

22

34
September

23

24

22

36

Tabel 2: Detailgegevens economisch klimaat: saldo van positieve en negatieve antwoorden (oorspronkelijke reeks)

Economisch klimaat

Afgelopen jaar

Komend jaar

Totaal
1998-Juni

38

18

28
Juli

36

20

28
Augustus

39

13

26
September

29


-7

11
Oktober

10


-36


-13
November

5


-27


-11
December

7


-23


-8
1999-Januari

14


-19


-3
Februari

5


-19


-7
Maart

5


-21


-8
April

4


-21


-9
Mei

6


-13


-3
Juni

4


-12


-4
Juli

14


-2

6
Augustus

15


-2

6
September

35

13

24

Tabel 3: Consumentenvertrouwen, economisch klimaat, koopbereidheid en grote aankopen: saldo van positieve en negatieve antwoorden (na verwijdering van seizoeninvloeden)
Consumenten-
Vertrouwen Economisch
Klimaat Koopbereid-
heid w.o. Grote
Aankopen
1998-Juni

24

28

21

36
Juli

22

27

19

30
Augustus

19

19

19

32
September

13

6

18

31
Oktober

4


-16

17

28
November

7


-8

18

28
December

11


-3

20

29
1999-Januari

7


-5

14

20
Februari

7


-5

15

24
Maart

8


-6

17

34
April

11


-3

21

35
Mei

10


-5

19

32
Juni

10


-4

19

29
Juli

13

5

18

30
Augustus

11

0

18

26
September

20

19

21

36

Figuur 1: Het consumentenvertrouwen, de koopbereidheid en het oordeel over het economisch klimaat (oorspronkelijke reeks).

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 1999 Bronvermelding is verplicht.
Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Laatst gewijzigd: 23 september 1999

Deel: ' Consumentenvertrouwen flink groter '
Lees ook