CBS

Consumentenvertrouwen onveranderd laag

Het consumentenvertrouwen is in februari, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, niet verder gedaald. In januari was nog sprake van een sterke daling. Zowel het oordeel over het economisch klimaat als de koopbereidheid zijn in februari onveranderd. Het vertrouwen blijft hiermee op het laagste niveau sinds eind 1983. Verder blijkt uit het Consumenten Conjunctuuronderzoek van het CBS dat de "gevoelsinflatie" terugloopt.

Koopbereidheid stabiel
De koopbereidheid is in februari vrijwel gelijk gebleven in vergelijking met januari. De koopbereidheid is gebaseerd op het oordeel over de financiële situatie van het eigen huishouden en het doen van grote aankopen. Het oordeel van consumenten over hun financiële situatie over de afgelopen twaalf maanden is licht gezakt tot het laagste niveau sinds april 1985. Daarentegen zijn ze niet negatiever over de toekomstige financiële situatie. Ook het oordeel over het doen van grote aankopen is stabiel gebleven.

Werkloosheidsverwachting stijgt snel
Het oordeel van de consument over de economische toestand in Nederland is in februari per saldo niet anders dan in januari. Enerzijds is het oordeel over de economische situatie in de afgelopen twaalf maanden iets verbeterd. Anderzijds is de verwachting voor de komende twaalf maanden nog iets verder gedaald na de zeer scherpe daling van januari. Onder andere de werkloosheidsverwachting stijgt snel. In januari dacht nog iets minder dan 40 procent van de ondervraagden dat de werkloosheid snel zou gaan stijgen en in februari is dit opgelopen tot 48 procent.

Gevoelsinflatie daalt
De inflatiebeleving van de consumenten is voor de tweede maand op rij gedaald. Waar in december 73 procent van de consumenten nog vond dat de prijzen sterk waren gestegen, was dit in februari nog maar 64 procent. De ervaren inflatie is begin vorig jaar sterk gestegen en tot en met december onveranderd hoog gebleven. De daadwerkelijke inflatie daarentegen is in de loop van 2002 gedaald.

Technische toelichting
De index van het consumentenvertrouwen geeft aan in hoeverre huishoudens vinden dat het economisch gezien beter of slechter gaat. Het consumentenvertrouwen wordt bepaald op basis van de mening van huishoudens over het algemene economische klimaat en over de eigen koopbereidheid. Maandelijks worden hierover in het Consumenten Conjunctuuronderzoek (CCO) vijf vragen gesteld aan ongeveer duizend personen. Daarnaast bevat het CCO onder andere vragen over de verwachtingen voor de werkloosheid en de inflatie en over het spaargedrag en aankoopplannen van huishoudens. De ondervraagden kunnen vinden dat het beter gaat (de 'optimisten'), dat het slechter gaat (de 'pessimisten') of dat de situatie gelijk blijft. Als er evenveel optimistische als pessimistische consumenten zijn, heeft de index de waarde nul. Een waarde van tien betekent dat de optimisten een meerderheid van tien procent hebben ten opzichte van de pessimisten. Twee van de vragen gaan over de economische situatie in het algemeen. Het CBS berekent uit de antwoorden hierop de indicator van het economisch klimaat. De overige drie vragen gaan over de financiële situatie van het eigen huishouden. Daaronder is ook de vraag of de tijd gunstig is voor aankopen van duurzame goederen. De antwoorden op deze drie vragen worden samengevat in de indicator van de koopbereidheid. Bij de seizoengecorrigeerde cijfers wordt gecorrigeerd voor het feit dat de consument in bepaalde periodes van het jaar doorgaans wat positiever aankijkt tegen de economische situatie in het algemeen. Bovendien wordt er rekening gehouden met seizoengebonden schommelingen in inkomsten en uitgaven in de loop van het jaar, zoals vakantiegeld en decemberaankopen. Het Consumenten Conjunctuur Onderzoek wordt vanaf mei 2000 medegefinancierd door de Europese Gemeenschap.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persdienst van het CBS. Tel. (070) 337 58 16 Fax (070) 337 59 71 E-mail: persdienst@cbs.nl

PB03-037
25 februari 2003
9.30 uur

Centraal Bureau voor de Statistiek
Persbericht

Deel: ' Consumentenvertrouwen in Nederland onveranderd laag '
Lees ook