CBS

Consumentenvertrouwen verder gedaald

Het consumentenvertrouwen is in juli voor de zesde maand op rij gedaald. De vertrouwensindex ligt op -24, drie punten lager dan in juni. Het vertrouwen is in het laatste halfjaar 23 punten gezakt en ligt nog maar vier punten boven het dieptepunt van de vorige periode van economische teruggang (maart 1993). De daling van het vertrouwen in juli hangt samen met een negatiever oordeel over het economisch klimaat en in mindere mate ook met een lagere koopbereidheid. De koopbereidheid is gedaald tot het laagste niveau sinds eind 1985. Dit blijkt uit het Consumenten Conjunctuur Onderzoek van het CBS.

Koopbereidheid op laagste niveau sinds eind 1985
De koopbereidheid is sinds januari van dit jaar 21 punten gezakt, tot -11 in juli. Dit is het laagste niveau sinds eind 1985. Daarmee ligt dit onderdeel van het consumentenvertrouwen inmiddels onder het dieptepunt van de vorige periode van economische teruggang in 1993. De koopbereidheid is gebaseerd op het oordeel over de financiële situatie van het eigen huishouden en over het doen van grote aankopen. Over de ontwikkeling van de eigen financiën zijn de consumenten in de loop van dit jaar steeds somberder geworden. Het percentage huishoudens dat aan het eind van de maand geld overhoudt is in de loop van dit jaar gedaald. In eerste instantie ging dit gepaard met een groter aandeel van de groep huishoudens die precies kon rondkomen. In juli is voor het eerst een lichte stijging te zien bij de huishoudens die spaargeld moeten aanspreken.

Consument vindt tijd iets ongunstiger voor grote aankopen In juli vindt de consument de tijd opnieuw iets minder gunstig dan een maand eerder voor het doen van grote aankopen, zoals televisies, koelkasten en computers. Van de ondervraagden vindt 10 procent de tijd gunstig en 37 procent de tijd ongunstig. Het saldo tussen optimisten en pessimisten bedraagt daarmee -27. Dit is de laagste waarde sinds april 1985. Ten opzichte van een jaar geleden ligt het saldo 50 punten lager.

Consument negatiever over economisch klimaat
Het oordeel van de consument over de economische toestand in Nederland is in juli negatiever dan in juni. Na dalingen in maart en april van dit jaar leek het oordeel in mei te stabiliseren. In juni en juli is de consument echter opnieuw negatiever geworden. Zowel over de economische ontwikkelingen in de afgelopen twaalf maanden als over de verwachtingen voor de komende periode zijn de respondenten in juli somberder geworden. Daarbij speelt een rol dat veel meer consumenten verwachten dat de werkloosheid oploopt. In juli rekent 58 procent van de ondervraagden op een stijging van de werkloosheid in de komende maanden, tegen 55 procent in juli en 34 procent in mei.

Technische toelichting
De index van het consumentenvertrouwen geeft aan in hoeverre huishoudens vinden dat het economisch gezien beter of slechter gaat. Het consumentenvertrouwen wordt bepaald op basis van de mening van huishoudens over het algemene economische klimaat en over de eigen koopbereidheid. Maandelijks worden hierover in het Consumenten Conjunctuuronderzoek (CCO) vijf vragen gesteld aan ongeveer duizend personen. Daarnaast bevat het CCO onder andere vragen over de verwachtingen voor de werkloosheid en de inflatie en over het spaargedrag en aankoopplannen van huishoudens. De ondervraagden kunnen vinden dat het beter gaat (de 'optimisten'), dat het slechter gaat (de 'pessimisten') of dat de situatie gelijk blijft. Als er evenveel optimistische als pessimistische consumenten zijn, heeft de index de waarde nul. Een waarde van tien betekent dat de optimisten een meerderheid van tien procent hebben ten opzichte van de pessimisten. Twee van de vragen gaan over de economische situatie in het algemeen. Het CBS berekent uit de antwoorden hierop de indicator van het economisch klimaat. De overige drie vragen gaan over de financiële situatie van het eigen huishouden. Daaronder is ook de vraag of de tijd gunstig is voor aankopen van duurzame goederen. De antwoorden op deze drie vragen worden samengevat in de indicator van de koopbereidheid. Het Consumenten Conjunctuur Onderzoek wordt vanaf mei 2000 medegefinancierd door de Europese Gemeenschap.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persdienst van het CBS. Tel. (070) 337 58 16 Fax (070) 337 59 71 E-mail: persdienst@cbs.nl

PB02-153
23 juli 2002
9.30 uur

Centraal Bureau voor de Statistiek
Het CBS
is een dienst van
het Ministerie van
Economische Zaken
Persbericht

Deel: ' Consumentenvertrouwen verder gedaald '
Lees ook