CBS

Consumentenvertrouwen verder gedaald

Het consumentenvertrouwen is in mei opnieuw gedaald. De vertrouwensindex ligt op -17, drie punten lager dan in april. Dit is de vierde daling op rij. Vooral de mate waarin consumenten de tijd gunstig vinden voor het doen van grote aankopen is de afgelopen maanden gedaald. Daarnaast zijn consumenten minder positief geworden over de financiële situatie van het eigen huishouden. Het pessimisme over de algemene economische situatie is in mei niet verder toegenomen. Dit blijkt uit het Consumenten Conjunctuur Onderzoek van het CBS.

Consument vindt tijd ongunstig voor grote aankopen De koopbereidheid van consumenten is in mei verder gedaald. In de voorgaande vier maanden was ook al sprake van een daling ten opzichte van een maand eerder. De koopbereidheid is gebaseerd op het oordeel over het doen van grote aankopen en over de financiële situatie van het eigen huishouden. De consument vindt de tijd steeds minder gunstig voor het doen van grote aankopen, zoals televisies, koelkasten en computers. In mei vindt 14 procent van de ondervraagden de tijd gunstig en 35 procent de tijd ongunstig. Het saldo tussen optimisten en pessimisten bedraagt daarmee -21. Dit is de laagste waarde sinds 1985. Ten opzichte van een jaar geleden ligt het saldo 45 punten lager. Dit is de scherpste daling sinds 1972, het begin van deze cijferreeks. In het verleden werden dergelijke sterke dalingen vaak na enige tijd gevolgd door teruglopende groeicijfers van de consumptie van duurzame consumptiegoederen.

Consument negatiever over financiële situatie
Consumenten zijn in mei negatiever over de financiële situatie van het eigen huishouden dan in april. Dit hangt vermoedelijk deels samen met de beleving van de prijsontwikkeling. Hierover heeft het CBS eerder gepubliceerd. Het percentage consumenten dat vindt dat de prijzen de afgelopen twaalf maanden sterk zijn gestegen is verder toegenomen, tot 68 procent. Eind vorig jaar was dat nog 28 procent. Het percentage respondenten dat zegt aan het eind van de maand geld over te houden is in mei stabiel, nadat het de afgelopen maanden licht terugliep.

Oordeel economisch klimaat vrijwel stabiel
De koopbereidheid is één van de twee onderdelen waaruit de index van het consumentenvertrouwen is samengesteld. Het tweede onderdeel is het oordeel over het economisch klimaat. Het oordeel van de consument over de economische toestand is in mei ongeveer gelijk gebleven aan dat in april. In maart en april was nog sprake van een toenemend pessimisme. Over de economie in de komende twaalf maanden oordelen consumenten al vanaf januari van dit jaar veel gunstiger dan in 2001. Het oordeel over de afgelopen twaalf maanden is daarentegen negatiever geworden.

Technische toelichting
De index van het consumentenvertrouwen geeft aan in hoeverre huishoudens vinden dat het economisch gezien beter of slechter gaat. Het consumentenvertrouwen wordt bepaald op basis van de mening van huishoudens over het algemene economische klimaat en over de eigen koopbereidheid. Maandelijks worden hierover in het Consumenten Conjunctuuronderzoek (CCO) vijf vragen gesteld aan ongeveer duizend personen. Daarnaast bevat het CCO onder andere vragen over de verwachtingen voor de werkloosheid en de inflatie en over het spaargedrag en aankoopplannen van huishoudens. De ondervraagden kunnen vinden dat het beter gaat (de 'optimisten'), dat het slechter gaat (de 'pessimisten') of dat de situatie gelijk blijft. Als er evenveel optimistische als pessimistische consumenten zijn, heeft de index de waarde nul. Een waarde van tien betekent dat de optimisten een meerderheid van tien procent hebben ten opzichte van de pessimisten. Twee van de vragen gaan over de economische situatie in het algemeen. Het CBS berekent uit de antwoorden hierop de indicator van het economisch klimaat. De overige drie vragen gaan over de financiële situatie van het eigen huishouden. Daaronder is ook de vraag of de tijd gunstig is voor aankopen van duurzame goederen. De antwoorden op deze drie vragen worden samengevat in de indicator van de koopbereidheid. Het Consumenten Conjunctuur Onderzoek wordt vanaf mei 2000 medegefinancierd door de Europese Gemeenschap.

Voor achtergrondinformatie en meer details over dit onderwerp kunt u contact opnemen met dhr. drs Gert Buiten, tel. (070) 337 47 78.

Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS. Tel. (070) 337 58 16 Fax (070) 337 59 71 E-mail: persdienst@cbs.nl

PB02-101
28 mei 2002
9.30 uur

Centraal Bureau voor de Statistiek
Het CBS
is een dienst van
het Ministerie van
Economische Zaken

Deel: ' Consumentenvertrouwen verder gedaald '
Lees ook