Gemeente Tilburg


10-3-99

Mogelijkheden artistieke werkplaatsen op een rij gezet

Contourenschets Culturele Werkplaatsen

Èén van de speerpunten uit de Cultuurnota 1997-2000, Tilburg in Cultuur, is de ontwikkeling van artistieke werkplaatsen. Bij de vaststelling van deze nota heeft de gemeenteraad opdracht gegeven om over dit speerpunt een deelnotitie uit te werken. Als aanzet hiertoe hebben b&w de Contourenschets Culturele Werkplaatsen vastgesteld. De notitie beschrijft enkele uitvoerings-modellen waarbinnen een culturele werkplaatsproductie gestalte zou kunnen krijgen. De modellen zijn ontwikkeld in samenspraak met het kunstenveld. Ze passen in de strategie Kunst en Cultuur als motor voor de economische ontwikkeling en zijn gericht op de totstandkoming van nieuwe professionele Tilburgse producties en het genereren van nieuw publiek. De varianten worden nu nader uitgewerkt en onderzocht. Uiteindelijk zal straks in de Deelnota Werkplaatsen een keuze gemaakt worden voor een definitieve vorm van culturele werkplaatsen.

Eind 1998 zijn vier bijeenkomsten gehouden met het kunstenveld. Hier is gediscussieerd over de rol en functie van een culturele werkplaats. De volgende functies bleken gewenst: ·
Stimulering van de artistieke productiviteit en de circuit- en netvorming, waardoor de culturele keten van opleiding, productie, distributie en consumptie wordt bevorderd; ·
Versterking van de samenwerkingsstructuur tussen het kunstvakonderwijs, de podia en de instellingen, zodat op projectmatige basis producties tot stand kunnen komen; ·
Experiment- en broedplaatsfunctie.
Verder werd aandacht gevraagd voor een gemeentelijk atelierbeleid, het Textielwerkcentrum en een Audiovisueel Centrum.

Uitvoeringsmodellen
Een sterk signaal was dat de werkplaats gericht moet zijn op stimulering van productie, met ruimte voor experiment en vernieuwing. De contourenschets schetst daarom enkele uitvoeringsmodellen voor het ontwikkelen van een culturele werkplaatsproductie. · Het Rugzakmodel: de kunstenaar krijgt de mogelijkheid om zich met een uitgewerkt projectplan voor een productie 'in te kopen' bij professionele podia en instellingen. ·
Het netwerkstimuleringsmodel: instellingen/podia krijgen middelen om een koppeling te leggen tussen deelnemers aan werkplaatsen en professionele instellingen/podia. ·
Het open inschrijvingsmodel: podia en instellingen kunnen een productievoorstel bij de gemeente aanleveren. · Het model van de gemeentelijke productie-opdracht: de gemeente verzoekt mensen uit diverse kunstdisciplines om een werkplaatsproductie tot stand te brengen.
Bij al deze modellen geldt als voorwaarde dat er gewerkt wordt met jonge, pas afgestudeerde kunstenaars onder begeleiding van professionele kunstenaars.
Voor de realisatie van de culturele werkplaatsen zal de gemeente Tilburg extra middelen moeten genereren, bijvoorbeeld via cofinanciering door het Rijk.

Cultuur en economie
Tilburg telt veel kunstvakopleidingen (momenteel vier; in de nabije toekomst vijf). Het is de bedoeling om ook in de toekomst veel studenten te blijven trekken, en dit creatief potentieel ook na de studie aan Tilburg te binden. Het idee van culturele werkplaatsen waar letterlijk kunst gemaakt wordt, past goed in het profiel van Tilburg Moderne Industriestad, analoog aan de ontwikkelingen in het Veemarktkwartier (cultuur als motor van de economie; bedrijfsverzamelgebouw, multimedia-centrum).

Deel: ' Contourenschets Culturele Werkplaatsen Tilburg '
Lees ook