Gemeente Nijmegen


Controle bodem Teersdijk

De gemeente heeft een plan van aanpak ontwikkeld om de bodemverontreiniging op het voormalig autosloopterrein Teersdijk in de gaten te houden. Het plan is ter goedkeuring ingediend bij de provincie Gelderland.

Nadat in 1994 de sloopbedrijven naar een andere locatie verhuisden werd het sloopterrein afgedekt met een n meter dikke laag schone grond. Dit om te voorkomen dat omwonenden direct in contact zouden komen met de door olie en metalen verontreinigde grond. In 1997 en
1998 heeft de gemeente onderzocht welke maatregelen er nog meer noodzakelijk waren om risico's voor de omwonenden of het milieu uit te sluiten.
Uit die onderzoeken blijkt dat de in de grond aanwezige klei voorkomt dat de verontreiniging zich verspreidt en er daardoor geen risico's zijn voor de omwonenden. Ook is uit de onderzoeken duidelijk geworden dat in het grondwater op beperkte schaal olie aanwezig is, maar dat deze zich niet verder verspreidt.
Volgens de Wet bodembescherming hoeft verontreinigde grond niet schoongemaakt te worden als de verontreiniging geen risico's oplevert voor de omwonenden of het milieu. Wel moet blijvend gecontroleerd worden of de situatie niet verandert. Het plan van aanpak beschrijft hoe de gemeente door het periodiek nemen van grondwatermonsters gaat controleren of de olie zich ook in de toekomst niet verspreidt. De resultaten van die metingen stuurt de gemeente ter controle naar de provincie.

De geconstateerde verontreiniging heeft geen gevolgen voor de op het terrein geplante bomen. Uiteindelijk zal op de locatie een mooi bosplantsoen prijken.

De stukken liggen vanaf 7 juni ter inzage bij het gemeentelijk informatiecentrum Open Huis.

Deel: ' Controle bodem Teersdijk Nijmegen '
Lees ook