INSPECTIE V & W

Inspectie VenW: Per 1 juli controle op ISM-certificering

Inspectie verkeer en waterstaat controleert per 1 juli op verplichting

ism-certificering

Per 1 juli 2002 is de International Safety Management (ISM) code voor reders en schepen verplicht. Zonder deze certificering is exploiteren van schepen niet toegestaan. De Inspectie Verkeer en Waterstaat treedt handhavend op tegen alle Nederlandse schepen die zonder ISM-certificaat een Nederlandse haven aandoen.
Momenteel zijn inmiddels 644 van de circa 800 Nederlandse schepen ISM-gecertificeerd. Naar verwachting zullen per 1 juli niet alle schepen aan de ISM-certificering voldoen.

De ISM-code schrijft voor dat rederijen in het bezit moeten zijn van een voor het schip afgegeven Document of Compliance (DOC). Bovendien moet er voor elk schip van de rederij een veiligheidsmanagement Safety Management Certificate (SMC) aanwezig zijn. De reder is verantwoordelijk voor het tijdig voldoen aan de vereiste certificering voor schepen van 500 ton en meer.
Een rederij of scheepseigenaar krijgt een Document of Compliance als men beschikt over een veiligheidsmanagementsysteem. Voor het verkrijgen van een SMC moet ook aan boord van het schip het veiligheidsmanagementsysteem van de eigenaar van het schip worden toegepast.

De Inspectie geeft pas daadwerkelijk een certificaat af indien uit een audit blijkt dat drie maanden lang aan alle eisen is voldaan. De certificaten zijn vijf jaar geldig en worden tussentijds gecontroleerd door de Inspectie en de erkende klassenbureaus die zich bezighouden met de inspectie en classificatie van schepen.

Internationaal wordt grote waarde gehecht aan de handhaving van ISM. De verplichtingen zijn vastgelegd in het internationale SOLAS-verdrag en opgenomen in de Nederlandse wetgeving.
In het kader van Port State Control (havenstaatcontroles van bezoekende buitenlandse schepen) is per 1 juli ook een Concentrated Inspection campagne aangekondigd. Er is afgesproken dat de aandacht zich zal richten op het voldoen aan de vereisten van de ISM-Code.

Op 4 november 1993 heeft de International Maritime Organisation (IMO) de ISM-code aangenomen. De regelgeving is gefaseerd ingevoerd vanaf 1 juli 1996 voor roll-on roll-off passagiersschepen en sinds 1 juli 1998 voor passagiersschepen, olie-, chemicaliën- en gastankers, bulkcarriers en hoge snelheidsvrachtschepen. Per 1 juli 2002 is de ISM-code verplicht voor alle schepen van 500 GT of meer.

Het doel van de certificering is om voor het management veiligheidsnormen vast te stellen ter voorkoming van ongevallen en verontreiniging. ISM biedt aanknopingspunten om het veiligheids- en milieubewustzijn van scheepsbeheerders te verbeteren.

In de afgelopen jaren heeft de Inspectie, in samenspraak met de brancheorganisaties, de sector herhaaldelijk gewezen op de nieuwe certificering. In de vakliteratuur en de pers is hier veel aandacht voor geweest. Zowel branche als overheid is ervan overtuigd dat alle reders/scheepseigenaren op de hoogte zijn van de verplichtingen.

Inspectie Verkeer en Waterstaat
Fred van Zeijl, 010 - 2668566 (divisie Scheepvaart)

20 jun 02 13:58

Deel: ' Controle op verplichting ism-certificering '
Lees ook