Ministerie van VWS


Convenant arbeidsmarkt sector welzijnswerk en jeugdhulpeverlening ondertekend

Woensdag 10 maart 1999, persbericht nummer 17

Staatssecretaris Margo Vliegenthart van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft vandaag in Den Haag met de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in de sectoren Welzijn en Jeugdhulpverlening een convenant ondertekend over het arbeidsmarktbeleid. Ook Arbeidsvoorziening Nederland heeft het convenant ondertekend.

Het convenant bevat afspraken over de arbeidsmarkt, de werkgelegenheid en de opleidingen in deze sectoren. In totaal gaat het om bijna 90.000 werknemers met een loonsom van ruim 4 miljard gulden. Doelstelling is de werking van de arbeidsmarkt te verbeteren. De instroom van goed opgeleide jongeren moet groter worden en er moeten meer langdurig werklozen, allochtonen, (herintredende) vrouwen en arbeidsgehandicapten in deze sectoren gaan werken.

Achtergrond convenant

Aanleiding voor het convenant zijn de toenemende knelpunten op de arbeidsmarkt in de sector welzijnswerk en jeugdhulpverlening. Er dreigen structurele personeelstekorten. Als gevolg van demografische ontwikkelingen is er sprake van toenemende behoefte aan dienstverlening van deze sectoren, zoals kinderopvang en jeugdhulpverlening.

Integrale aanpak; themas

De betrokken partijen zullen zich gezamenlijk inzetten voor een integrale aanpak van de arbeidsmarktproblematiek. Daarnaast is een structurele verbetering van de werking van de arbeidsmarkt nodig, vooral ook op regionaal niveau, samen met gemeenten, arbeidsbureaus en onderwijs.

De sociale partners komen jaarlijks met voorstellen voor de invulling van de landelijke meerjarenafspraken. Algemene themas die hierbij aan bod komen zijn bijvoorbeeld kinderopvang, ontwikkeling van leerarbeidsplaatsen en ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden.

Het convenant is ondertekend door de volgende partijen;
- Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
- de VOG, ondernemersorganisatie voor Welzijn, Hulpverlening en Opvang

- ABVAKABO FNV

- CFO CNV bond voor overheid, zorgsector en verzelfstandigde overheidsinstellingen

- Arbeidsvoorziening Nederland.
Het is de bedoeling dat later ook de gemeenten (VNG) en provincies (IPO) partij worden.

Deel: ' Convenant arbeidsmarkt welzijnswerk en jeugdhulpeverlening '
Lees ook