Provincie Utrecht

Persbericht

Ondertekening Provincie Utrecht en Kondor Wessels Projecten BV

Convenant bodemsanering voormalige DSM-terrein Maarssen

18-3-2003
De provincie Utrecht en Kondor Wessels Projecten BV (onderdeel van Volker Wessels) ondertekenen op maandag 24 maart a.s. een convenant waarin provincie en projectontwikkelaar de intentie uitspreken om de sanering van het voormalig DSM terrein onder vooraf vastgestelde condities aan te pakken. De gemeente Maarssen omarmt dit initiatief van de provincie en de projectontwikkelaar. Het 17 hectare grote terrein wordt gesaneerd en geschikt gemaakt voor woningbouw. De provincie geeft aan na de bodemsanering in beginsel geen bezwaren te hebben tegen een eventuele wijziging van het bestemmingsplan voor het voormalige DSM-terrein van bedrijven naar woningen. De projectontwikkelaar spreekt de intentie uit zich maximaal in te spannen om de grond- en grondwaterverontreiniging te saneren.

Met de herbestemming van het voormalige DSM-terrein en ontwikkeling als woningbouwlocatie is een duurzame aanpak van de verontreiniging het beste gegarandeerd. Aan de basis van het convenant ligt een saneringsstudie die het verontreinigde terrein in kaart heeft gebracht en mogelijke oplossingsrichtingen beschrijft. De kosten van de saneringsoperatie komen volledig voor risico en rekening van de projectontwikkelaar.

Op het voormalige DSM-terrein was bijna 100 jaar een chemische fabriek gevestigd die farmaceutische en cosmetische half- en eindproducten maakte, waaronder kinine en jodine. Daarbij zijn bij de productie milieuverontreinigende stoffen gebruikt (aromaten en oplosmiddelen) die als gevolg van lek- en morsverliezen op en in de bodem terecht zijn gekomen.

De ondertekening van het convenant vindt plaats in het gemeentehuis Goudestein te Maarssen. De gemeente Maarssen zal als gastheer de bijeenkomst openen. Aansluitend zal gedeputeerde Peter Rombouts een toespraak houden over de zienswijze van de provincie op de voorgenomen sanering. Ten slotte zal directeur Bertus Averesch van Kondor Wessels Projecten de herontwikkeling toelichten.

Meer informatie: Annemieke van Leeuwen, telefoon 030-258 3151 of Annemieke.van.Leeuwen@provincie-utrecht.nl

Deel: ' Convenant bodemsanering voormalige DSM-terrein Maarssen '
Lees ook