Gemeente Purmerend

Persbericht

VIJFTIENJARIG CONVENANT OVER EDUCATIE- EN BEROEPSONDERWIJS IN REGIO WATERLAND

Woensdag 14 juli 1999 ondertekenen de wethouder onderwijs van Purmerend J.A. ten Klei, namens het Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland (ISW) en mevrouw E. Burggraaff, voorzitter van het College van Bestuur van de Stichting Regio College Zaanstreek-Waterland, een convenant dat voor de komende vijftien jaar richting geeft aan de uitvoering van de Wet educatie en beroepsonderwijs in de regio Waterland.

Het ISW - samenwerking tussen de gemeenten Beemster, Edam/Volendam, Landsmeer, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zeevang - en het Regio College leggen in het convenant afspraken vast, die gericht zijn op aanbod van gerichte educatieve activiteiten en de daaraan te stellen kwaliteitsnormen. Voor zover bekend is de termijn van vijftien jaar van de overeenkomst uniek.
Het ISW stelt volgens het convenant regelmatig een regionaal educatief plan vast. Daarin is per doelgroep vastgelegd welke educatie-activiteiten prioriteit hebben. Het gaat om voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo), opleidingen gericht op breed maatschappelijk functioneren en op sociale redzaamheid en Nederlands als tweede taal.
Uitwerking van het convenant gebeurt voor de periode van een schooljaar steeds in productovereenkomsten. In de productovereenkomst zijn onder meer de educatieve activiteiten, criteria voor deelname, aantal uren les en intensiteit ervan en streefgetallen deelnemers dat kwalificatie haalt geregeld. Het ISW verplicht zich gedurende de vijftien jaar de rijksbijdrage educatie ter beschikking te stellen aan het Regio College Zaanstreek-Waterland.

Met het convenant geeft het ISW aan lange termijn waarborgen te willen scheppen voor een werkrelatie met het Regio College op het terrein van educatie.
De uitbouw van de nieuwe Waterlandse locatie van het Regio College in Purmerend, waar ook een gevarieerd aanbod van beroepsopleidingen in de sectoren Economie, Zorg & Welzijn en Techniek plaatsvindt, krijgt hierdoor een extra impuls.

De overeenkomst is van kracht van 1 september 1999 tot 1 september 2014. Vervolgens is na overleg voortzetting of beëindiging mogelijk. donderdag 15 juli 1999

Terug naar Persberichten.


© 1997 DSP, Digitale Stad Purmerend

Deel: ' Convenant educatie- en beroepsonderwijs regio Waterland '
Lees ook