Ministerie van Financien

de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR DEN HAAG

Datum Uw brief Ons kenmerk (Kenmerk)

FM 2001-01604 M

Onderwerp

Convenant "pakket primaire betaaldiensten"

In de beantwoording van kamervragen van het kamerlid Kant is destijds gesignaleerd dat vooral mensen zonder vaste woon- of
verblijfplaats en mensen met grote schulden moeite kunnen ondervinden bij het openen van een betaalrekening.

Zoals aangegeven in de onlangs aan de Tweede Kamer gezonden nota "betalingsverkeer: de markt voor girale betaalmiddelen" heeft in vervolg hierop de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in overleg met onder meer het Leger des Heils bijgaand "Convenant inzake een pakket primaire betaaldiensten" opgesteld. Dit convenant is inmiddels door alle grote banken onderschreven en is onlangs op een door het Leger des Heils en de NVB georganiseerde voorlichtingsbijeenkomst gepresenteerd. Het zal op 1 november a.s. in werking treden. Nederland zal daardoor als één van de eerste landen in Europa over een dergelijk convenant beschikken.

Met tevredenheid is door mij kennis genomen van het convenant. Het biedt mensen zonder vaste woon- en verblijfplaats of met omvangrijke schulden de mogelijkheid een rekening te openen voor primaire diensten zoals het aangaan van transacties, pinnen en sparen, hetgeen ook in het kader van de euro-omwisseling van belang is. Er wordt geen kredietfaciliteit geboden. Verder is in het convenant opgenomen dat een bank een cliënt niet mag weigeren op grond van het feit dat de aanvrager staat ingeschreven bij het Bureau Kredietregistratie te Tiel. Terzake van eventuele geschillen in verband met het convenant is de Geschillencommissie Bankzaken bevoegd. De lijst van deelnemende banken en erkende hulpverleningsinstanties is binnenkort te raadplegen op de website van de NVB (www.nvb.nl).

De Minister van Financiën,


---

Aanhangsel van de Handelingen, 9900, nr. 488.

Kamerstuk 27 863, nr. 2.

Deel: ' Convenant 'pakket primaire betaaldiensten' '
Lees ook