Ziekenfondsraad


nr. 99/06

25 november 1999

Convenant regresrecht AWBZ ondertekend

De voorzitters van het Verbond van Verzekeraars en van het College voor zorgverzekeringen (CVZ), S.J. Jonker en L. de Graaf, hebben 24 november jongstleden het convenant regresrecht Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ondertekend. In dit convenant komen Verbond en CVZ overeen om het regresrecht AWBZ collectief af te kopen. Hiermee wordt het AWBZ-regres op een doeltreffende en doelmatige manier afgehandeld omdat transactiekosten worden bespaard aangezien geen individuele dossierbehandeling plaatsvindt. Ook worden door de collectivering kostbare procedures tussen individuele partijen onderling voorkomen.

Sinds 1 juli van dit jaar hebben de uitvoeringsorganen van de AWBZ op grond van de Wet invoering en versterking regresrecht in AWBZ en ZFW de mogelijkheid gekregen om regres te nemen op (de verzekeraar van) een aansprakelijke derde voor krachtens de AWBZ gemaakte kosten. Dezelfde wet geeft tevens het College voor zorgverzekeringen de bevoegdheid om te komen tot collectivering van dit regres via een jaarlijkse afkoopsom. De gesprekken hierover met het Verbond van Verzekeraars zijn dit voorjaar gestart en hebben geleid tot het vandaag bekrachtigde convenant, dat een looptijd zal hebben van 3,5 jaar tot eind 2002. Over (de tweede helft van) 1999 en 2000 is de afkoopsom vastgesteld op maximaal f 15 miljoen resp. f 30 miljoen. De bedragen voor de jaren 2001 en 2002 zullen aan de hand van een nog nader te ontwikkelen rekenmodel worden bepaald. De afkoopsom wordt voor 95 % betaald door motorrijtuigenverzekeraars en voor 5 % door algemene aansprakelijkheidsverzekeraars, op basis van het relevante premie-inkomen van de deelnemende maatschappijen. De financiële afwikkeling tussen het Verbond van Verzekeraars en het CVZ zal worden verzorgd door het Waarborgfonds Motorverkeer.

Alle uitvoerders van de AWBZ hebben zich inmiddels achter het convenant geschaard. Voor verzekeraars is de intekenperiode begin november gestart. Tot nu toe bedraagt het deelnamepercentage op basis van marktaandeel 95.


Zoekwoorden:

Deel: ' Convenant regresrecht AWBZ ondertekend '
Lees ook