KERKEN IN ACTIE

KERKELIJKE ONTWIKKELINGSORGANISATIES INTENSIVEREN SAMENWERKING

KERKEN IN AKTIE ICCO

Utrecht/Zeist, 20 maart 2000

INTERKERKELIJKE ORGANISATIES VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

ONDERTEKENEN CONVENANTEN VOORGENOMEN FUSIE EN OVERNAME

BETREFT: UITNODIGING VOOR PERSGESPREK

Hierbij wordt u uitgenodigd voor een persgesprek in verband met: a) de ondertekening van een convenant voorgenomen juridische fusie tussen ICCO, Interkerkelijke organisatie voor
ontwikkelingssamenwerking, DOG (Dienst over Grenzen) en SOH (Stichting Oecumenische Hulp) en
b) de overname van twee programma.s van SOH door de werkorganisatie van de Samen op Weg-kerken. Deze programma.s zijn Kerken in Aktie en het kinderprogramma .Kinderen in de Knel.. Het geheel van dit werk staat bekend onder de naam Kerken in Aktie.
Het programma .Rampen- en Vluchtelingenhulp. van SOH zal onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gefuseerde DOG/ICCO/SOH en Kerken in Aktie worden voortgezet.

Door de voorgenomen fusie en overname ontstaat er meer synergie zowel voor het werk in ontwikkelingslanden als in de organisaties in Nederland. De organisaties verwachten van de schaalvergroting betere communicatie (fondsenwerving, voorlichting, educatie en lobby) met haar doelgroepen in Nederland. De inkomsten van de gefuseerde DOG/ICCO/SOH en Kerken in Aktie bedroegen in 1999 ruim 300 miljoen gulden.

De convenanten in verband met de voorgenomen fusie en overname worden op woensdag 22 maart ondertekend op grond van besluiten die de betrokken besturen eerder namen en waaraan de ondernemingsraden positief advies hebben gegeven. Vakbonden stemden in met het Sociaal Plan. Onderdeel van de stukken is ook een convenant dat op een groot aantal werkterreinen een nauwe samenwerking beschrijft tussen .Kerken in Aktie. en de gefuseerde organisatie DOG/ICCO/SOH.

Het persgesprek begint om 16.00 uur in het Landelijk Dienstencentrum van de Samen op Weg-kerken aan de Joseph Haydnlaan 2a in Utrecht.

Sprekers zijn: P. van Ommeren (directeur Dienst over Grenzen), dr. T. van der Sanden (algemeen directeur a.i. ICCO), J.N. Willemse (waarnemend algemeen secretaris SOH) en drs. G. Boer (directeur Buitenland Kerken in Aktie).

Deel: ' Convenant samenwerking kerkelijke ontwikkelingsorganisaties '
Lees ook