Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting
Datum: 25-01-2000 Home

Persbericht
Nummer: 4

Convenant sponsoring functioneert

Het convenant sponsoring functioneert adequaat. Scholen kunnen daarmee op een verantwoorde wijze omgaan met sponsoractiviteiten. Niet alle scholen informeren echter de ouders over sponsoractiviteiten. De convenantpartners zullen hun achterban vragen hier meer aandacht aan te besteden. Voor een aanscherping van het convenant geeft het onderzoek geen aanleiding. Sponsoring komt in beperkte mate voor: op vijftien procent van de scholen in het primair onderwijs en op een kleine 25 procent van de scholen in het voortgezet onderwijs. Dit schrijft staatssecretaris Adelmund van onderwijs, cultuur en wetenschappen aan de Tweede Kamer in reactie op een inventarisatie van sponsoring in het onderwijs.

In 1997 heeft voormalig staatssecretaris Netelenbos met vijftien organisaties een convenant gesloten over sponsoring in het primair en voortgezet onderwijs. Uitgangspunt is dat scholen op een verantwoorde en zorgvuldige manier met sponsoring omgaan als ze daarmee te maken krijgen. Binnen de schoolorganisatie en bij ouders en leerlingen moet draagvlak zijn voor het sponsorbeleid van de school. In het convenant is vastgelegd dat sponsoring de inhoud van het onderwijs niet mag beïnvloeden.

Primair onderwijs
Uit de inventarisatie blijkt dat 15 procent van de scholen in het primair onderwijs in het schooljaar 1998/1999 wordt gesponsord. De waarde bedroeg veelal niet meer dan 5000 gulden. De tegenprestatie voor de school bestond meestal uit vermelding van de sponsor in schoolkrant of schoolgids.

Voortgezet onderwijs
In het voortgezet onderwijs is in het schooljaar 1998/1999 op iets minder dan een kwart van de scholen sprake geweest van sponsoring. De geldwaarde ligt in het voortgezet onderwijs hoger, namelijk rond de 24.000 gulden. Als tegenprestatie verwacht de sponsor net als in het primair onderwijs vermelding in de schoolkrant of schoolgids. Ook vermelding van de sponsornaam op een (reclame)bord in het schoolgebouw komt voor.

In het onderwijs is overigens vaker sprake van donaties en schenkingen, dan van sponsoring. De klachtencommissies hebben geen klachten over sponsoring ontvangen. Op sommige scholen is echter nog geen klachtencommissie ingesteld. Een derde van de gesponsorde scholen verstrekt geen informatie over sponsoring aan ouders. Ook aan de inspraak van ouders wordt nog te weinig aandacht besteed. De convenantpartners en het ministerie zullen in hun voorlichting de scholen hierop wijzen. De inspectie is gevraagd scholen die de wettelijk voorschriften niet naleven, hierop aan te spreken. In 2001 vindt er een uitgebreidere evaluatie plaats van de werking van het convenant. Aan de hand daarvan wordt vastgesteld of en zo ja in welke vorm het convenant wordt voortgezet.

Deel: ' Convenant sponsoring scholen functioneert adequaat '
Lees ook