Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99-149
DATUM: 5 november 1999

Convenant Technocentrum Flevoland ondertekend

Op 5 november 1999 hebben een groot aantal vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, intermediaire instellingen, onderwijs en overheid het convenant voor het Technocentrum Flevoland ondertekend. Dit is het startsein voor het Technocentrum Flevoland. Het doel van het Technocentrum is het versterken van de economische structuur en de kennis- en onderwijsinfrastructuur in Flevoland. Het Technocentrum vormt een schakel tussen de kennisinstellingen en het bedrijfsleven, gericht op techniek en technologie. Het Technocentrum gaat in de regio de samenwerking en innovatie bevorderen bij bedrijven op het gebied van techniek en technologie. Daarnaast wil men de kennisuitwisseling tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen stimuleren. Het beroepsonderwijs en de scholing moeten beter aansluiten op de behoeften van de regionale arbeidsmarkt en het bedrijfsleven. Tot slot wil men het gezamenlijk gebruik van hoogwaardige apparatuur bevorderen. Voor het Technocentrum is draagvlak nodig. De Stuurgroep Technocentrum is de afgelopen maanden intensief bezig geweest met de ontwikkeling van dit draagvlak. Daarnaast is er een Startplan opgesteld, waarin staat hoe het Technocentrum opgezet wordt. Het Technocentrum wordt een coöperatieve vereniging. De betrokkenheid van belanghebbenden wordt gegarandeerd via het lidmaatschap. Dit lidmaatschap geeft toegang tot informatie over nieuwe technologieën en actieve deelname aan kennisuitwisseling in de regio. De organisatie van het technocentrum bestaat uit een centraal aanspreekpunt met een virtueel kenniscentrum en bedrijvenclusters waarin kennisuitwisseling plaatsvindt en projecten onderwijs en arbeidsmarkt zijn ondergebracht.

Deel: ' Convenant Technocentrum Flevoland ondertekend '
Lees ook