expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: ICONA OPGEHEVEN

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Persbericht Ministerraad
22 januari 1999

ICONA OPGEHEVEN

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat om de Interdepartementale Coördinatiecommissie voor Noordzee-aangelegenheden (ICONA) op te heffen. Deze Commissie werd in 1977 ingesteld door de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat en had tot taak .de algemene interdepartementale coördinatie ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van het regeringsbeleid met betrekking tot Noordzee-aangelegenheden.. De ICONA was voor het Noordzeebeleid het ambtelijk voorportaal voor de Raad voor de Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, een onderraad van de ministerraad.

Sinds 1977 heeft het beleid voor Noordzee-aangelegenheden een aanzienlijke ontwikkeling doorgemaakt. De ICONA heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de harmonisatie van het Noordzeebeleid. Tegelijkertijd is door de algemene tendens naar meer integrale beleidsvorming ook het Noordzeebeleid onderdeel geworden van bijvoorbeeld het integraal waterbeleid, het natuurbeleid en het ruimtelijk ordeningsbeleid.

Vanwege deze ontwikkelingen is het voortbestaan van de ICONA als apart ambtelijk voorportaal voor Noordzeebeleid niet meer nodig. Bestaande commissies zoals de Rijksplanologische Commissie (RPC) en de Rijksmilieuhygiënische Commissie (RMC) kunnen in deze functie voorzien.

RVD, 22.01.1999

22 jan 99 17:24

Deel: ' Coördinatiecommissie voor Noordzee-aangelegenheden opgeheven '
Lees ook