Ministerie van Financien

Titel: Coordinatiegroep ConstructiebestrijdingBesluit van 12 maart 1987, nr. 287-2663

Zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 21 april 1999 nr. DB98/4747M

De plv. Directeur-Generaal der Belastingen heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.
1. Inleiding

Het wordt wenselijk geacht de bestrijding van het ontgaan van inkomstenbelasting - inclusief loonbelasting, met name in digra-verhoudingen- vermogensbelasting en successie- en schenkingsrecht alsmede belastingen van rechtsverkeer door middel van belastingbesparende constructies landelijk te coördineren. Aldus kan worden bereikt, dat op dit terrein kennis en deskundigheid zo effectief mogelijk worden ingezet. Met dit doel is de Coördinatiegroep Constructiebestrijding (CCB) ingesteld.


2. Taakomschrijving

De CCB heeft de volgende taakomschrijving:

* het aan de hand van concrete gevallen doen van voorstellen voor ontwikkeling van uitvoeringsbeleid ter bestrijding van constructies;

* het meewerken aan de ontwikkeling van dat beleid en het coördineren en ondersteunen van de uitvoering van dat beleid;
* het in voorkomende gevallen leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van wetgeving;

* het signaleren van handhavingstekorten bij de rechtstoepassing;
* het informeren van de Belastingdienst over het bestaan en de aanpak van fiscale constructies.


3. Werkwijze

Uit de taakomschrijving van de CCB blijkt, dat de groep zich buigt over in de praktijk voorkomende constructies.

Slechts in uitzonderingsgevallen zal de groep in individuele gevallen bijstand verlenen bij het bestrijden van constructies waarvan de bestrijdingswijze reeds ter kennis van de dienst is gebracht via publicaties in het Infobulletin of anderszins, of waarvan door middel van jurisprudentie de contouren van de bestrijdingswijze reeds zijn uitgekristalliseerd.

Het is van belang, dat de CCB inzicht krijgt in de omvang en de verschijningsvormen van mogelijk te bestrijden constructies. De Inspecteurs wordt dan ook verzocht de in hun praktijk voorkomende gevallen te signaleren bij het secretariaat van de CCB.

Dit is tevens van belang in verband met de fraude-bestrijding. In dit kader dienen belastingbesparende constructies te worden gesignaleerd en geïnventariseerd en voor zoveel mogelijk te worden bestreden.

Zo spoedig mogelijk na de aanmelding van de constructie zal contact worden opgenomen met de betrokken medewerker van de Belastingdienst. Vervolgens kan die medewerker worden uitgenodigd deel te nemen in een per soort constructie in te stellen projectgroep, welke zal worden belast met het onderzoeken van de mogelijkheden tot bestrijding van de constructie. De projectgroepen zullen hun bevindingen en aanbevelingen aan de CCB rapporteren. De CCB brengt regelmatig van haar bevindingen verslag uit aan de dienstleiding.


4. Samenstelling van de CCB

Organisatorisch is de CCB ondergebracht bij de Directie Ondernemingen Zuid. Gelet op de politieke en beleidsmatige aspecten van de werkzaamheden van de CCB is het departement aktief bij de CCB betrokken.

De huidige samenstelling van de CCB is als volgt:

Mr. G.J. Ballon Particulieren Amsterdam

Mr. drs. T.A. Gladpootjes MvF, Directie DB

Drs. F.J. Hartman MvF, Directie Wetgeving DB

Mr. J.P. Hofstra MvF, Directie DB

Mr. drs. R.P. Huisman MvF, Directie Wetgeving DB

Mr. E.B. Jaspers MvF, Directie DB

Mr. J.J. van de Klashorst, voorzitter Ondernemingen Tilburg

Mr. J.H.M. Nieuwenhuizen Ondernemingen Nijmegen

Mr. J. Nijstad R&S Zwolle

Mr. R.J. Roerink Grote Ondernemingen Utrecht

Mw. A.M.P. van Son, secretaris Ondernemingen Tilburg


5. Secretariaat van de CCB

Het adres van het secretariaat van de CCB is:

Secretaris CCB

Belastingdienst/Ondernemingen Tilburg

Mw. A.M.P. van Son

Postbus 90400

5000 MP Tilburg

telefoon 013 465 83 61

fax 013 468 68 64

Deel: ' Coordinatiegroep Constructiebestrijding ingesteld '
Lees ook