Copaco NV

PERSBERICHT

COPACO : JAARCIJFERS 2002

Eindhoven, Copaco N.V. heeft over 2002 een omzet gerealiseerd van 395,8 miljoen, een daling van 4,1% ten opzichte van 2001 ( 412,9). De winst uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen is aanzienlijk verbeterd van 5,7 miljoen naar een winst van 8,3 miljoen. De winst per aandeel kwam in 2002 uit op 0,69, een stijging van ruim 43%.

Kernpunten 2002


· de voorbereiding van de back-office integratie tussen Lifeware en Copaco Nederland;
· de continue verbetering van de interne processen en SAP R3;
· de opzet en voorbereiding van en deelname in het samenwerkingsverband European Wholesale Group GmbH;

· het verbeteren van het werkkapitaalbeheer en het streven naar de laagst mogelijke vaste kosten.

Kerncijfers

x 1 miljoen 2002 2001

Netto-omzet 395,8 412,9 Brutomarge 29,8 30,1 Bedrijfsresultaat 12,0 9,8 Netto resultaat na belastingen 8,3 5,7 Winst per aandeel (in ) 0,69 0,48

Financiële resultaten

Omzet
De omzetten over 2002 in miljoenen Euro's hebben zich als volgt per kwartaal ontwikkeld :

Kwartaal 2002 2001 2000 1 97,5 114,7 109,8 2 96,2 97,5 104,5 3 103,2 92,9 111,7 4 98,9 107,8 140,2

De teruggang in de omzet wordt hier per kwartaal duidelijk. De achterstand op de realisatie 2001 na het 1e kwartaal was 15%, tot en met het 2e kwartaal 8%, na het 3e kwartaal 2,5% en over geheel 2002 4,1%.
Opvallend is het 3e kwartaal 2002, waarin, als gevolg van met name de wijziging in de licentiestructuur van Microsoft, een forse omzetstijging is waar te nemen. Dit effect is helaas eenmalig. Een eindspurt in het 4e kwartaal is, in tegenstelling tot voorgaande jaren, in 2002 uitgebleven.

Brutomarge
De brutomarge over 2002 heeft zich ten opzichte van 2001 goed gehandhaafd en is iets verbeterd. In het eerste halve jaar werd een percentage van 7,3% gerealiseerd, in de 2e helft 7,7%. Oorzaken hiervan zijn het realiseren van inkoopvoordelen en een betere beheersing van de voorraden. Als gevolg hiervan daalde het gemiddeld aantal voorraaddagen van 18 in 2001 naar 17 in 2002.

Bedrijfskosten
De bedrijfskosten zijn in vergelijking met 2001 met ruim 2,5 miljoen gedaald. Deze besparingen zijn gerealiseerd op alle onderdelen ; personeelskosten, afschrijvingen en overige bedrijfskosten. In 2002 heeft Copaco met gemiddeld 293 medewerkers gewerkt, 10% minder dan in 2001. De afname van de kosten bedroeg 17,6%. Het afstoten van @The Academy, waar het opleidingsniveau en de salariskosten gemiddeld hoger lagen, is hiervan de belangrijkste oorzaak. Het aantal medewerkers ultimo 2002 bedroeg 262.
Ook de afschrijvingen over 2002 daalden ten opzichte van 2001. Voornaamste oorzaak was een gezonde terughoudendheid bij het aangaan van investeringsverplichtingen in voorgaande jaren. Ten aanzien van de overige bedrijfskosten is eveneens een teruggang te constateren. De oorzaken zijn tweeledig, namelijk een gezond en ondernemingsbreed kostenbesef en het in 2002 goed op orde houden van de debiteuren, ondanks de verhoogde verzekeringspremies voor kredietverzekeringen en het verschuldigde eigen risico bij faillissement. De gemiddelde debiteurentermijn is gedaald van 36 dagen in 2001 naar 35 dagen in 2002. Dit ondanks de economische problemen die onze klanten ondervinden.

Rentelasten en financiering
Zoals al in 2001 aangegeven en in 2002 bewerkstelligd, heeft de beheersing van voorraden en debiteuren ervoor gezorgd dat Copaco eind 2002 per saldo vrijwel schuldenvrij is. De langlopende lening van 6,8 miljoen is in februari 2002 afgelost, zodat alleen nog de rente van de twee

langlopende hypothecaire financieringen van de huisvesting op de exploitatie rusten. Beide bedrijfspanden liggen op een zichtlocatie aan de rijksweg A2. De mogelijke waardeontwikkeling van de panden, in combinatie met de beheersing van de huisvestingskosten hebben Copaco al jaren geleden doen besluiten om huisvesting in eigen beheer te ontwikkelen en te houden.

De behoefte aan werkkapitaalfinanciering wordt afgedekt via kortlopende kasgeldleningen. Eind 2002 heeft Copaco de beschikking over kredietfaciliteiten ter grootte van 28,7 miljoen. Aan de voorwaarden is ten opzichte van 2001 niets gewijzigd. Een van de vereisten is het te allen tijde voldoen aan solvabiliteitsratio's. De solvabiliteit van Copaco ultimo 2002 bedraagt 52,7% (2001 : 42,7%) en voldoet daarmee ruim aan de eis van de financiers en aan de Copaco-doelstelling van 35%.

Investeringen
Investeringen in 2002 hebben met name betrekking op de verbetering van de automatisering en bedroegen minder dan de afschrijvingen. Voor 2003 is de verwachting dat afschrijvings- en investeringsniveau dicht bij elkaar komen liggen, waarbij met name investeringen in eigen automatisering een prominente rol blijven spelen.

Dividendvoorstel

Het dividendbeleid van Copaco was tot en met 2001 gebaseerd op een uitkering van 20% van de nettowinst, waarbij de aandeelhouder de keuze had tussen een dividend in contanten dan wel in aandelen. De verandering in de fiscale behandeling van dividenden in box 3 en de goede financiële positie van de onderneming hebben geleid tot een aanpassing van dit beleid. Met ingang van 2002 wordt een contant dividend voorgesteld van 25% van de nettowinst, uitkomende op 0,17 per aandeel.

Verwachtingen

Voorzover Copaco kan overzien, zal een economisch herstel voorlopig niet plaatsvinden. Er is nog teveel onzekerheid en nog onvoldoende herstel zichtbaar bij onze klanten. Wij verwachten dat de dalende tendens van de omzet zich zal doorzetten en dat dit ook gevolgen gaat hebben voor de winstgevendheid, die waarschijnlijk in 2003 niet het niveau van 2002 zal gaan bereiken. Meer concrete uitspraken over omzet en winst kunnen, dit alles overziend, niet gedaan worden.

Profiel Copaco
Copaco N.V. is sinds 1981 actief op het gebied van Informatie en Communicatie Technologie (ICT) en genoteerd aan de Officiële markt van Euronext Amsterdam. De onderneming, marktleider in Nederland op haar gebied, levert met ca. 260 medewerkers computer-, netwerk-, data-storage en communicatieproducten en software. De activiteiten zijn ondergebracht in de werkmaatschappijen Copaco Nederland, Lifeware en POS-Line.

Voor nadere informatie:
Copaco N.V.
Tel.nr.: 040 ­ 251 33 40

J.G.L.M. Reijers, Algemeen Directeur
Drs. W.H. Geraats RA, Financieel Directeur

 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING 

In miljoen 2002 2001

Netto-omzet 395,8 412,9 Kostprijs van de omzet 366,0 382,8
------------ ------------ Brutomarge 29,8 30,1 Operationele kosten 17,8 20,3
------------ ------------ Bedrijfsresultaat 12,0 9,8 Rentelasten -0,3 -1,0
------------ ------------ Resultaat voor belastingen 11,7 8,8 Belastingen -3,4 -3,1
------------ ------------ Netto resultaat 8,3 5,7 ======= =======

Kasstroom 9,7 7,5 ======= =======

GECONSOLIDEERDE BALANS
In miljoen 31-12-2002 31-12-2001 ACTIVA
Materiële vaste activa 11,3 11,7 Financiële vaste activa 0,0 0,0 Voorraden 10,6 10,9 Debiteuren 43,8 41,7 Overige vorderingen 4,0 2,6 Liquide middelen 5,6 7,0
------------ ------------ TOTAAL 75,3 73,9

PASSIVA

Eigen vermogen 39,6 31,6 Voorzieningen 0,5 0,5 Langlopende schulden 5,6 6,6 Kortlopende schulden 29,6 35,2 Waarvan bancaire financiering 5,6 7,4
------------ ------------ TOTAAL 75,3 73,9

OVERIGE FINANCIËLE GEGEVENS
31 december 2002 31 december 2001

Aantal uitstaande aandelen (in duizenden) 12.200 12.083 Gemiddeld aantal uitstaande aandelen (in duizenden) 12.156 12.083

2002 2001

Winst per aandeel in 0,69 0,48 Kasstroom per aandeel in 0,80 0,62

Verloopoverzicht Eigen Vermogen

(in duizenden)
Eigen vermogen per 31 december 2001 31.560 Resultaat boekjaar 8.368 Afwerking dividenduitkering 2002 -301
---
Eigen vermogen per 31 december 2002 39.627

2002 2001

Aantal medewerkers per 1 januari 315 343 Aantal medewerkers per 31 december 262 315 Gemiddeld aantal medewerkers over 293 327

Financiële agenda

21.02.2003: Analistenbijeenkomst
12.03.2003: Algemene Vergadering van Aandeelhouders 29.04.2003: Persbericht 1e kwartaal omzetcijfers
28.08.2003: Persbericht halfjaarcijfers
29.08.2003: Analistenbijeenkomst
05.11.2003: Persbericht 3e kwartaal omzetcijfers

Copaco N.V. Meerenakkerplein 20 publicatie: 20 februari 2003 Postbus 7118 na: 17.40 uur 5605 JC EINDHOVEN

Nederland Tel.nr.: 040-251 33 40 Fax.nr.: 040-252 72 85 www.copaco.nl


---- --

Deel: ' Copaco jaarcijfers 2002 '
Lees ook