Ministerie van Defensie_________________________________________________________________

Brieven aan de Kamer

_________________________________________________________________

Correctie op Defensienota

08-12-1999

Hierbij deel ik U mede dat de samenvatting van de U op 29 november jl. aangeboden Defensienota een fout bevat. In "Overzicht en agenda", blz. 5, dient de vierde alinea als volgt te worden gelezen:

"De benadering in hoofdstuk 1 weerspiegelt de behoefte van het kabinet aan een samenhangend veiligheidsbeleid waarbij Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking én Defensie rollen vervullen, zoals bij vredesoperaties en wederopbouw. In dit verband wordt ook stilgestaan bij het vraagstuk van de humanitaire interventie. De regering hecht sterk aan een goede volkenrechtelijke grondslag voor militair optreden. Aan humanitaire interventie liggen altijd moeilijke afwegingen ten grondslag. Het kabinet zal het parlement een afzonderlijke notitie zenden die is gewijd aan deze problematiek."

Deel: ' Correctie op Defensienota '
Lees ook