Provincie Noord-Holland

Persbericht, 30 juli 2001

Criteria PRUP ook van toepassing op Rijksmonumenten.

De criteria die gelden bij de subsidiëring van restauratie van provinciale monumenten in verband met een consistent monumentenbeleid zullen tevens gehanteerd worden bij de restauratie van rijksmonumenten in het kader van het PRUP (Provinciaal Restauratie Uitvoerings Programma).

In februari 2001 hebben Provinciale Staten (PS) de Provinciale Cultuurnota Noord-Holland 2001-2004 vastgesteld. Daarin wordt het voornemen geuit een consistent monumenten-beleid te voeren ongeacht het feit of er rijks-of provinciale monumenten in het geding zijn. De criteria die worden gehanteerd bij de subsidiëring van restauratie van provinciale monumenten zullen nu ook toegepast worden bij de restauratie van rijksmonumenten in het kader van het PRUP. Deze criteria zijn de technische urgentie en de betekenis van het monument voor de beschermde structuur waarin het zich bevindt.

Het criterium uitvoeringsgereedheid wordt niet meer gehanteerd, maar voortaan vóórondersteld. Bij de Stichting Nationaal Restauratiefonds kan de eigenaar eventueel terecht voor een voorfinanciering tegen minimale rentekosten. Indien binnen twee jaar na plaatsing op het PRUP nog niet met de werkzaamheden is begonnen, vervalt de plaatsing van het object op het PRUP.

Met de restauratie van orgels zal in verband met het specifieke karakter daarvan anders omgegaan worden. Hier wordt alleen het criterium technische urgentie gehanteerd. Bij het bepalen daarvan laat de provincie zich adviseren door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Tot nu toe werd jaarlijks één orgel op het PRUP opgenomen. Voorgesteld is nu dit aantal uit te breiden tot maximaal twee.

Deel: ' Criteria PRUP ook voor Rijksmonumenten in Nd-Holland '
Lees ook