NPM Capital

Den Bosch, 14 maart 2000

CSS VERWACHT IN 2000 STERKE GROEI WINST PER AANDEEL


* WINST PER AANDEEL CSS STIJGT IN 1999 MET 32%
* E-BUSINESS PORTAL @COST+ GESTART

* NIEUWE DIVISIE COMMUNICATION @ FRONTOFFICE GROEIT SNEL
ICT dienstverlener Computer Services Solutions Holding N.V. (CSS) verwacht voor 2000 opnieuw een sterke stijging van de winst per aandeel. Overeenkomstig de eerder gepubliceerde voorlopige cijfers steeg de winst per aandeel in 1999 met 32% tot EUR 0,84 (NLG 1,85) tegen EUR 0,64 (NLG 1,40) in 1998. Uit de definitieve jaarcijfers over 1999 blijkt tevens dat de nettowinst in het afgelopen jaar is verdrievoudigd tot EUR 13,7 miljoen (NLG 30,2 miljoen), ten opzichte van EUR 4,6 miljoen (NLG 10,2 miljoen) in 1998. Alle business units droegen bij aan de stijging van het resultaat. De netto-omzet van CSS kwam uit op EUR 279,4 miljoen (NLG 615,8 miljoen), vergeleken met EUR 69,2 miljoen (NLG 152,4 miljoen) in 1998.

De forse resultatengroei die CSS in 1999 heeft doorgemaakt, is onder meer te danken aan de integratie van de activiteiten van het voormalige Computer Company dat per 1 december 1998 is overgenomen. Voorts werd een aantal kleinere aanvullende acquisities gepleegd. De hierdoor bereikte schaalgrootte levert commerciële voordelen op en maakt het bedrijf aantrekkelijker voor onder meer technologiepartners en bestaande en potentiële medewerkers. CSS vergrootte haar marktaandeel bij kleine en middelgrote organisaties en is thans mede door haar sterke regionale aanwezigheid en de bereikte schaalgrootte ook voor grote opdrachtgevers een belangrijke partner. Zo is in 1999 een aantal meerjarige contracten afgesloten met een aantal grote gerenommeerde ondernemingen. Door deze ontwikkelingen steeg de dienstenomzet autonoom met 45% en is de kwaliteit en voorspelbaarheid van omzet en winstgevendheid aanmerkelijk verbeterd.

Het gemiddeld aantal uitstaande aandelen nam, voornamelijk door acquisities, toe tot 16.285.641 (1998: 7.251.679). De solvabiliteit bedroeg eind 1999 30,3% (1998: 20,5%). Na een aanvankelijke notering aan de NMAX is CSS sinds 20 december 1999 genoteerd aan de Officiële markt van de AEX-Effectenbeurs te Amsterdam.

Dividend en wijziging nominale waarde Aan aandeelhouders wordt voorgesteld een dividend uit te keren van NLG 0,55 (circa EUR 0,25) per geplaatst aandeel (1998: NLG 0,46 (EUR 0,21)). Aan de op 3 mei a.s. in Amsterdam te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal een statutenwijziging worden voorgesteld, inhoudende een omwisseling van de fysieke aandeelbewijzen in een 'Global Certificate', alsmede een aanpassing van de nominale waarde van het aandeel van NLG 0,05 in EUR 0,04.

Omzetontwikkeling

In miljoenen Euro's 1999 1998 1998 Pro-Forma incl. 12 mnd. Computer Company
Netto-omzet 279,4 69,2 327,9
Uitbestede hardware omzet -/- 86,0 -/- 9,5 -/- 9,5 Bruto omzet 365,4 78,7 337,4
Invloed Acquisities 1999 8,2

De netto-omzet van CSS kwam in 1999 uit op EUR 279,4 miljoen (NLG 615,8 miljoen), vergeleken met EUR 69,2 miljoen (NLG 152,4 miljoen) in 1998. Deze stijging is voornamelijk toe te schrijven aan de acquisitie van Computer Company N.V. in december 1998. Daarnaast droeg een aantal kleinere aanvullende acquisities voor in totaal EUR 8,2 miljoen (NLG 18,1 miljoen) bij aan de stijging van de omzet. Daartegenover werd voor in totaal EUR 86 miljoen (NLG 189,5 miljoen) aan hardwareverkopen (circa 1/3 van de totale hardware-omzet) uitbesteed en buiten de omzet gebracht. Alleen de commissie over deze verkopen wordt verantwoord in de omzet en de marge. Het beleid van CSS is gericht op een verdere uitbesteding van deze hardwareverkopen. Daartoe is inmiddels een nieuwe onderneming @COST+ opgericht en van start gegaan (zie pagina 5 van dit persbericht).

Ontwikkeling brutomarge en resultaat

Brutomarge

In miljoenen Euro´s 1999 1998 1998 Pro-Forma incl. 12 mnd. Computer Company % 1999 tov pf 1998
Brutomarge Services 62,4 25,4 39,3 58,7%
Brutomarge Hard- en Software 37,5 8,4 41,5 -9,6% Brutomarge99,9


33,8


80,8 23,6%
Invloed acquisities 5,6

Op vergelijkbare basis nam de totale brutomarge per saldo toe met 23,6%. Deze stijging hield mede verband met de deconsolidatie van de uitbesteedde hardwareverkopen en de forse toename van de brutomarge van de ICT-dienstverlening met 58,7%, waarvan 45% autonoom. De brutomarge van de hard- en softwareverkopen daalde met 9,6%. ICT-dienstverlening genereert nu meer dan 60% van de totale brutomarge van CSS. Het beleid is erop gericht dit percentage verder te laten stijgen. Mede door verdere uitbesteding van hardwareverkopen en toename van ICT-diensten zullen de marges in het lopende boekjaar verder kunnen stijgen.

Het bedrijfsresultaat nam op vergelijkbare basis toe met 39% van EUR 14,1 miljoen (NLG 31,1 miljoen) in 1998 tot EUR 19,7 miljoen (NLG 43,4 miljoen) in 1999. Het bedrijfsresultaat als percentage van de omzet bedroeg 7% ten opzichte van 4,3% in 1998. Het bedrijfsresultaat als percentage van de brutomarge nam toe van 17,5% naar 19,7%. CSS stelt een percentage van minimaal 20% als norm.

Ten opzichte van 1998 nam de belastingdruk af van 27,3% tot 20,0%. Deze daling hield verband met het voor een heel jaar meeconsolideren van Computer Company. De activiteiten van deze onderneming kenmerkten zich door een lage belastingdruk als gevolg van fiscaal compensabele goodwillafschrijvingen.

Nettowinst
De nettowinst nam toe met 197% van EUR 4,6 miljoen (NLG 10,2 miljoen) in 1998 tot EUR 13,7 (NLG 30,2) miljoen in 1999. De nettowinst uitgedrukt als percentage van de omzet nam in het verslagjaar af van 6,7% in 1998 tot 4,9% in 1999. Deze daling is het gevolg van het relatief grote aandeel van CSS System Integration in de totaalomzet van CSS.

Medewerkers

1999 1998
Aantal medewerkers per ultimo 1.852 1.431
Gemiddeld aantal medewerkers 1.543 599
Omzet per medewerker (x EUR 1.000) 181 115
Brutomarge per medewerker (x EUR 1.000) 65 57
Nettowinst per medewerker (x EUR 1.000) 9 8
Verloop 13,2 15,6

Op het gebied van werving en selectie van nieuw personeel slaagt CSS erin om mede dankzij haar landelijk dekkend netwerk, naast schoolverlaters in toenemende mate ook ervaren ICT-professionals aan te werven. Niet alleen is het aantrekkelijk voor ICT-specialisten om dicht bij huis te werken, ook het verloop ligt buiten de Randstad op een substantieel lager niveau.

Ontwikkelingen per Business Unit
CSS System Integration

In miljoenen Euro´s 1999 1998 1998 Pro-Forma incl. 12 mnd. Computer Company
Omzet 229,9 48,2 306,9
Brutomarge 61,8 18,3 65,3
Brutomarge / omzet 26,9% 37,9% 21,3%
Nettowinst 7,2 2,1
Nettowinst / omzet 3,1% 4,3%
Aantal medewerkers per ultimo 976 1.051

De business unit CSS System Integration richt zich op het aanbieden van infrastructurele ICT-oplossingen en totaaloplossingen op basis van applicatie (Exact en MTMS) software. Gedurende 1999 is binnen de business unit CSS System Integration gewerkt aan vergaande automatisering van de orderafhandeling en van de logistiek rondom de levering van hardware- en softwareproducten. Hierdoor wordt de business unit minder belast met de logistieke dienstverlening en kunnen de medewerkers binnen CSS System Integration zich concentreren op het aanbieden van totaaloplossingen aan afnemers. Voor 2000 staat binnen de business unit CSS System Integration de omslag naar een volledige op het Internet gebaseerde verkooporganisatie voor standaard hard- en software, en serviceproducten op het programma. Voorts zal de diensten-organisatie van CSS System Integration in 2000 verder worden uitgebouwd, zowel autonoom als door middel van acquisities.

CSS Professional Resources

In miljoenen Euro´s 1999 1998 1998 Pro-Forma incl. 12 mnd. Computer Company
Omzet 33,8 17,5 17,5
Brutomarge 26,4 13,0 13,0
Brutomarge / omzet 78,1% 74,3% 74,3%
Nettowinst 4,1 2,1
Nettowinst / omzet 12,7% 12,0
Aantal medewerkers per ultimo 682 509

De business unit CSS Professional Resources richt zich op het leveren van automatiseringspersoneel aan haar afnemers. De business unit CSS Professional Resources werd in 1999 sterk uitgebreid, met name door de acquisitie medio 1999 van het Regionaal Praktijkcentrum Automatisering (RPA) in Den Haag en eind 1999 van Telco Consultants en Innotechnics in België. Naast groei door acquisities was CSS Professional Resources in 1999 ook in staat om autonoom te groeien door nieuwe medewerkers te werven. CSS Professional Resources is in 1999 preferred supplier geworden bij een groot telecomconcern en werd een aantal grote ondernemingen als nieuwe klant verworven. Naast nieuwe klanten was CSS Professional Resources ook in staat om bij bestaande klanten de dienstverlening uit te breiden. Voor 2000 staat een verdere groei van het dienstenaanbod van CSS Professional Resources op het programma, waarbij de nadruk zal komen te liggen op het aanbieden van kennis op het gebied van Internettoepassingen.

CSS Outtasking

In miljoenen Euro´s 1999 1998 1998 Pro-Forma incl. 12 mnd. Computer Company
Omzet 15,7 3,5 3,5
Brutomarge 11,7 2,5 2,5
Brutomarge / omzet 74,5% 73,5% 73,5%
Nettowinst 2,4 0,4
Nettowinst / omzet 15,3% 11,8%
Aantal medewerkers per ultimo 194 38

De business unit CSS Outtasking richt zich op het operationeel houden van de ICT-systemen en computernetwerken van organisaties. CSS Outtasking levert zowel systeembeheer ter plaatse (on-site) als op afstand (remote). Daarnaast kunnen afnemers gebruik maken van het CSS Customer Care Center, een call center voor het telefonisch ondersteunen van klanten met ICT-vraagstukken. CSS Outtasking is in 1999 wederom sterk gegroeid. De vraag naar het beheer van ICT-netwerken en ondersteuning op het gebied van ICT-vraagstukken blijft stijgen. Gedurende het afgelopen verslagjaar werden forse investeringen gedaan in de systemen van het Network Operating Center te Sliedrecht. Voorts werd in de tweede helft van 1999 Computerij Opleidingen B.V. overgenomen van IBM Nederland. Computerij Opleidingen is een van de grootste opleidingsinstituten in Nederland op het gebied van ICT-opleidingen en -trainingen., zowel voor eindgebruikers als voor systeembeheerders. Door deze overname en de integratie van de activiteiten met de bestaande opleidingsactiviteiten van CSS Outtasking, heeft CSS zich een uitstekende positie verworven voor verdere groei op de opleidingsmarkt.

Voor 2000 staat een verdere uitbouw van de business unit CSS Outtasking gepland. De vraag naar beheer- en helpdeskdiensten zal naar verwachting substantieel stijgen en CSS wil hierop inspelen door het aanbieden van nieuwe dienstverleningsconcepten. Daarnaast wordt een verdere groei verwacht in trainingen en opleidingen.

Outsourcing hardware verkopen en start @COST+
In lijn met ontwikkelingen bij grote hardware partners en internationale groothandels wil CSS de totale voorraad in de distributieketen terugdringen en de kosten beperken. Tegelijkertijd wil CSS wel het account- en projectmanagement voor hardware producten verzorgen. Door outsourcing is CSS in staat om met behoud van dit account- en projectmanagement een belangrijk deel van de hardware order-fulfillment te verrichten van vele kleinere orders die uit producten van meerdere leveranciers bestaan. In het verslagjaar is daartoe reeds eenderde van de bestaande hardware verkopen uitbesteed.
CSS kondigde eerder dit jaar aan te studeren op de mogelijkheid om in 2000 alle hardware commodity activiteiten onder te brengen in een speciale webbased E-business portal onder de naam @COST+, bij voorkeur samen met partners. Deze studie is inmiddels afgerond. De onderneming @COST+ is opgericht en streeft ernaar op korte termijn een van de grootste 'Virtual Market Places' voor ICT producten in de Benelux te worden.

Het Internet platform van @COST+ biedt klanten en andere marktpartijen informatie over prijsstelling, beschikbaarheid, levertijd en alternatieven van hardware en software producten, alsmede informatie over de performance en leverbetrouwbaarheid van leveranciers. Dit concept biedt klanten de mogelijkheid een groot gedeelte van hun ICT-bestedingen te managen via een zogeheten Total Cost of Ownership (TCO) module.

De beoogde joint venture wil ook een centrale rol spelen in de financiële en logistieke afwikkeling van ICT-productorders tussen klanten en leveranciers. Het is de verwachting dat een deel van de business unit CSS System Integration in de @COST+ organisatie zal worden geïntegreerd.

Het gevolg van de oprichting van @COST zal zijn dat de hardware commodity producten uit de resultatenrekening en de daarmee samenhangende investeringen in vaste activa, voorraden, debiteuren en crediteuren uit de balans zullen verdwijnen, waardoor een aantal ratio's, zoals de nettowinstmarge en de solvabiliteit verder zal verbeteren.

Gedurende het tweede kwartaal van 2000 zullen nadere ontwikkelingen met betrekking tot @COST+ worden medegedeeld.

Nieuwe business unit CSS Communication @ Frontoffice Met de overname begin 2000 van de LACIS Groep met vestigingen in België en Nederland en van Lincom Telecommunicatie in Helmond, heeft CSS de markt voor communicatie- en frontoffice-oplossingen betreden. Door de steeds grotere, goedkopere en betrouwbaardere beschikbaarheid van breedband communicatie, de groei van het Internet, en de convergentie van data, video en spraak, verwacht CSS zich te kunnen onderscheiden als vooraanstaande aanbieder van geïntegreerde ICT-oplossingen. Om goed op deze vraag in te kunnen spelen is begin 2000 een nieuwe divisie gevormd, genaamd CSS Communication @ Frontoffice. Hierin zijn de activiteiten van beide overgenomen ondernemingen ondergebracht. Met de overnames verwierf CSS zich tevens een strategische samenwerking met leveranciers van telecommunicatiesystemen als Lucent Technologies en Siemens. Ook de bestaande telecommunicatie activiteiten van CSS zijn in de nieuwe business unit ondergebracht.

Een groot deel van de omzet wordt gegenereerd uit meerjarige onderhouds- en servicecontracten, alsmede uit uit de upgrading van bestaande infrastructuren. Er bestaat veelal een langdurige en hechte relatie tussen de onderneming en haar klanten. De leidende technologieen in deze markt worden aangeboden door Siemens, Lucent, Matra, Cisco en Nortel.

Voor 2000 heeft de Directie van CSS zich ten doel gesteld de activiteiten van de nieuwe business unit CSS Communication @ Frontoffice sterk uit te breiden, zowel autonoom als door middel van aanvullende acquisities. Voor het komende jaar stelt CSS zich ten doel dat deze divisie een minimale omzet zal realiseren van EUR 55 miljoen met een bruto van EUR 25 miljoen en een bedrijfsresultaat van minimaal EUR 5 miljoen.

Vandaag is ook in principe overeenstemming bereikt over de overname van het in Zoetermeer gevestigde Racom Telefoonefficiency B.V. Met betrekking tot deze voorgenomen overname heeft CSS vandaag een separaat persbericht uitgegeven. Ook de activiteiten van Racom zullen worden ondergebracht in de business unit CSS Communication @ Frontoffice. Na deze overname bedraagt het omzetniveau van de business unit circa EUR 40 miljoen.

Doelstellingen CSS heeft zich in de Benelux sinds haar oprichting in 1993 ontwikkeld tot een van de grotere aanbieders van diensten en producten op het gebied van ICT en tot marktleider binnen het segment kleine en middelgrote organisaties.

Voor 1999 formuleerde CSS de volgende doelstellingen:
* Sterke stijging van de winst per aandeel;
* Verhoging van de brutomarge als totaal van de gemiddelde brutomarge per medewerker, en verhoging van het belang van dienstverlening in de samenstelling van de brutomarge;
* Stijging van het bedrijfsresultaat over de brutomarge door kostenverlaging;

* Vermindering van het kapitaalsbeslag, met name door het uitbesteden van hardware leveranties aan derden met behulp van e-commerce;

* Vergroting van het marktaandeel,

* Verbetering van de instroom van nieuwe medewerkers, verbetering van de doorstroom van de huidige medewerkers en vermindering van de uitstroom.

Het grootste deel van de doelstellingen voor 1999 is gerealiseerd. Voor het jaar 2000 heeft CSS de volgende doelstellingen geformuleerd:
* In 2000 wil CSS 25% van haar omzet behalen in de markt voor tele- en datacommunicatie (1999: 10%). Deze omzet moet worden gegenereerd door de nieuw opgerichte business unit Communication @ Frontoffice en door de werkzaamheden van bestaande divisies voor tele- en datacomproviders uit te breiden;

* CSS wil als aanbieder van medewerkers met internet-kwalificaties tot de top-3 behoren. Hiervoor zullen zowel aan bestaande als nieuwe medewerkers internet-opleidingen worden gegeven;
* CSS wil als aanbieder van internet-opleidingen tot de top-3 behoren;

* De marges van CSS zullen verder toenemen door de start van '@COST+', de web based E-business portal waarmee hardware nog efficiënter kan worden gedistribueerd.

Vooruitzichten
De vooruitzichten voor 2000 zijn als volgt:

* Met een verwachte groei van de ICT-bestedingen in de door CSS gekozen marktsegmenten in de Benelux blijven de groeivooruitzichten voor CSS uitstekend.

* In de sterk gefragmenteerde markt van aanbieders van ICT-oplossingen is CSS goed gepositioneerd om optimaal te profiteren van de verwachte consolidatietendens van middelgrote en kleinere aanbieders van ICT-oplossingen.

* CSS verwacht dat alle business units in 2000 harder zullen groeien dan het marktsegment waarin zij opereren.

* Naast de reguliere bedrijfsactiviteiten van CSS wordt additionele groei verwacht vanuit de kleine en middelgrote organisaties als gevolg van de invoering van de Euro en als gevolg van een sterk toenemende vraag naar E-commerce en Internet gerelateerde diensten.

* Ook de toenemende mate waarin organisaties het netwerkbeheer uitbesteden biedt uitstekende groeiperspectieven.
* Daarnaast wordt additionele groei verwacht van de nieuwe business unit CSS Communication @ Frontoffice en de werkzaamheden voor tele- en datacommunicatie providers.

Op basis van bovenstaande vooruitzichten verwacht de Directie van CSS, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, voor 2000 een sterke groei van de winst per aandeel.

De DirectieDeel: ' Css verwacht in 2000 sterke groei winst per aandeel '
Lees ook