College van Toezicht Sociale Verzekeringen

datum: 26 augustus 1999
nummer: 99/07

Daling WAO-volume gestopt

Het aantal arbeidsongeschikten is in 1998 met ruim 32.500 toegenomen tot 897.400. Gecorrigeerd voor een eenmalige instroom in de WAO van mensen die voorheen een uitkering ontvingen op basis van de Abp-wet, betekent dit dat 9,7% van de beroepsbevolking een WAO-uitkering heeft. Er is daarmee een einde gekomen aan de daling van dit percentage van 11% in 1993 naar 9,7% in 1997. Het ziekteverzuim is, na een dalende tendens in de jaren tot 1997, weer gestegen van 4,6% in 1997 naar 5% in 1998. Het bevorderen van arbeidsdeelname van arbeidsgehandicapten blijft weinig succesvol: de werkelijkheid van 1,9% blijft ver achter bij het streefpercentage van 5%.

Het gehanteerde wettelijke instrumentarium blijkt slechts een bescheiden bijdrage te leveren aan het bereiken van de twee hoofddoelstellingen van de wetgever: beperking van het aantal arbeidsongeschikten en bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsgehandicapten.

Dit zijn enkele van de conclusies uit de Augustusrapportage Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 1999 van het College van toezicht sociale verzekeringen (Ctsv). Het rapport is op verzoek van de Tweede Kamer uitgebracht aan staatssecretaris Hoogervorst van SZW.

Mogelijkheden uvi's beperkt

De organisaties die de sociale verzekeringswetten uitvoeren (uvi's) hebben een grote verantwoordelijkheid bij het beperken c.q. terugdringen van het aantal arbeidsongeschikten. Uit het onderzoek van het Ctsv blijkt echter dat de uvi's soms weinig speelruimte hebben om die rol goed te vervullen. Soms is de wijze waarop de uitvoering van de wettelijke regels is vormgegeven zelfs belemmerend voor de effectiviteit van die regels. Dit is bijvoorbeeld het geval in het eerste ziektejaar, waar uvi's pas erg laat worden ingeschakeld, terwijl blijkt dat terugkeer naar arbeid bij de eigen werkgever binnen één jaar na ziekmelding de belangrijkste factor is bij het beperken van het aantal mensen in de WAO.

Ook blijkt uit het Ctsv-onderzoek dat de eisen die aan uvi's worden gesteld in de praktijk moeten concurreren met vele andere taken van de uvi's gericht op het concretiseren van de beleidsdoelstellingen van de wetgever.

Wettelijke maatregelen beïnvloeden participatie arbeidsgehandicapten nauwelijks

De wetgever streeft ernaar dat 5% van alle in loondienst werkenden uit arbeidsgehandicapten bestaat. Dit percentage bedroeg in 1989 2% en in 1998 1,9%. De relatie met de oude werkgever blijkt van doorslaggevend belang bij hervatting van het werk. Het wettelijk instrumentarium speelt daarbij veelal niet meer dan een faciliterende rol.

Ingrepen in hoogte en duur van de WAO

De prikkel die zou moeten uitgaan van de ingrepen in de hoogte en duur van de WAO-uitkering bij het zoeken naar werk, blijkt van ondergeschikte betekenis. Dat men actief op zoek is naar (meer) werk wordt vooral bepaald door de eigen inschatting die mensen maken van hun mogelijkheden en reële kansen op werk. Wel leverde de wettelijke maatregel een besparing op van ruim 700 miljoen gulden.

Omzeilen van wetgeving

Het blijkt dat in 1997 37% van de bedrijven streng selecteerde op verzuimrisico's. Het percentage bedrijven dat in het kader van de aanstellingsprocedure standaard vragen stelt over de gezondheid is gestegen van 36% in 1998 tot 47% in 1999. Het lijkt erop dat een verschuiving plaatsvindt van zaken die makkelijk zijn te controleren (medische keuringen uitgevoerd door een arts), naar zaken die minder makkelijk zijn te controleren (het stellen van vragen over de gezondheid tijdens de sollicitatieprocedure).

Mogelijkheden beter benutten

Het Ctsv concludeert naar aanleiding van zijn onderzoek dat een effectieve aanpak van het WAO-vraagstuk niet vraagt om nieuwe wettelijke instrumenten.Het Ctsv stelt vast dat de verbetering van de kwaliteit van de werkprocessen en de aansturing daarvan, een belangrijke bijdrage kan leveren voor het naderbij brengen van de doelstellingen van de wetgever. Daarom zal het Ctsv, alvorens maatregelen te verbinden aan de resultaten van de rapportage, overleg voeren met het Lisv, dat immers verantwoordelijk is voor een goede uitvoering van de werknemersverzekeringen.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van het Ctsv,
mw. B. Binkhuijsen, tel. (079) 329 17 63.

Deel: ' Ctsv Daling WAO-volume gestopt '
Lees ook