College van Toezicht Sociale Verzekeringen

Datum: 1 augustus 2001
Nummer: 2001-08

Ctsv gematigd positief over uitvoering sociale zekerheid in 2000

Uit onderzoek van het College van toezicht sociale verzekeringen (Ctsv) blijkt dat er vorig jaar geen kwaliteitsverlies is opgetreden bij de uitvoering van de sociale zekerheid, maar dat verbetering noodzakelijk blijft. Het Ctsv rapport geeft voor het eerst een totaalbeeld van de kwaliteit van de uitvoering van alle sociale verzekeringswetten. Het Ctsv presenteert zijn rapport 'De sociale zekerheid in 2000' op woensdag 1 augustus. Het onderzoek verschijnt drie maanden eerder dan wettelijk is voorgeschreven. Het Ctsv beoogt daarmee de versnelling die bij het Rijk wordt nagestreefd in de verantwoording en controle door te trekken naar de sociale zekerheid.

Werknemersverzekeringen
Bij de uitvoering van de werknemersverzekeringen valt op, dat er minder fouten worden gemaakt. Tegelijkertijd moet verdere verbetering plaatsvinden, omdat het wettelijk toegestane maximale foutpercentage van 1% nog voor bijna alle wetten wordt overschreden (zie tabel 1). Het foutpercentage bij de uitvoering van de WW is in 2000 aanmerkelijk toegenomen ten opzichte van 1999. Dit komt met name doordat de Flexwet niet of onjuist wordt toegepast en dat de controle op verwijtbare werkloosheid ontoereikend is. Ook laat de controle van de uitvoeringsinstellingen (uvi's) op de sollicitatieplicht van WW-ers te wensen over.

Volksverzekeringen
Ook bij de uitvoering van de volksverzekeringen worden minder fouten gemaakt (zie tabel 2). De uitvoering van de AOW voldoet aan de wettelijke norm. De uitvoering van de Algemene nabestaandenwet (Anw) en de Algemene Kinderbijslagwet (Akw) vertoonde echter in 2000 meer tekortkomingen dan in 1999. Daarbij moet worden bedacht dat de Anw een recente wet is en dat de criteria om voor Anw-uitkering in aanmerking te komen ingewikkelder zijn dan de criteria die golden voor de voorganger, de Algemene Weduwen en Wezenwet.

Uitvoeringskosten
Het Ctsv heeft ook de kosten van de organisaties die de sociale verzekeringswetten uitvoeren onderzocht. De Sociale verzekeringsbank (SVB) blijft met f 455 mln. binnen de begroting van f 486 mln. en heeft daarmee de door de minister opgelegde bezuinigingsopdracht gerealiseerd. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv), dat opdrachtgever is voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen en de uvi's, hebben de beoogde bezuiniging niet of nauwelijks gerealiseerd. De uitvoeringskosten van de uitvoeringsinstellingen en het Lisv belopen circa f 2,8 mld. In het regeerakkoord was afgesproken daarop f 233 mln. te bezuinigen (circa 12,5% van de uitvoeringskosten 1998 en de helft van de beoogde bezuiniging van 25% in 2002). Die beoogde bezuiniging is evenwel niet of nauwelijks gerealiseerd. Verder is uit het onderzoek gebleken dat de uvi's nog onvoldoende toepassing geven aan Europese aanbestedingsrichtlijnen.

Al met al is het Ctsv gematigd positief over de uitvoering van de sociale zekerheid in 2000. De in 2000 bekend geworden voorstellen over de in 2002 te wijzigen inrichting van de uitvoeringsorganisatie betekende een koerswijziging van private naar publieke uitvoering. Deze leidden tot een geheel andere rol van de uitvoeringsinstellingen en brachten een ontvlechting uit de holdings waarvan zij onderdeel uitmaakten met zich mee. In dat licht is het een prestatie dat de organisaties de kwaliteit van de uitvoering hebben kunnen handhaven en op onderdelen zelfs hebben kunnen verbeteren.

Het Ctsv vindt het noodzakelijk dat er na de invoering van de wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen (SUWI) structureel verder gewerkt wordt aan verbetering van de uitvoering van de sociale zekerheid. Daarbij behoeven de reeds gesignaleerde continuïteitsrisico's op het gebied van ICT en HRM bijzondere aandacht.

Op 1 augustus verschijnt tevens de Ctsv rapportage 'Verbetering Claimbeoordeling WAO; derde voortgangsrapportage'.

Tabel 1 Onrechtmatigheidpercentages werknemersverzekeringen 1999 en 2000

Wetten 1999 2000
WW 4,3 7,7
ZW 8,7 3,4
WAO 1,9 1,6
Waz 4,7 3,0
Wajong 2,3 1,2
TW 5,0 4,7
Rea 3,9 3,6
BIA 3,5 8,5
Wfl 12,9 16,2

Tabel 2 Onrechtmatigheidpercentages volksverzekeringen 1999 en 2000

Wetten 1999 2000
AOW 0,19 0,014
Anw 1,62 2,65
AKW 0,53 1,12
TOG 0,12 0,00
Tas 0,12 1,44

Deel: ' Ctsv gematigd positief over uitvoering sociale zekerheid '
Lees ook