Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99-033
DATUM: 23 februari 1999

Culturele profielschets Flevoland gereed

Het college van Gedeputeerde Staten heeft de culturele profielschets Flevoland besproken. Deze profielschets wordt gebruikt voor het overleg met het ministerie van OCW over de inhoud van het cultuurconvenant 2001-2004 van het Rijk met Flevoland en voor de notitie van de staatssecretaris over het nationaal cultuurbeleid 2001-2004. De belangrijkste uitgangspunten in de profielschets zijn cultuurtoerisme, cultuureducatie, rijksbijdrage beeldende kunst, landschapskunst, kunstbaan Zeewolde, samenwerking archieven, cultureel erfgoed en ruimtelijke kwaliteit. De Culturele profielschets wordt op 11 maart besproken en vastgesteld in de commissie ROVC. Samenwerking en samenhang zijn de sleutelwoorden in de profielschets. Samenhang duidt aan dat cultuurbeleid niet alleen afzonderlijk maar in samenhang met andere beleidsterreinen moet worden ontwikkeld. Op het gebied van recreatie, toerisme, natuur, landschap en ruimtelijke ordening willen de provincie en de gemeenten een gezamenlijk beleid voeren, waarbij de eigen culturele identiteit het uitgangspunt is. Op basis van de karakteristieken van Flevoland is een aantal speerpunten vastgesteld. Zo is typerend voor Flevoland de grote schaal en strakke belijning van het landschap. Het is prikkelend en inspirerend voor veel kunstenaars en vandaar dat Flevoland veel landschapskunst rijk is. Maar het realiseren van grote kunstwerken in de openbare ruimte kost veel geld. Flevoland vraagt het ministerie van OCW dan ook om een verhoging van het huidige budget van fl. 350.000,-. Het concentratiepunt voor de vele landschapskunst in Flevoland is de Kunstbaan Zeewolde. Omdat de Stichting Kunstbaan Zeewolde zich richt op geïntegreerde grootschalige projecten van (inter)nationaal niveau op het gebied van kunst, natuur en landschap en bouwt aan een collectie met kunstwerken van (inter)nationale bekende kunstenaars vragen wij het ministerie van OCW structurele steun. In de profielschets staat ook dat culturele evenementen meer bezoekers moeten gaan trekken door het beter benutten van bestaande potenties op het gebied van cultuur, toerisme en recreatie. Om dit te bereiken zetten de provincie en de gemeenten vanaf 2000 extra geld in voor cultuurtoerisme. Flevoland heeft een beperkt aantal rijksmonumenten op Urk en de Noordoostpolder. Daardoor komt er een gering budget beschikbaar, terwijl er veel geld nodig is voor onderhoud en restauratie. De provincie vraagt aandacht voor dit probleem. Naast een klein aantal monumenten beschikt Flevoland over jong cultureel erfgoed. Dit zijn objecten die te maken hebben met de totstandkoming van ons gebied (gemalen, Lelystad Haven, de silo in Almere) en beeldbepalende objecten. Omdat de objecten jonger zijn dan 50 jaar komen ze niet in aanmerking voor bijdragen uit rijksmonumenten. Een specifiek Flevolands aandachtspunt is hoe er moet worden omgegaan met objecten en structuren uit de inpolderingperiode. Het beleid zal vooral gericht moeten zijn op behoud, toegankelijkheid en ontwikkeling. Flevoland vraagt bij het ministerie van OCW aandacht voor deze ontwikkeling. In de culturele profielschets wordt ook aandacht geschonken aan cultuureducatie voor jeugd en jongeren, podiumkunst, samenwerking van bibliotheken en archieven en verwante instellingen, Schokland, archeologie, digitalisering en de regionale omroep. Met behulp van bestaand beleid en toekomstig beleid zoals bijvoorbeeld het provinciaal omgevingsplan en de conceptnota Natuur en Landschap, wil de provincie de ruimtelijke kwaliteit benutten voor het realiseren van projecten die laagdrempelig zijn, gericht op de eigen inwoners, toeristen en recreanten.

Deel: ' Culturele profielschets Flevoland gereed '
Lees ook