Gemeente Maassluis

5-9-2001

Culturele Raad vergadert op 10 september

Op maandag 10 september a.s. vergadert de Culturele Raad Maassluis in het stadhuis. De vergadering begint aansluitend aan de presentatie van de Cultuurnota "Kansen en Belemmeringen" en is openbaar. Vóór de aanvang van de vergadering is er voor belangstellenden spreektijd gereserveerd. De vergadering begint op deze avond niet om 20.00 uur, maar ongeveer een kwartier later in verband met de presentatie van de beleidsnota. Geïnteresseerden zijn uiteraard om 20.00 uur van harte welkom om bij de presntatie aanwezig te zijn en aansluitend de vergadering bij te wonen.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:


1. Opening

2. Mededelingen

3. Vaststelling van het verslag van de Algemeen Bestuurvergadering d.d. 15 juli 2001

4. Ingekomen post

5. Uitgaande post

6. Bespreken jaarverslag 2000

7. Bespreken van de voorstellen tot het komen van een nieuw subsidieverdeelplan

8. Evaluatie activiteiten Culturele Raad Maassluis - Stichting Promotie Maassluis

9. Stand van zaken Korenoverleg

10. Voorstel tot het plaatsen van een vloedpaal met karakteristiek van oude spoorbrug

11. Voorstel tot het organiseren van extra activiteiten tijdens Open Monumentendag 2002

12. Uitbrengen van advies over een bredere besteding van het Cultuurfonds

13. Behandelen begroting 2002

14. Verslag van de werkgroepen

15. Verder voorkomende zaken

16. Rondvraag

Vragenhalfuur
Voorafgaand aan de vergadering is voor een ieder gelegenheid aan de culturele raad vragen te stellen of opmerkingen te maken over onderwerpen die tot het werkterrein van deze raad behoren. De belangrijkste onderwerpen zijn: cultuur, amateuristische kunstbeoefening, creativiteitsvorming, dramatische expressie en activiteiten op aangrenzende terreinen.

Inspreken
Inspreken kan alleen over onderwerpen die op de agenda van deze vergadering staan. Zij die willen inspreken dienen om ongeveer 20.15 uur aanwezig te zijn. De agendapunten waarover wordt ingesproken worden zoveel mogelijk bij voorrang aan de orde gesteld.

Ter inzage liggende commissiestukken
Voor het publiek ligt, in de week voorafgaande aan de vergadering, in het informatiecentrum van het stadhuis een aparte map ter inzage gedurende de openingstijden van het stadhuis. Deze map ligt op vrijdagavond en zaterdag in de bibliotheek tijdens de openingstijden van de bibliotheek.

Deel: ' Culturele Raad Maassluis '
Lees ook