Cultuurverschillen bom onder uitbesteding IT

Het uitbesteden van systeemontwikkelactiviteiten loopt vaak uit op een teleurstelling voor de uitbesteder. Een belangrijke oorzaak daarvan is het cultuurverschil tussen de uitbesteder en de dienstverlener. Tot op heden wordt hieraan in de literatuur nauwelijks aandacht besteed, mede vanwege de ongrijpbaarheid van dit fenomeen.

Bloor Research presenteert een uitgebreid rapport van drs. Robert Krol. Hij onderzocht gedurende meer dan een jaar de invloed van cultuurverschillen bij uitbestedingsrelaties. Krol sprak over de problematiek met een groot aantal organisaties en legt de pijnpunten bloot in het Nederlands-talige rapport met de titel 'Cultuur bepalend voor succes uitbesteding IT'.

Het rapport stopt niet bij het signaleren en blootleggen van de problematiek, maar draagt ook oplossingen en handreikingen aan voor het welslagen van uitbestedingstrajecten.

Van groot belang bij uitbesteding blijken de integratie van de door de aanbieder eventueel overgenomen medewerkers en de samenwerking en vertrouwensband tussen de partijen tijdens de systeemontwikkeling. Uitsluitend een 'waterdicht' contract blijkt in de praktijk niet te voldoen.

Het 70 pagina's tellende rapport 'Cultuur bepalend voor succes uitbesteding IT' kost 325 gulden (PDF-formaat) en is verkrijgbaar bij Bloor Research (verkoop@bloor.nl). De papieren versie is 50 gulden duurder.

Management samenvatting Het uitbesteden van systeemontwikkelactiviteiten blijkt nog vaak op een teleurstelling uit te draaien voor de uitbesteder. In de literatuur worden daarvoor verschillende oorzaken aangedragen. Eén daarvan zijn de mogelijke cultuurverschillen tussen de organisaties van uitbesteder en de IT-dienstverlener. Aan dit laatste aspect is tot op heden nog weinig aandacht besteed in de literatuur.

Dit onderzoek richt zich op de vraag in hoeverre cultuurverschillen tussen de beide partijen van invloed zijn op de problemen tijdens het beheren van de uitbestedingsrelatie.

Om een antwoord te geven op deze vraag zijn in het onderzoek een zestal cases op dit gebied nader bestudeerd.

Het blijkt dat cultuurverschillen tussen uitbesteder en IT-dienstverlener kunnen leiden tot problemen voor de uitbesteder. Het is dan ook van het grootste belang voor de uitbesteder, dat deze bij het selecteren van een dienstverlener zijn eigen cultuurprofiel en dat van de dienstverlener nader bestudeert.

De problemen die als gevolg van cultuurverschillen uit de verschillende cases naar voren kwamen concentreren zich rond: 1. Het overnemen van medewerkers van de uitbesteder door de IT dienstverlener. 2. De samenwerking tussen beide partijen tijdens het ontwikkeltraject. 3. Gebrekkige contractafspraken (mogelijk in combinatie met een daaraan verbonden te laag commitment).

De daaraan gekoppelde aanbevelingen zijn: 1. Er moet meer aandacht worden geschonken aan de integratie en acceptatie van de overgenomen medewerkers binnen de organisatie van de dienstverlener. 2. Er dienen duidelijke contractafspraken te worden gemaakt waarin zoveel mogelijk de risico's als gevolg van de onderkende cultuurverschillen worden afgedekt. 3. De samenwerking moet op basis van vertrouwen tussen beide partijen plaatsvinden omdat een contract niet alle (toekomstige) problemen kan afdekken.

Over de auteur Robert Krol is al bijna tien jaar actief in de automatisering. Op dit moment werkt hij als projectleider bij een van de grootste financiële instellingen van Nederland. Zijn dagelijkse activiteiten geven hem een goed inzicht in de problematiek van grotere automatiserings-afdelingen. Voor dit rapport interviewde Krol onder meer projectleiders bij een grote Nederlandse uitgeverij, een Europese autofabrikant, een leasemaatschappij, een van de grootste energiebedrijven in ons land en een aanbieder van mobiele telecommunicatie.

Krols bevindingen hebben de wetenschappelijke toets der kritiek kunnen weerstaan: hij heeft met dit onderzoek zijn doctoraal behaald en is sindsdien benaderd door een groot aantal vakbladen (onder meer Computable, Informatie&Management) om zijn visie op de problematiek te geven.

Bloor Research Nederland | Postbus 94520 | 1090 GM A'dam | t (020) 670 6275 © 2000 Bloor Research Nederland. Disclaimer. Webdesign by BOBs Strong Stories.

Deel: ' Cultuurverschillen bom onder uitbesteding IT '
Lees ook