Individualisering, individuatie en zingeving in de postmoderne samenleving, Theo van Leeuwen 11 september 1999

CURSUSPROGRAMMA "ORIËNTATIE IN VERSCHEIDENHEID" 1999 Stichting filosofie Oost - West

Van 10.00 -16.30 uur; toegang ƒ 50,- per dag aan de zalen te voldoen. Adres: Vergader- en zalencentrum "Vredenburg 19", Vredenburg 19 in Utrecht.

Theo van Leeuwen: "Ik wil mijn bijdrage aanvangen met het poneren van een stelling: Naarmate de individualisering in onze (post) moderne samenleving toeneemt, zal de behoefte aan individuatie en persoonlijke zingeving en aan spiritualiteit steeds groter worden. Op het vlak van de individualisering zal ik bij sociologen en filosofen te rade gaan en wat betreft zingeving en spiritualiteit vormen de dieptepsychologen (onder meer Jung en Schuurman) een inspiratiebron."

"Ik stel me voor dat de volgende onderwerpen aan bod (kunnen) komen: ° De noodzaak van introspectie; de ontplooiing van het individu en de dilemma's van het moderne individu;
° Westerse en Oosterse eenzijdigheid;
° Hoe is het met de geestelijke gezondheid van onze samenleving gesteld?; ° Typering van de wereldbeschouwing van de postmoderne samenleving; ° Risico's van de individualisering;
° Postmodernisme en solidariteit;
° Nieuwe vormen van spiritualiteit;
° Bezinnen en zingeving. Het model van egotiek en erotiek (Schuurman) en de zingevingscategorieën van Frankl als sleutel tot zingeving; ° Het onvolledige zelfbeeld van de Westerse mens."

De syllabus van Theo van Leeuwen heeft als titel: Individualisering, individuatie en zingeving in de postmoderne samenleving.

Publicaties van Theo van Leeuwen:
° Bubers verhouding tot de psychotherapie, Over wijsgerige vooronderstellingen van de gesprekstherapie, Tijdschrift voor Psychotherapie, 11 (1985) 6
° Over de antropologische achtergronden van de therapeutische relatie, in:
Praesidium Libertatis, lezingen gehouden op de Filosofiedag 1985 te Leiden, Ebulon Delft 1985
° Hoe werkt creativiteit? Bewustzijnssoorten en hun invloed, Bres 133, 1988/1989
° De zin van het bestaan als wilsdaad? Viktor Frankl en zijn logotherapie:
van wanhoop naar zelfoverwinning, De Ronde Tafel, feb/maart 1987 ° Van Archetypen tot vorige levens, Prana 59, Themanummer: De Ziel, 1990 ° Zen-Boeddhisme en psychotherapie, in: IVAP Jaarboek 1993 ° Psychologie en symboliek van de chakra's, Bres 1992

Drs. Th. van Leeuwen studeerde achtereenvolgens Letteren (1978, Sanskrit en Pali) en Filosofie (1985). Van 1975 - 1984 was Theo van Leeuwen assistent in de Vergelijkende Wijsbegeerte aan de Centrale Interfaculteit en wetenschappelijk medewerker aan de Vakgroep Oud- en Nieuw Indische Taal- en Letterkunde van de Universiteit van Amsterdam. Van 1984 - 1997 was hij bestuurslid van het Centrum voor Zelfbezinning. Sinds 1987 heeft Theo van Leeuwen een eigen praktijk als consulent Filosofische en Dieptepsychologie en sinds 1989 is hij tevens docent Filosofie en Ethiek aan de Haagse Hogeschool

Algemene gegevens:

1. FOW is een landelijke organisatie: de Stichting Filosofie Oost-West wil bijdragen aan de ontwikkeling van mondiaal denken op basis van begrip en respect en niet op basis van politieke macht, economisch gewin of Westerse dominantie. Zij streeft ernaar dat de verschillen in denken samen komen tot een dialoog. De Stichting is levensbeschouwelijk neutraal.
2. Op negen zaterdagen per jaar verzorgen - parallel aan elkaar - vier docenten elk vier uur colleges over een vastgelegd onderwerp.
3. Data voor 1999 zijn 11 september, 9 oktober, 13 november en 11 december.
4. Folder en inschrijven bij: het secretariaat van Filosofie Oost - West, Zaanmarktstraat 18, 4811 BREDA of e-mail info@filosofie-oostwest.nl
5. Website http://www.filosofie-oostwest.nl

Deel: ' Cursus Individualisering in de postmoderne samenleving '
Lees ook