CURSUSPROGRAMMA "ORIËNTATIE OP VERSCHEIDENHEID" 1999

Stichting filosofie Oost - West

Zaterdag 6 februari (10.00 -16.30 uur; toegang ƒ 50,- per dag aan de zalen te voldoen). Adres: Vergader- en zalencentrum "Vredenburg 19", Vredenburg
19 in Utrecht.

JOODSE FILOSOFIE
Bedreiging of steun voor het geloof'? De strijd om de filosofie in de joodse middeleeuwen.

Mevrouw Dr. R. Smidt van Gelder - Fontaine is docent Hebreeuws aan de opleiding Semitische Talen en Culturen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Tijdens haar studie Semitische Talen aan de Universiteit van Amsterdam heeft Resianne Smidt van Gelder - Fontaine zich speciaal toegelegd op de middeleeuwse Islamitische en Joodse filosofie. Na haar promotie aan de Universiteit van Amsterdam heeft zij zich voornamelijk bezig gehouden met onderzoek naar deze filosofieën en naar de wetenschapsgeschiedenis in de Middeleeuwen.

Resianne Schmidt van Gelder - Fontaine: "Onder invloed van de Islamitische omgeving ontwikkelden Joodse geleerden in het Nabije Oosten en Noord-Afrika vanaf de tiende eeuw een grote interesse voor de klassieke filosofie. Zij gebruikten het denken van Plato en Aristoteles om het Jodendom rationeel te onderbouwen en het te verdedigen tegen anders gelovigen. Voor deze geleerden bood de traditie alleen niet meer genoeg houvast. Vanuit het Islamitische Spanje, waar de Joodse gemeenten een periode van grote bloei doormaakten, verspreidde deze filosofische stroming zich naar Joodse geleerden in christelijk Europa. De vraag in hoeverre dit 'vreemde' gedachtegoed verenigd kon worden met de Bijbel en de Joodse traditie heeft de middeleeuwse gemoederen danig bezig gehouden en zal daarom centraal staan in het cursusonderdeel 'Joodse filosofie'. Daarnaast zullen we ons bezig houden met het probleem van de wilsvrijheid bij enkele middeleeuws Joodse denkers."

Resianne Smidt van Gelder - Fontaine stelt een syllabus ter beschikking met als titel: Athene versus Jeruzalem: Reacties op de Grieks Islamitische filosofie bij de Joodse denkers in de middeleeuwen.

Aanbevolen literatuur

- Sirat C., A History of Jewish Philosophy in the Middle Ages. Cambridge etc. 1985

- Hallevi Jehoeda, Al-Choezari. Boek van argumentatie en bewijsvoering van een verachte godsdienst. Uit het Arabisch vertaald en toegelicht door Prof. dr. J.H. Hospers. Amsterdam 19-54

- Maimonides Mozes, Twee Ethische Tractaten. De Regels van het Gedrag en de Regels van Boete en Berouw. Vertaald en ingeleid door A. van der Heide, Zoetermeer 1992

- Munk R., Joodse filosofie in H. Willemsen (ed.), Woordenboek Filosofie. Assen/Maastricht 1992, p. 229-236

- Fontaine R., Joodse filosofie in J. Bor en E. Petersma (eds.), De Verbeelding van het Denken. Geïllustreerde geschiedenis van de westerse en oosterse filosofie, Amsterdam 1995

Algemene gegevens:

1. FOW is een landelijke organisatie: de Stichting Filosofie Oost-West wil bijdragen aan de ontwikkeling van mondiaal denken op basis van begrip en respect en niet op basis van politieke macht en economisch gewin. Zij streeft ernaar dat de verschillen in denken samen komen tot een dialoog. De Stichting is levensbeschouwelijk neutraal.
2. Op negen zaterdagen per jaar verzorgen - parallel aan elkaar - vier docenten elk vier uur colleges over een vastgelegd onderwerp.
3. Data voor 1999 zijn 16 januari, 6 februari, 13 maart, 24 april, 29 mei,
11 september, 9 oktober, 13 november en 11 december.
4. Telefoonnummers voor inlichtingen over de activiteiten: Hans Bosse telefoon 040 - 2113344 en Joke Koppius telefoon 0571 - 270434.
5. Folder en inschrijven bij: het secretariaat van Filosofie Oost - West Helleberg 4, 5508 BL Veldhoven.

6. Zie voor 6 februari ook:

- Comparatieve filosofie, Toepassing van het model op het Oosterse denken, Prof Dr. U. Libbrecht;

- Moderne Westerse filosofie, De wereld wordt ééndimensioneel: over Verlichting, Romantiek en Positivisme, Mevrouw Prof Dr. I.N. Bulhof.
- Spiritualiteit en maatschappelijke betrokkenheid, De hartslag van hemel en aarde: Maya-spiritualiteit als uitdaging. Dr M. Coolen.

==========================

Stichting Filosofie Oost-West

Deel: ' Cursus Joodse filosofie '
Lees ook