CURSUSPROGRAMMA "ORIËNTATIE OP VERSCHEIDENHEID" 1999 Stichting filosofie Oost - West

Zaterdag 16 januari (10.00 -16.30 uur; toegang ƒ 50,- aan de zaal te voldoen). Adres: Vergader- en zalencentrum "Vredenburg 19", Vredenburg 19 in Utrecht.

Moderne Westerse filosofie. Veranderende relatie tussen subject en object. Mevrouw Prof. Dr. Ilse N. Bulhof

Tot haar emeritaat in 1997 was Ilse Bulhof bijzonder hoogleraar wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit Leiden en Universitair Hoofddocent geschiedenis van de wijsbegeerte aan de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht en de Rijksuniversiteit Utrecht, Faculteit der Godgeleerdheid. Ilse Bulhof publiceerde boeken over onder andere Nietzsche, Dilthey, Darwin en Freud, en schreef vele artikelen over geschiedkundige en wetenschapsfilosofische onderwerpen. Haar belangstelling gaat op het moment vooral uit naar de relatie tussen filosofie en spiritualiteit.

Ilse Bulhof zal spreken over het denken van Descartes en de invloed van Galileï. "In de moderne tijd (ruwweg vanaf 1500) komt de westerse mens steeds meer tegenover en zelfs boven de wereld te staan. In het denken van René Descartes (1596 -1650) is deze omslag goed waar te nemen. Een onverzoenlijk dualisme tussen mens en natuur, denkend subject en 'stom' object is het gevolg. Dat dualisme is hardnekkig gebleken. Met name de natuur wordt objectief en afstandelijk geobserveerd. Dat gebeurt vooral in kunstmatige werkplaatsen, laboratoria. Men bestudeert de natuur niet zozeer om haar te bewonderen dan wel om haar door middel van de nieuw verworven kennis in de greep te krijgen, haar te fatsoeneren, en - stapje voor stapje
- haar als object te exploiteren. In Galileï Galildi (1546 - 1642) lezen we dat de natuur exact kan worden gekend omdat haar essentie wiskundig is. Stukje bij beetje wordt de natuur 'onttoverd'.

Ilse Bulhof stelt een syllabus ter beschikking met als titel: Veranderende relatie tussen subject en object.

Aanbevolen literatuur

- Bulhof I.N., Van inhoud naar houding. Nieuwe visie op filosoferen in een pluralistische cultuur. Kok Agora, Kampen1996.
- Störig, H.J. Geschiedenis van de filosofie 1& 2, Het Spectrum, Utrecht 1994

ALGEMENE GEGEVENS:


1. FOW is een landelijke organisatie: de Stichting Filosofie Oost-West wil bijdragen aan de ontwikkeling van mondiaal denken op basis van begrip en respect en niet op basis van politieke macht en economisch gewin. Zij streeft ernaar dat de verschillen in denken samen komen tot een dialoog. De Stichting is levensbeschouwelijk neutraal.
2. Op negen zaterdagen per jaar verzorgen - parallel aan elkaar - vier docenten elk vier uur colleges over een vastgelegd onderwerp. Zie ook 16 januari: Comparatieve filosofie, Inleiding, Prof. Dr. U. Libbrecht; Antieke en Middeleeuwse filosofen over mystiek, Mogelijkheden en machteloosheid van het denken bij het kennen van God, Dr. B. Schomakers; Spiritualiteit en maatschappelijke betrokkenheid, Verzaking of engagement, Dr. H.F. de Wit.
3. Telefoonnummers voor inlichtingen over de activiteiten: Hans Bosse telefoon 040 - 2113344 en Joke Koppius telefoon 0571 - 270434.
4. Folder en inschrijven bij: het secretariaat van Filosofie Oost - West Helleberg 4, 5508 BL Veldhoven.

Deel: ' Cursus Moderne Westerse filosofie '
Lees ook