CURSUSPROGRAMMA "ORIËNTATIE OP VERSCHEIDENHEID" 1999

Stichting filosofie Oost - West

Zaterdag 6 februari (10.00 -16.30 uur; toegang ƒ 50,- per dag aan de zalen te voldoen). Adres: Vergader- en zalencentrum "Vredenburg 19", Vredenburg
19 in Utrecht.

MODERNE WESTERSE FILOSOFIE
De wereld wordt ééndimensioneel: over Verlichting, Romantiek en Positivisme.

Tot haar emeritaat in 1997 was mevrouw Prof. Dr. Ilse N. Bulhof bijzonder hoogleraar wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit Leiden en Universitair Hoofddocent geschiedenis van de wijsbegeerte aan de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht en de Rijksuniversiteit Utrecht, Faculteit der Godgeleerdheid. Ilse Bulhof publiceerde boeken over onder andere Nietzsche, Dilthey, Darwin en Freud, en schreef vele artikelen over geschiedkundige en wetenschapsfilosofische onderwerpen. Haar belangstelling gaat op het moment vooral uit naar de relatie tussen filosofie en spiritualiteit.

Ilse Bulhof: "Als de natuur een vernuftig mechanisme is, hoe staat het dan met de mens, is die ook niet meer dan een mechaniekje? Immanuel Kant (1724
- 1804) neemt het op voor de vrije wil (de autonomie) van het menselijk subject. De mens moet zich losmaken van traditie en natuur en zelfstandig de wereld inrichten (het vooruitgangsdenken; "project van de Verlichting". Romantici komen in opstand tegen het vooruitgangsdenken. Jean Jacques Rousseau (1712 - 1778) gelooft meer in het gevoel en in de 'vrije' creatieve natuur dan in de rede en cultuur ('beschaving'). G.W.F. Hegel (1770 - 1831) komt met een nieuwe allesomvattende (totalitaire!) synthese. Bij hem is het dualisme opgeheven en zijn mens en wereld in één grote en voor de mens glasheldere historische beweging opgenomen. Daarin heeft alles zijn plaats. Nu de mens alles weet is niet meer nodig in God te geloven, religie is achterhaald. Dit thema ('God is dood') wordt later door Nietzsche opgepakt. De wereld kent geen 'buiten' (transcendentie) meer. Ondanks het gesputter van de positivisten die niets van Hegels grandioze speculaties willen weten maar alleen in feiten, feiten, feiten heil zien, overschaduwt Hegels systeem de filosofie en cultuur van de 19e en 20e eeuw (Marx!)."

De syllabus van Ilse Bulhof heeft als titel: De wereld wordt ééndimensioneel.

Aanbevolen literatuur

- Bulhof I.N., Van inhoud naar houding. Nieuwe visie op filosoferen in een pluralistische cultuur. Kok Agora, Kampen1996.
- Störig, H.J. Geschiedenis van de filosofie 1& 2, Het Spectrum, Utrecht 1994

Algemene gegevens:

1. FOW is een landelijke organisatie: de Stichting Filosofie Oost-West wil bijdragen aan de ontwikkeling van mondiaal denken op basis van begrip en respect en niet op basis van politieke macht en economisch gewin. Zij streeft ernaar dat de verschillen in denken samen komen tot een dialoog. De Stichting is levensbeschouwelijk neutraal.
2. Op negen zaterdagen per jaar verzorgen - parallel aan elkaar - vier docenten elk vier uur colleges over een vastgelegd onderwerp.
3. Data voor 1999 zijn 16 januari, 6 februari, 13 maart, 24 april, 29 mei,
11 september, 9 oktober, 13 november en 11 december.
4. Telefoonnummers voor inlichtingen over de activiteiten: Hans Bosse telefoon 040 - 2113344 en Joke Koppius telefoon 0571 - 270434.
5. Folder en inschrijven bij: het secretariaat van Filosofie Oost - West Helleberg 4, 5508 BL Veldhoven.

6. Zie voor 6 februari ook:

- Comparatieve filosofie, Toepassing van het model op het Oosterse denken, Prof Dr. U. Libbrecht;

- Joodse filosofie, Bedreiging of steun voor het geloof'? De strijd om de filosofie in de joodse middeleeuwen, Mevrouw Dr. R. Smidt van Gelder - Fontaine
- Spiritualiteit en maatschappelijke betrokkenheid, De hartslag van hemel en aarde: Maya-spiritualiteit als uitdaging. Dr M. Coolen.

========================

Stichting Filosofie Oost-West

Deel: ' Cursus Moderne westerse filosofie '
Lees ook