Cursus natuurcompensatie


DHV en Alterra organiseerden najaar 2002 een succesvolle cursus Natuurcompensatie. Zo'n 100 cursisten namen deel aan deze cursus waarin zowel de inhoud, het planproces als de uitwisseling van ervaring op het gebied van natuurcompensatie aan de orde komen. Bij voldoende belangstelling wordt voorjaar 2003 een nieuwe cursus georganiseerd.


Natuurcompensatie is actueel. Nederland investeert: in projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen en infrastructuur.

Veranderingen als gevolg van deze projecten gaan vaak ten koste van natuur, denk bijvoorbeeld aan de aanleg van de Hoge Snelheidslijn en aan de uitbreiding van bedrijventerreinen en woonlocaties.

Zowel vanuit Nederlandse als Europese wet- en regelgeving en beleid genieten gebieden en soorten verschillende vormen van bescherming. Aantasting door fysieke ingrepen van deze beschermde kwaliteiten kan doorgaans alleen na zorgvuldige afweging. Bovendien is dan compensatie nodig. De laatste jaren blijken steeds meer projecten 'compensatieplichtig' te zijn.

Dit vraagt bij initiatiefnemers en overheden om een benadering en een kennis (van natuur, natuurbeleid en organisatie van planprocessen), die tot nu toe alleen in grotere (vaak ook m.e.r.-plichtige) projecten als nodig werd gezien. Nog regelmatig komen feiten over beschermde natuur en de mogelijke gevolgen daarvan voor een project pas in een (te) laat stadium van het planproces boven water. Dit kan tijdverlies voor een project veroorzaken en in het ergste geval annulering van het voornemen.

De cursus natuurcompensatie voorziet in de behoefte aan kennis over natuurcompensatie. Maar het gaat niet alleen om feitelijke kennis. De manier waarop natuurcompensatie in de praktijk werkt is sterk in ontwikkeling, en vooral de praktijk van alledag bepaalt nu hoe in dit veld wordt gewerkt. Daarom richt de cursus zich op drie invalshoeken:
* de inhoud (over welke soort natuur kan het gaan, welke effecten);
* het planproces (hoe ervoor te zorgen dat natuurcompensatie tijdig wordt onderkend en ingebouwd in de voorbereiding van projecten);
* uitwisseling van ervaringen en voorbeelden uit de praktijk.
In 2002 is deze cursus vijf maal met veel succes gegeven voor uiteenlopende doelgroepen.

De cursus natuurcompensatie wordt bij voldoende belangstelling in het voorjaar van 2003 weer gegeven.

U kunt uw belangstelling nu al kenbaar maken. Wij houden u dan op de hoogte van de nieuwe data.

Voor meer informatie download de folder of neem contact op met
Jannie Bijzet-Vis
(033) 4682990

Deel: ' Cursus natuurcompensatie '
Lees ook