Westerse filosofie in de moderne tijd
De veranderende relatie tussen subject en object, zaterdag 22 januari 2000

CURSUSPROGRAMMA "ORIËNTATIE IN VERSCHEIDENHEID" 2000 Stichting filosofie Oost - West

Van 10.00 -16.30 uur; toegang ƒ 50,- per dag aan de zalen te voldoen. Adres: Vergader- en zalencentrum "Vredenburg 19", Vredenburg 19 in Utrecht.

Ilse Bulhof zal spreken over het denken van Descartes en de invloed van Galileï.
In de moderne tijd (ruwweg vanaf 1500) komt de westerse mens steeds meer tegenover en zelfs boven de wereld te staan. In het denken van René Descartes (1596 -1650) is deze omslag goed waar te nemen. Een onverzoenlijk dualisme tussen mens en natuur, denkend subject en 'stom' object is het gevolg. Dat dualisme is hardnekkig gebleken. Met name de natuur wordt objectief en afstandelijk geobserveerd. Dat gebeurt vooral in kunstmatige werkplaatsen, laboratoria. Men bestudeert de natuur niet zozeer om haar te bewonderen dan wel om haar door middel van de nieuw verworven kennis in de greep te krijgen, haar te fatsoeneren, en - stapje voor stapje - haar als object te exploiteren. In Galileï Galildi (1546 - 1642) lezen we dat de natuur exact kan worden gekend omdat haar essentie wiskundig is. Stukje bij beetje wordt de natuur 'onttoverd'.

Aanbevolen literatuur:
° Bulhof I.N., Van inhoud naar houding. Nieuwe visie op filosoferen in een pluralistische cultuur. Kok Agora, Kampen1996.
° Störig, H.J. Geschiedenis van de filosofie 1& 2, Het Spectrum, Utrecht 1994

Tot haar emeritaat in 1997 was mevrouw Prof. Dr. Ilse N. Bulhof bijzonder hoogleraar wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit Leiden en Universitair Hoofddocent geschiedenis van de wijsbegeerte aan de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht en de Rijksuniversiteit Utrecht, Faculteit der Godgeleerdheid. Ilse Bulhof publiceerde boeken over onder andere Nietzsche, Dilthey, Darwin en Freud, en schreef vele artikelen over geschied- en wetenschapsfilosofische onderwerpen. Haar belangstelling gaat op het moment vooral uit naar de relatie tussen filosofie en spiritualiteit.

Algemene gegevens:

1. FOW is een landelijke organisatie: de Stichting Filosofie Oost-West wil bijdragen aan de ontwikkeling van mondiaal denken op basis van begrip en respect en niet op basis van politieke macht, economisch gewin of Westerse dominantie. Zij streeft ernaar dat de verschillen in denken samen komen tot een dialoog. De Stichting is levensbeschouwelijk neutraal.
2. Op negen zaterdagen per jaar verzorgen - parallel aan elkaar - vier docenten elk vier uur colleges over een vastgelegd onderwerp.
3. Data voor 2000 zijn 22 januari, 19 februari, 18 maart, 8 april, 13 mei, 9 september, 7 oktober, 4 november en 25 november.
4. Folder en inschrijven bij: het secretariaat van Filosofie Oost - West, Zaanmarktstraat 18, 4811 BREDA of e-mail info@filosofie-oostwest.nl
5. Website http://www.filosofie-oostwest.nl

Deel: ' Cursus Stichting Filosofie Oost-West over subject en object '
Lees ook