X
X
X Gemeente Amsterdam


UITDAGING 99

De gemeente Amsterdam start in april in samenwerking met het ministerie van Defensie een korte interne cursus van drie maanden voor jongeren die met de politie in aanraking zijn geweest danwel dreigen te raken. De jongeren nemen op vrijwillige basis deel aan de cursus en worden opgeleid tot lasser, draaier, onderhoudsmonteur, chauffeur of installateur. Zij krijgen een deel-certificaat en zullen daarna doorstromen naar een baan of een vervolgopleiding. De interne cursus wordt verzorgd door de Koninklijke Landmacht, het vervolg door de gemeente Amsterdam. Kans op een baan of andere vervolgmogelijkheden is groot, gezien het feit dat de cursusrichtingen zijn afgestemd op de behoefte op de arbeidsmarkt. Maar ook de behoeften onder de jongeren zijn gepeild bij instanties die de jongeren naar deze cursus zullen toeleiden. Deze toeleidingsinstanties zijn Maatwerk, de regiopolitie, reclassering en projectorganisaties 'Nieuwe Perspectieven' en 'Keerpunt'.

Duur van de cursus

De cursus start op 12 april en eindigt op 9 juli en zal bij positief resultaat in september worden vervolgd. Na de Landmacht zullen de Marine en de Luchtmacht het programma verzorgen.

Doel en doelgroep

Met dit project wordt beoogd jongeren tussen de 17 en 23 jaar (van alle nationaliteiten) die in aanraking (dreigen te) komen met politie of justitie niet verder af te laten glijden naar het criminele milieu. In eerste instantie nemen er zestien jongeren deel. Op initiatief van wethouder Van der Aa is eind vorig jaar het ministerie van Defensie benaderd om een opleidingstraject voor jongeren te ontwikkelen. Gedachte daarachter was dat de kans op een succesvolle afloop voor de jongeren groter is als de cursus intern en in een heldere werkstructuur wordt gegeven dan vanuit de thuis-situatie. De jongeren worden opgeleid voor een civiel beroep, maar kunnen ook onder voorwaarden doorstromen naar een dienstverband bij Defensie (beroepsmilitair). Dit is echter niet het primaire doel van het project.

Relatie tot andere projecten

Het verschil met andere projecten is dat UITDAGING een korte intensieve eenmalige cursus is die intern en in groepsverband wordt gevolgd, terwijl de andere opvangprojecten bestaan uit begeleiding op individuele basis vanuit de thuis- danwel schoolomgeving. 'Nieuwe Perspectieven' is een project gebaseerd op zeer intensieve individuele begeleiding van jongeren tot 21 jaar die in aanraking met politie en/of justitie zijn gekomen. 'Keerpunt' is een project gericht op (her-)intreding op de arbeidsmarkt eventueel via additionele scholing.

Programma

De jongeren krijgen naast een beroepsgericht programma ook een intensief trainings- en sportprogramma aangeboden.

Financiën

De gemeente Amsterdam koopt de cursus in bij Defensie. In een voorlopige raming is uitgegaan van 15.000,00 gulden per deelnemersplaats. Het gaat dan om extra kosten die Defensie moet maken voor kleding, voeding, huisvesting, transport, instructie, begeleiding en materialen.

De gemeente heeft voor 1999 geld gereserveerd binnen het Grote Steden-budget waarvan projecten in de sfeer van Jeugd en Veiligheid deel uit maken.

Amsterdam, 27 januari 1999

Lysbeth den Dulk 5523409

Deel: ' Cursus Uitdaging 99 voor "moeilijke" Amsterdamse jongeren '
Lees ook