CURSUSPROGRAMMA "ORIËNTATIE OP VERSCHEIDENHEID" 1999
Stichting filosofie Oost - West

Zaterdag 13 maart 10.00 -16.30 uur; toegang ƒ 50,-; aan de zaal te voldoen.
Adres: Vergader- en zalencentrum "Vredenburg 19", Vredenburg 19 in Utrecht.

WESTERSE FILOSOFIE IN DE 20e EEUW
Naar aanleiding van Wittgenstein, Heidegger en anderen: over menselijke eindigheid en de mogelijkheid van transcendentie.

Prof Dr. O.D. Duintjer (1932), promoveerde in Leiden 1966 op De vraag naar het transcendentale, vooral in verband met Heidegger en Kant. Otto Duintjer was van 1970 tot 1987 hoogleraar kennisleer en metafysica aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Universiteit van Amsterdam; de laatste jaren met de opdracht ‘Filosofie en spiritualiteit’. Otto Duintjer verbleef regelmatig in Ashrams in India.

Otto Duintjer: "De eindigheid of relativiteit van menselijke kennis is een belangrijk thema in de westerse filosofie van de 20e eeuw. In hoeverre betreft onze kennis - in dagelijkse waarneming, wetenschappelijke theorieën, metafysische beschouwingen - de werkelijkheid zelf? In toenemende mate is nadruk gelegd op de rol van 'filters' aan de kant van de mens, die de reikwijdte van onze kennis begrenzen. Ik zal dit thema vooral toelichten aan de hand van twee 20e eeuwse filosofen: Wittgenstein en Heidegger. Bij Wittgenstein komen grenzen van de kennis vooral in zicht via zijn verhelderende onderzoekingen naar aard en rol van de taal. In Heideggers analysen blijken tijd en historiciteit overal in het geding, waar waarheid geschiedt en kennis tot stand komt. Elk van beide denkers raakt op zijn manier ook aan de vraag of wij al dan niet in die eindigheid gevangen (hoeven te) zitten. Op laatstgenoemde vraag zal ik ten slotte ook mijn persoonlijke visie geven. Kan inzicht in onze eindigheid leiden tot besef van transcendentie?"

De syllabus van Otto Duintjer bevat twee van zijn publicaties: Opmerkingen over spiritualiteit en Over het primaat van waarheid.

ALGEMENE GEGEVENS:


1. FOW is een landelijke organisatie: de Stichting Filosofie Oost-West wil bijdragen aan de ontwikkeling van mondiaal denken op basis van begrip en respect en niet op basis van politieke macht en economisch gewin. Zij streeft ernaar dat de verschillen in denken samen komen tot een dialoog. De Stichting is levensbeschouwelijk neutraal.


2. Op negen zaterdagen per jaar verzorgen - parallel aan elkaar - vier docenten elk vier uur colleges over een vastgelegd onderwerp.


3. Overige data voor 1999 zijn 6 februari, 13 maart, 24 april, 29 mei, 11 september, 9 oktober, 13 november en 11 december.


4. Telefoonnummers voor inlichtingen over de activiteiten: Hans Bosse telefoon 040 - 2113344 email hj.bosse@wxs.nl en Joke Koppius telefoon 0571 270434, email koppius@worldonline.nl.


5. Folder en inschrijven bij: het secretariaat van Filosofie Oost - West Helleberg 4, 5508 BL Veldhoven.


6. Zie voor 13 maart ook:

- Indische filosofie: De Veda's als oorsprong, Dr. B.M.J. Nagel
- Russische filosofie; Rusland: het andere Europa, Mevrouw dr. M. van Goubergen


- Spiritualiteit en maatschappelijke betrokkenheid, Dr. J. Bor


Deel: ' Cursus westerse filosofie in de 20e eeuw '
Lees ook