P E R S M E D E D E L I N G
A G A L E V - F R A C T I E
V L A A M S P A R L E M E N T

Brussel, 24 februari 1999

CVP, SP en Vlaams Blok verwerpen kernwapenvrij Vlaanderen

In de commissie binnenlandse aangelegenheden van het Vlaams parlement werd vandaag gestemd over het voorstel van resolutie van Cecile Verwimp (Agalev), Jef Sleeckx (SP) en Johan Sauwens (VU) met de vraag om Vlaanderen kernwapenvrij te verklaren. Dit in analogie met een hondertal soortgelijke resoluties die gestemd werden rond 'kernwapenvrije gemeenten' in de jaren '80. En ter ondersteuning van de acties van de vredesbeweging zoals dit weekend aan de militaire basis te Kleine Brogel.

De indieners wilden hiermee een duidelijk signaal geven aan de federale regering. Uit opinieonderzoek blijkt immers dat een meerderheid van Belgen en Vlamingen geen kernwapens in ons land wenst. Met hun resolutie wilden de indieners hun collega's steunen die in het Belgisch parlement aandringen op een open parlementair debat over de opslag van nucleaire massavernitigingswapens in Kleine Brogel en de Belgische betrokkenheid bij de nucleaire NATO-strategie, die zelfs een 'eerste gebruik' van kernwapens mogelijk maakt. Het Internationaal Gerechtshof van Den Haag oordeelde immers dat zelfs het dreigen met kernwapens onverenigbaar is met het humanitair recht.

De leden van CVP en SP verwierpen de resolutie. Ze werden entoesiast ondersteund door Filip Dewinter van het Vlaams Blok. VLD, VU en Agalev stemden voor. De meerderheid verschool zich achter het argument dat het Vlaams Parlement geen uitspraken moet doen over federale bevoegdheden. Zelfs een symbolische uitspraak of oproep zag men niet zitten. Minister Peeters weigerde in te gaan op de kern van de zaak. Hij had het enkel over procedures. Een louter symbolische uitspraak van het Vlaams parlement zou 'de kloof tussen burger en politiek' verdiepen. Daarbij ging hij voorbij aan het feit dat een meerderheid van de burgers in Vlaanderen de kernwapens wel degelijk kwijt wil. Hij deed het hele debat in de commissie en de acties in Kleine Brogel, zelfs af als zuiver electoralisme. Waarbij hij makkelijkheidshalve voorbij ging aan het geduldige werk dat de Vlaamse vredesbeweging en diverse parlementsleden over de partijgrenzen heen, nu al enkele jaren verricht hebben rond dit thema.

Agalev is diep ontgoocheld over de negativistische opstelling van SP en CVP. Jef Sleeckx, blijkbaar de laatste socialistische vredesactivist, wordt andermaal in de kou gelaten. Waar is de tijd dat de socialisten mee het voortouw namen in de strijd tegen de kruisraketten en alom in Vlaanderen moties indienden en goedkeurden om lappen Vlaams grondgebied vrij van kernwapens te verklaren ?

Cecile VERWIMP,
Tel. Werk. 02/552 94 11 - Tel. privé : 02/452 92 61 Johan MALCORPS,
Vlaamse volksvertegenwoordigers

...................................................... Agalev Persdienst
Ingrid Pira
Brialmontstraat 23, 1210 Brussel
tel (02)219 19 19 fax (02)223 10 90
gsm (075)92 54 96
e-mail pers@agalev.be
...................................................... Agalev via InterNet
e-mail persdienst: pers@agalev.be
agalev homepage : https://www.agalev.be/ persteksten : https://www.agalev.be/pers/ ......................................................

Zoekwoorden:

Deel: ' CVP, SP en Vlaams Blok verwerpen kernwapenvrij Vlaanderen '
Lees ook