Dienstenbond CNV

CWI blundert verschrikkelijk in zaak CMG! Kort geding volgt 18-07-2002

Persbericht

CNV Dienstenbond-bestuurder Siegbert van der Velde: Bij de beantwoording van de centrale vraag Wie is er nu eigenlijk de baas van de gedetacheerde CMG-er? verschillen CMG en CWI van mening! De uitzondering op de vaste ontslagregels in Nederland waar CMG nu gebruik van maakt, zijn bedoeld voor uitzendkrachten. Om aan de voorwaarden van die uitzondering te voldoen, en dat moet getoetst worden door het CWI, moet er sprake zijn van een driehoeksverhouding tussen bedrijf (CMG), medewerker (CMG-er) en de opdrachtgever/klant. Daarbij moet de opdrachtgever/klant ook leiding geven aan de gedetacheerde werknemer. CWI stelt dat zij dit bij de voor ontslag voorgedragen CMG-ers heeft getoetst en dat er wel sprake is van leidinggeven van opdrachtgever/klant aan gedetacheerde CMG-er. Terwijl CMG dit zelf ontkent in een brief die ik het CWI heb gestuurd als bijlage bij mijn vraag aan het CWI waarom zij de ontslagregels in deze goedkeuren. CMG stelt namelijk dat zij de leiding heeft over de gedetacheerde werknemer! CNV Dienstenbond concludeert dat CMG misbruik maakt van de uitzonderingsbepaling in het ontslagrecht die bedoeld is voor uitzendkrachten, en dat het CWI de onderbouwing van CMG bij de toetsing van de ontslagaanvraag heeft genegeerd.

Van der Velde: De incompetentie van het CWI is in deze zaak werkelijk stuitend. Er zijn maar twee verklaringen mogelijk; of het CWI toetst in het geheel niet of het ontslag aan de regels voldoet, of het CWI heeft in een onderonsje met CMG ondoordacht beloften gedaan waarop niet teruggekomen kan worden. De collectieve ontslagaanvraag is in dit geval op 17(!) punten strijdig met de regelgeving en toch verleent het CWI ruim baan aan CMG. De overheid blijkt in het geheel niet geïnteresseerd in het handhaven van de wetgeving rondom ontslag. Het CWI is zich kennelijk niet bewust van haar verantwoordelijkheid bij ontslag en is in mijn ogen daarmee volstrekt overbodig geworden. Er staat de CNV Dienstenbond nu geen andere weg open dan in kort geding de rechter te verzoeken de beslissingen van het CWI te herroepen.

Ruim vijftig van de 110 voor ontslag voorgedragen CMG-werknemers hebben gisteren bij het CWI in Groningen geprotesteerd tegen de wijze waarop het CWI de collectieve ontslagaanvraag van CMG heeft behandeld. Naar aanleiding van die actie kreeg de CNV Dienstenbond eindelijk een reactie op haar brief van 26 juni jongstleden, waarin werd gevraagd waarom CMG-medewerkers als uitzendkracht kunnen worden ontslagen.

Het CWI stelt dat de uitzonderingsbepalingen in het ontslagrecht voor uitzendkrachten moeten worden toegepast als er sprake is van het specifieke driezijdige karakter in de arbeidsrelatie. Dat wil zeggen dat de klant van CMG ook leiding geeft aan de gedetacheerde werknemer. Het CWI stelt vervolgens dat daarop is getoetst en dat er sprake is van die specifieke arbeidsrelatie. Aldus stelt het CWI dat er sprake is van een interpretatieverschil over de definitie van uitzendkracht. Maar daarvan is geen sprake! Het CWI stelt zelf vast dat er wel sprake is van een driehoeksverhouding waarbij de klant leiding geeft aan de CMG-er, maar CMG zegt dat zij de leiding hebben! Dus concluderen wij dat er sprake is van een meningsverschil waarop CWI zei dat ze er dan nog wel es naar zouden kijken! zegt Siegbert van der Velde. Namelijk: als bijlage van de brief van de CNV Dienstenbond aan het CWI was ook een brief van CMG gevoegd, waarin CMG met klem ontkent dat er sprake is van het specifieke driezijdige karakter van de uitzendrelatie. CMG zelf stelt onomwonden dat de leiding over de gedetacheerde alleen bij CMG ligt en niet bij haar klanten. Het CWI moest, hiermee geconfronteerd, erkennen aan de CNV Dienstenbond dat de relevante stukken niet zijn bestudeerd en dat er geen enkel onderzoek heeft plaatsgevonden in het kader van het collectieve ontslag. Het CWI heeft vervolgens gezegd dat ze er dan nog maar eens naar moesten kijken.

Hoofddorp, 18 juli 2002

Deel: ' CWI blundert verschrikkelijk in zaak CMG! Kort geding volgt '
Lees ook