Jaarresultaten - 27/02/2003

D'Ieteren - Resultaten van het boekjaar 2002

Persbericht Donderdag 27 februari 2003 Embargo: 8u30- In een sombere economische context, beperkte daling met 10,7% van de courante geconsolideerde winst na belasting1, groepsaandeel, tot een bedrag van EUR 105,9 miljoen.


- Courante winst na belasting1, groepsaandeel, voor de activiteit autoverhuur gedaald met 14,8% naar EUR 54,6 miljoen; weerslag van de daling van de bedrijfsopbrengsten beperkt door een efficiënt kostenbeheer.


- Courante winst na belasting, groepsaandeel, voor de activiteit autodistributie gedaald met 26,0% naar EUR 35,6 miljoen, vooral vanwege de lagere verkoop van het merk Volkswagen op een krimpende markt.


- Courante winst na belasting1, groepsaandeel, voor de activiteit autoruiten sterk gestegen naar EUR 15,7 miljoen; voortzetting van de groei op de bestaande markten en van de geografische expansie in Europa.


- Voorgesteld brutodividend voor het boekjaar 2002 : EUR 2,31 per aandeel, onveranderd tegenover het dividend van vorig boekjaar.

GECONSOLIDEERDE KERNCIJFERS

in miljoen EUR 2002 2001 var. Bedrijfsopbrengsten 3.066,8 3.331,7
- 8,0% Waarvan Autodistributie 1.877,6 2.076,3 - 9,6% Autoverhuur 1.189,2 1.255,4 - 5,3% Bedrijfswinst 239,3 292,6
- 18,2% Waarvan Autodistributie 52,8 77,0 - 31,4% Autoverhuur 186,5 215,6 - 13,5% Courante winst na belasting1, groepsaandeel 105,9 118,6 - 10,7% Waarvan Autodistributie 2 35,6 48,1
- 26,0% Autoverhuur 1 54,6 64,1
- 14,8% Autoruiten 1 2 15,7 6,4
+145,3% Uitzonderlijk resultaat na belasting 3, groepsaandeel -3,1 5,0 - Afschrijvingen op consolidatieverschillen4, groepsaandeel -30,7 - 28,6 - Nettowinst, groepsaandeel 72,1 95,0 - 24,1% Courante winst na belasting1, groepsaandeel, per aandeel 18,9 21,2 - 10,7% (EUR)
Waarvan Autodistributie 2 6,4 8,6
- 26,0% Autoverhuur 1 9,8 11,5
- 14,8% Autoruiten 1 2 2,7 1,1
+ 145,3%

P. 1/9

BELANGRIJKSTE FACTOREN IN DE EVOLUTIE VAN DE
GECONSOLIDEERDE RESULTATEN

De activiteiten autoverhuur op korte termijn (Avis Europe) en autodistributie (D'Ieteren Auto), globaal geïntegreerd in de jaarrekening van de groep D'Ieteren, werden beïnvloed door een moeilijke economische conjunctuur. Anderzijds heeft de sector van de autoruiten (Belron), die minder gevoelig is voor de economische context dan de andere activiteiten, zijn bijdrage aan de resultaten van de groep beduidend verhoogd. Deze derde activiteit wordt volgens de vermogensmutatiemethode in de jaarrekening van D'Ieteren opgenomen.

De geconsolideerde bedrijfsopbrengsten van de groep D'Ieteren zijn met 8,0% gedaald naar EUR 3.066,8 miljoen. De bedrijfswinst is met 18,2% gedaald naar EUR 239,3 miljoen. De netto financiële kosten5 zijn met EUR 12,0 miljoen gedaald naar EUR 85,3 miljoen als gevolg van de vermindering van de schuldenlast en de lagere rentevoeten.

Op basis van deze elementen en rekening houdend met de sterke stijging van de activiteit autoruiten, bedraagt de courante winst na belasting1, groepsaandeel, EUR 105,9 miljoen tegenover EUR 118,6 miljoen in 2001. Na aftrek van de afschrijvingen op consolidatieverschillen en het uitzonderlijke resultaat na belasting, grotendeels toe te schrijven aan de activiteit autoverhuur, bedraagt de geconsolideerde nettowinst, groepsaandeel, EUR 72,1 miljoen, een daling met 24,1% tegenover het vorige boekjaar.

COMMENTAAR PER SECTOR


· SECTOR VAN DE AUTOVERHUUR ­ AVIS EUROPE
(vandaag verspreid persbericht van Avis Europe met de jaarresultaten)

Als gevolg van de overname van Avis Europe aandelen in de loop van het boekjaar bedraagt het aandeel van D'Ieteren in het kapitaal van Avis Europe 59,60% tegenover 56,60% op het einde van het vorige boekjaar. Voor de consolidatie van Avis Europe werd een gemiddeld participatiepercentage van 56,78% gebruikt.

De zwakte van de Europese economie heeft de activiteiten van Avis Europe in 2002 negatief beïnvloed, vooral in de segmenten van de zakenverhuur en de vervangingsverhuur, die werden getroffen door de besparingsprogramma's van ondernemingen. Om deze evolutie te compenseren heeft Avis Europe zijn inspanningen opgedreven in het segment van de vrijetijdsverhuur, zodat de daling van de bedrijfsopbrengsten beperkt bleef tot 5,3%. De bedrijfsopbrengsten bedragen EUR 1.189,2 miljoen tegenover EUR 1.255,4 miljoen in 2001.

De bedrijfswinst van Avis Europe bedraagt EUR 186,5 miljoen, een daling met 13,5%. De weerslag van de vermindering van het activiteitsniveau op de bedrijfsmarge werd getemperd door een snelle aanpassing van het niveau van de vloot en van het personeel aan het niveau van de vraag, en door een strenge beheersing van de vaste kosten. De netto financiële kosten zonder afschrijvingen op consolidatieverschillen zijn met EUR 7,9 miljoen gedaald naar EUR 63,1 miljoen.

Avis Europe heeft in zijn boeken een uitzonderlijke kost voor belasting opgenomen van EUR 16,4 miljoen (of EUR 6,3 miljoen na belasting en als groepsaandeel in de rekeningen van D'Ieteren). Deze kost heeft gedeeltelijk betrekking op de waardeverminderingen op de vorderingen van het filiaal Centrus en is tevens het gevolg van het plan voor de vermindering van het administratieve personeel dat in het tweede semester van 2002 werd uitgevoerd. Deze kost omvat ook een provisie als dekking van het insolvabiliteitsrisico van een vroegere herverzekeraar.

P. 2/9

Vooruitzichten voor 2003. Bij gebrek aan een wezenlijk herstel van Europese economieën en door het waarschijnlijke aanhouden van de huidige geopolitieke spanningen, zijn de vooruitzichten op korte termijn voor Avis Europe onzeker. In deze context zal Avis Europe zijn beleid van strikte kostenbeheersing voortzetten. Avis Europe heeft overigens een programma met maatregelen in werking gesteld om de onvermijdelijke weerslag van een conflict tegen te gaan. Tijdens de eerste weken van 2003 is de activiteit in het vrijetijdssegment opnieuw gestegen, waardoor de verdere daling van de zakenreizen gedeeltelijk wordt gecompenseerd.

Avis Europe heeft in februari 2003 een contract gesloten voor de verwerving van bepaalde activa van het merk Budget in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. De afronding van de transactie is afhankelijk van het verkrijgen van zekere voorwaarden, voorzien in de loop van de maand maart. Deze overname vertegenwoordigt een investering van ongeveer EUR 30 miljoen, verhoogd met EUR 8 miljoen aan schuldovername met betrekking tot de huurwagenparken. Avis Europe verwacht een marginale negatieve weerslag op zijn resultaten op het einde van het eerste overnamejaar. Budget is actief in meer dan 60 landen en werkt voornamelijk met licentiehouders. In Frankrijk, Zwitserland en Oostenrijk, Budget is ook met filialen aanwezig. De jaarlijks ontvangen royalties bedragen ongeveer EUR 11 miljoen. Avis Europe zal in eerste instantie de activiteiten van Budget integreren en stabiliseren, om vanaf eind 2003 over te gaan tot belangrijke investeringen. Het merk is nog zeer beperkt aanwezig op belangrijke Europese markten, zoals Spanje, Italië en Scandinavië, waardoor het voor Avis Europe mogelijk wordt om de activiteiten van Budget te ontwikkelen. Er zullen ook besparingen kunnen worden gegenereerd in de back-officeactiviteiten alsook door de vereenvoudiging van de bestaande systemen.


· SECTOR VAN DE AUTODISTRIBUTIE ­ D'IETEREN AUTO
De bedrijfsopbrengsten van D'Ieteren Auto bedragen EUR 1.877,6 miljoen, een daling van 9,6% tegenover 2001, voornamelijk als gevolg van de daling van de verkoopvolumes van nieuwe en tweedehandse voertuigen.

De factureringen van nieuwe wagens en bedrijfsvoertuigen zijn met 16,5% gedaald naar 95.900 eenheden :

- Op de markt van de nieuwe wagens, die met 4,3% is gedaald tot 467.569 inschrijvingen, heeft D'Ieteren Auto een achteruitgang van zijn marktaandeel genoteerd naar 18,0% (19,8% in 2001). Deze evolutie is grotendeels toe te schrijven aan het merk Volkswagen, vooral door het ontbreken van modellen in de goed presterende segmenten van kleine monovolumes en 4x4, in afwachting van de vernieuwing van bepaalde modellen en de harmonisering van de prijzen op Europees niveau. De merken Seat en Skoda hebben eveneens marktaandeel verloren; anderzijds is het marktaandeel van Audi en Porsche beduidend gestegen. De nieuwe modellen VW Phaeton, Touareg, Audi A8 en Seat Cordoba, die op het einde van het jaar verschenen zijn, hebben slechts een beperkte weerslag gehad op de verkopen van 2002.

- Op de markt van de bedrijfsvoertuigen, die met 16,4% daalde tot 48.591 inschrijvingen, behaalde D'Ieteren Auto een marktaandeel van 11,3% (12,3% in 2001), met een gamma van bedrijfsvoertuigen dat op vernieuwing wacht.

De bedrijfsopbrengsten van de tweedehandsvoertuigen zijn in 2002 vertraagd, voornamelijk door het kleinere aantal wagens dat is overgekocht van kortetermijnverhuurbedrijven.

De activiteit autoverhuur op lange termijn van D'Ieteren Lease en de activiteit commercialisering van onderdelen en accessoires realiseerden goede prestaties tijdens 2002.

De bedrijfswinst van D'Ieteren Auto bedraagt EUR 52,8 miljoen, een daling met 31,4%. Dit komt overeen met een bedrijfsmarge van 2,8% tegenover 3,7% in 2001. Deze daling vloeit voornamelijk voort uit de vermindering van de verkoopvolumes, de handhaving van de commerciële acties en de vorming van provisies die vooral bedoeld zijn om de herstructureringskosten van de netwerken te dekken.

P. 3/9

De netto financiële kosten2 van D'Ieteren Auto daalden met EUR 3,5 miljoen tot EUR 8,8 miljoen, als gevolg van de vermindering van de schuldenlast en de gedaalde rentevoeten.

Vooruitzichten voor 2003. De Belgische automarkt zou een terugval met 5% kennen naar een niveau van 450.000 inschrijvingen van nieuwe voertuigen. De daling zou zich het sterkst laten voelen in de eerste zes maanden van 2003, aangezien het begin van 2002 positief werd beïnvloed door het Autosalon. D'Ieteren Auto streeft voor 2003 naar een marktaandeel van meer dan 18%, ondersteund door een dynamische commerciële politiek van lancering van speciale reeksen en door de komst van een kleine monovolume, VW Touran, verwacht in het tweede kwartaal van 2003. Behoudens een gevoelige verslechtering van de economische context, zou het bedrijfsresultaat van de activiteit autodistributie zich op hetzelfde peil moeten handhaven als in 2002.

De nieuwe Europese reglementering en de strategie van gespecialiseerde distributie van de merken van de groep Volkswagen zullen tot ingrijpende aanpassingen van de netwerken leiden. D'Ieteren Auto zal in de loop van 2003 nieuwe contracten sluiten met de leden van zijn netwerken, in toepassing van de nieuwe distributieregels die sinds 1 oktober 2002 van kracht zijn. D'Ieteren Auto zal het proces van de scheiding van de merken Volkswagen en Audi in twee verschillende netwerken voortzetten. Het zal de lokale dekking van de naverkoopdienst en de verkoop van accessoires versterken door gedecentraliseerde servicepunten te openen. D'Ieteren Auto zal zijn netwerken intensief blijven stimuleren en zijn concessiehouders meer middelen ter beschikking stellen, teneinde de tevredenheid van de klanten verder te verhogen.


· SECTOR VAN DE AUTORUITEN ­ DICOBEL / BELRON
Dicobel, een filiaal van Cobepa (30%) en van D'Ieteren (70%), controleert 80,93% van de onderneming Belron. Het participatiepercentage van D'Ieteren in Belron bedraagt 56,65%.

Bijdrage van de groep Dicobel aan de courante geconsolideerde winst na belasting1, aandeel van D'Ieteren

in miljoen EUR 2002 2001 Belron 22,8 12,3 PG Holdings (verkocht in 2001) - 2,3 Dicobel n.v. 0,4 - 0,4 Courante winst na belasting1 van de groep Dicobel 23,2 14,2 Financieel resultaat na belasting verbonden aan de -7,5 - 7,8 investering
Totaal 1 2 15,7 6,4

2002 was voor Belron een nieuw groei-jaar, met een stijging van de bedrijfsopbrengsten met 7,6% naar EUR 981,4 miljoen. De activiteiten groeiden op de meeste markten, met opvallende uitschieters in Portugal, Spanje, Frankrijk en Duitsland. Ook Belron heeft de geografische expansie van zijn activiteiten voortgezet. De nieuwe Zweedse en Italiaanse dochtermaatschappijen - die respectievelijk in april en juni 2002 werden overgenomen - hebben Belron in staat gesteld het aantal verkooppunten te verhogen tot 54 eenheden en zijn bedrijfsopbrengsten met 2,5% punten doen stijgen. Belron heeft bovendien in de Tsjechische Republiek en in Israël nieuwe franchisecontracten gesloten voor CARGLASS.

De bedrijfswinst bedroeg EUR 74,6 miljoen, een stijging van 15,5% tegenover het vorige boekjaar. In dit resultaat is onder meer een kostenpost opgenomen van EUR 4,7 miljoen (EUR 1,4 miljoen in 2001) voor de ontwikkeling van een geïntegreerd informaticaplatform.

De netto financiële kosten zonder afschrijvingen op consolidatieverschillen zijn gedaald van EUR 40,4 miljoen in 2001 naar EUR 32,7 miljoen in 2002, voornamelijk als gevolg van de vermindering van de schuldenlast van Belron.

P. 4/9

Vooruitzichten voor 2003. De organische groei van de activiteiten van Belron zou moeten aanhouden, vooral in continentaal Europa. Belron rekent hiervoor op de permanente ontwikkeling van zijn concept voor de herstelling en vervanging van autoruiten via aangepaste reclamecampagnes en diverse promotieactiviteiten, op de uitbreiding van zijn mobiele diensten en op de opening van nieuwe servicepunten. De ontwikkeling van het geïntegreerde informaticaplatform van de groep wordt voorgezet, met een eerste geplande invoering in 2003, eerst in Frankrijk en nadien in het Verenigd Koninkrijk. Deze ontwikkelingen, bestemd om de groei van Belron te garanderen en op termijn zijn operationele efficiëntie te verbeteren, zullen kosten meebrengen die een weerslag zullen hebben op de resultaten van 2003.

VOORUITZICHTEN VAN DE GROEP D'IETEREN VOOR 2003

Rekening houdend met de huidige tendens binnen de drie activiteitensectoren, zouden de resultaten van de groep D'Ieteren in 2003, zonder een internationaal conflict en/of een verslechtering van het economische klimaat, vergelijkbaar moeten zijn met die van 2002.

GECONSOLIDEERDE RESULTATEN VAN DE GROEP D'IETEREN

in miljoen EUR 2002 2001 Bedrijfsopbrengsten 3.066,8
3.331,7 Bedrijfswinst 239,3
292,6 Financieel resultaat - 115,4 - 127,3 Financieel resultaat zonder afschrijvingen op consolidatieverschillen - 85,3 - 97,3 Afschrijvingen op de consolidatieverschillen ­ Avis Europe - 30,1 - 30,0 Courante winst vóór belasting 123,9 165,3 Uitzonderlijk resultaat - 16,4 - Belastingen - 23,3 - 40,1 Resultaat van de ondernemingen met vermogensmutatie 11,4 4,5 Courant resultaat 22,2 13,7 Uitzonderlijk resultaat 3,2 2,8 Afschrijvingen op de consolidatieverschillen ­ Dicobel - 14,0 - 12,0 Geconsolideerde winst 95,6 129,7 Aandeel van derden in de geconsolideerde winst 23,5 34,7 Aandeel van de groep in de geconsolideerde winst 72,1 95,0

Verslag van de Commissaris
De Commissaris heeft bevestigd dat de boekhoudkundige gegevens opgenomen in dit persbericht geen enkel voorbehoud van zijn kant oproepen en overeenstemmen met de geconsolideerde jaarrekeningen.

Contactpersonen
Jean-Pierre Bizet, Group Executive Vice President Benoît Ghiot, Group Financial Manager Catherine Vandepopeliere, Financial Communication Tel. : + 32 2 536 54 39 E-mail : financial.communication@dieteren.be

1. Zonder afschrijvingen op consolidatieverschillen. 2. Na toewijzing van een financieel resultaat na belasting EUR 7,5 miljoen (EUR 7,8 miljoen in 2001) verbonden aan de investering in de activiteit autoruiten, hetzij een financiële kost van EUR 13,4 miljoen (EUR 14,0 miljoen het jaar voordien) en een belastingkrediet van EUR 5,9 miljoen (EUR 6,2 miljoen het jaar voordien). 3. Omvat het aandeel van de groep in de uitzonderlijke kosten na belasting van de activiteit autoverhuur (EUR 6,3 miljoen tegen EUR 1,7 miljoen in 2001) en in de uitzonderlijke opbrengsten van de activiteit autoruiten (EUR 3,2 miljoen tegen EUR 6,7 miljoen in 2001).
4. Betreffen de activiteit autoverhuur (EUR 16,7 miljoen tegen EUR 16,6 miljoen in 2001) en de activiteit autoruiten (EUR 14,0 miljoen tegen EUR 12,0 miljoen in 2001). 5. Zonder afschrijvingen op de consolidatieverschillen met betrekking tot Avis Europe. De netto financiële kosten, met inbegrip van afschrijvingen op de consolidatieverschillen, bedragen EUR 115,4 miljoen tegenover EUR 127,3 miljoen in 2001.

P. 5/9

TOELICHTINGEN

D'Ieteren group
Consolidated balance sheet
as at 31 December 2002

31 Dec. 2002 31 Dec. 2001

ASSETS

FIXED ASSETS 2,749.2 2,692.0 Intangible fixed assets 1.4 0.0 Consolidation differences 757.2 784.7 Tangible fixed assets 1,685.9 1,620.1 Financial fixed assets 304.7 287.2

CURRENT ASSETS 1,057.8 1,138.6 Stocks 230.7 289.2 Amounts receivable within one year 738.3 803.2 Investments 37.4 11.4 Cash at bank and in hand 43.0 25.1 Deferred charges and accrued income 8.4 9.7

TOTAL ASSETS 3,807.0 3,830.6

LIABILITIES

NET WORTH 1,121.3 1,086.8 Capital and reserves - share of D'Ieteren 772.3 710.9 Minority interests 349.0 375.9

PROVISIONS AND DEFERRED TAXES 151.2 147.7

CREDITORS 2,534.5 2,596.1 Amounts payable after one year 1,147.6 994.2 Amounts payable within one year

Financial
debts 592.5 750.9 Other amounts payable 767.2 823.3 Accrued charges and deferred income 27.2 27.7

TOTAL LIABILITIES 3,807.0 3,830.6

P. 6/9

D'Ieteren group
Segment income statement
as at 31 December 2002

31 December 2002 31 December 2001 Automobile Car Group Automobile Car Group distribution rental distribution rental

Revenue 1,877.6 1,189.2 3,066.8 2,076.3 1,255.4 3,331.7

Cost of sales (1,664.7) (598.9) (2,263.6) (1,856.8) (628.3) (2,485.1)

Gross
margin 212.9 590.3 803.2 219.5 627.1 846.6

Commercial and administrative charges (160.1) (403.8) (563.9) (142.5) (411.5) (554.0)

Operating
profit 52.8 186.5 239.3 77.0 215.6 292.6

Financial result (22.2) (93.2) (115.4) (26.3) (101.0) (127.3)

Financial
income 4.1 5.0 9.1 4.3 2.9 7.2 Financial charges(1) (26.3) (68.1) (94.4) (30.6) (73.9) (104.5) Amortisation of consolidation 0.0 (30.1) (30.1) 0.0 (30.0) (30.0) differences

Profit on ordinary activities before 30.6 93.3 123.9 50.7 114.6 165.3 taxes

Extraordinary
charges 0.0 (16.4) (16.4) 0.0 0.0 0.0

Profit
before
taxes 30.6 76.9 107.5 50.7 114.6 165.3

Taxes (2.5) (20.8) (23.3) (10.1)

(30.0) (40.1)

Profit of the consolidated 28.1 56.1 84.2 40.6 84.6 125.2 enterprises

Share in the result of the enterprises accounted for using the equity method 12.6 (1.2) 11.4 8.8 (4.3) 4.5 Current result 23.4 (2) (1.2) 22.2 14.1

(0.4) 13.7 Extraordinary result 3.2 0.0 3.2 6.7

(3.9) 2.8 Amortisation of consolidation (14.0) 0.0 (14.0) (12.0) 0.0 (12.0) differences

Consolidated
profit 40.7 54.9 95.6 49.4 80.3 129.7

Share of minority interests in the result 0.2 23.3 23.5 0.2 34.5 34.7 Share of the group in the result 40.5 31.6 72.1 49.2 45.8 95.0

Current result after taxes - share of 51.3 (3) 54.6 105.9 54.5 64.1 118.6 D'Ieteren(1)

(1) Before amortisation of consolidation differences (2) Of which 23.2 are related to the Automotive glass (14.2 as at 31 Dec 2001) (3) Of which 15.7 are related to the Automotive lass (6.4 as at 31 Dec 2001)

P. 7/9

Dicobel group
Consolidated balance sheet
as at 31 December 2002

31 Dec. 2002 31 Dec. 2001

ASSETS

FIXED ASSETS 773.5 711.5 Intangible fixed assets 219.0 219.0 Consolidation differences 409.6 382.3 Tangible fixed assets 123.1 110.2 Financial fixed assets 21.8 0.0

CURRENT ASSETS 268.6 282.3 Stocks 90.5 84.8 Amounts receivable within one year 138.4 134.3 Other investments and deposits 2.4 24.1 Cash at bank and in hand 36.7 38.4 Deferred charges and accrued income 0.6 0.7

TOTAL ASSETS 1,042.1 993.8

LIABILITIES

NET WORTH 387.2 368.1 Capital and reserves - share of Dicobel 303.5 288.5 Minority interests 83.7 79.6

PROVISIONS AND DEFERRED TAXES 12.4 15.3

CREDITORS 642.5 610.4 Amounts payable after one year 364.2 390.9 Amounts payable within one year

Financial
debts 38.6 34.6 Other amounts payable 233.1 176.2 Accrued charges and deferred income 6.6 8.7

TOTAL LIABILITIES 1,042.1 993.8

P. 8/9

Dicobel group
Segment income statement
as at 31 December 2002
31 December 2002 31 December 2001 Belron PG Dicobel Group Belron PG Dicobel Group Holdings Holdings

Turnover 981.4 0.0 0.0 981.4

911.8 88.8 0.0 1,000.6

Operating profit 74.6 0.0 (0.3) 74.3 64.6 10.7 (0.3) 75.0

Financial result (55.8) 0.0 (0.3) (56.1) (60.4) (1.2) (1.7) (63.3) Net financial charges(1) (32.7) 0.0 1.0 (31.7) (40.4) (1.2) (0.3) (41.9) Amortisation of consolidation differences (23.1) 0.0 (1.3) (24.4) (20.0) 0.0 (1.4) (21.4)

Profit (loss) on ordinary activities before 18.8 0.0 (0.6) 18.2

4.2 9.5 (2.0) 11.7 taxes

Net extraordinary income 2.8 0.0 0.0 2.8 0.7 0.0 8.9 9.6

Profit (loss) before taxes 21.6 0.0 (0.6) 21.0 4.9 9.5 6.9 21.3

Taxes (8.8) 0.0 (0.1) (8.9) (11.1) (2.8) 0.0 (13.9)

Profit (loss) of the consolidated 12.8 0.0 (0.7) 12.1

(6.2) 6.7 6.9 7.4 enterprises

Share of minority interests in the result 2.7 0.0 0.0 2.7 (1.4) 3.4 0.0 2.0 Share of the group in the result 10.1 0.0 (0.7) 9.4 (4.8) 3.3 6.9 5.4

Current result after taxes - share of 24.3 0.0 0.6 24.9

10.3 3.3 (0.6) 13.0 Dicobel(2)

Share of D'Ieteren in the current result after 17.0 0.0 0.4 17.4

7.2 2.3 (0.4) 9.1 taxes of Dicobel(2)
Financial result between D'Ieteren and 5.8 0.0 0.0 5.8 5.1 0.0 0.0 5.1 Dicobel
Share of D'Ieteren in the current result of 22.8 0.0 0.4 23.2

12.3 2.3 (0.4) 14.2 Dicobel(3)
Financial result after taxes related to the investment (7.5) (7.8) Contribution of Dicobel in the current result 15.7 6.4 after taxes of D'Ieteren(1)

(1) Before amortisation of consolidation differences (2) Before amortisation of consolidation differences and elimination of the financial result between D'Ieteren and Dicobel (3) Before amortisation of consolidation differences, and after elimination of the financial result between D'Ieteren and Dicobel

P. 9/9

EURONEXT Zoek Voorstelling De beursintroductie Andere sites...

Nieuws Koersen Portefeuille Bedrijven Regels Leden

Wettelijke informatie - © EURONEXT BRUSSELS 2001 De noteringen worden vertraagd met 15 minuten

Deel: ' D'Ieteren resultaten van het boekjaar 2002 '
Lees ook