D66 Nieuws


DOELVERKLARING VAN DE DEMOCRATEN (CONCEPT)

Politiek, dat zijn wij allemaal.

Sinds 1966 streven wij naar een samenleving die gebaseerd is op de persoonlijke vrijheidsrechten en bevordering van de grootst mogelijke ontplooiing van ieders individualiteit op basis van gelijke kansen. Ons doel is het opbouwen van een duurzame, democratische en open samenleving. Een samenleving waarin burgers zich ontplooien in vrijheid en betrokkenheid met anderen. Een samenleving waar burgers verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen, voor zichzelf, hun eigen vrijheid, en voor hun omgeving. Daartoe streven wij naar een radicale democratisering van de samenleving.

Dit kan alleen indien alle burgers gelijke kansen krijgen en in de gelegenheid worden gesteld zelfredzaam deel te nemen aan de maatschappij. Vrijheid en democratie vereisen immers duurzame ontwikkeling; goed onderwijs; goede gezondheidszorg; behoorlijke woonvoorzieningen; een markt zonder dominantie; werkgelegenheid; een redelijk inkomen; een sociale zekerheid die bevrijdt, niet beknelt; een goed functionerende rechtstaat, en veiligheid. Daarom werken wij aan een duurzame economie, een leefbaar land, investeringen in kennis en talent, en zorg voor zwakkeren.

Onze visie is dat deze voorzieningen worden gerealiseerd door markt en maatschappelijk middenveld. De overheid is verantwoordelijk voor de rechtstaat en de openbare orde. De overheid bewaakt kwaliteit, continuïteit en volledigheid van de voorzieningen. Zij signaleert tekortkomingen en neemt, waar nodig, de uitvoering op zich of draagt deze uitvoering op aan de markt of het maatschappelijk middenveld. Deze keuze is voor ons een pragmatische keuze, die van tijd tot tijd en van plaats tot plaats kan verschillen. Wij hebben geen blind vertrouwen in markt, middenveld of collectieve sturing. Ons uitgangspunt bij deze keuze is het realiseren van de beste oplossingen met de minste vrijheidsinbreuken en de maximale invloed van de burgers.

Dít noemen wij sociaal-liberaal.

Vrij

Wij maken de vrijheid van elk persoon tot uitgangspunt van ons denken. Wij willen ruimte creëren voor alle mensen om zich zo veel mogelijk naar eigen inzicht te ontplooien en eigen normen en waarden te kiezen. Dit recht op ontplooiing naar eigen inzicht is de spil van ons denken over vrijheid. Daarom benadrukken wij de geestelijke vrijheid (ten aanzien van levensbeschouwing, politieke keuze, meningsuiting, wetenschap en kunst), de zelfbeschikking over het menselijk lichaam (zoals ten aanzien van euthanasie en abortus) en de vrijheid van leefvorm (met betrekking tot seksuele geaardheid en de wijze van samenwonen). Daarom komen wij ook op voor het creëren van gelijke kansen: mensen moeten van hun vrijheidsrechten gebruik kunnen maken. Juist daarom investeren wij in onderwijs zodat de mensen door primair, voortgezet en hoger onderwijs toegerust raken om hun talenten te ontplooien en actieve en betrokken burgers te worden.

Betrokken

Wij pleiten voor verantwoord burgerschap. Mensen staan niet alleen. Betrokkenheid bij de samenleving en medeburgers is nodig om de vrijheid van iedereen daadwerkelijk inhoud te geven. Vrijheid kan alleen bestaan in combinatie met verantwoordelijkheid: verantwoordelijkheid voor jezelf, maar ook voor je gedrag ten opzichte van andere mensen en voor je omgeving, voor de samenleving, en voor duurzame ontwikkeling. Voor ons is betrokkenheid, verantwoordelijkheid, een houding van respect voor anderen die de basis vormt voor een harmonieuze samenleving van vrije burgers. Daarom dagen wij de burgers uit om vanuit hun eigen achtergrond de samenleving actief vorm te geven. Wij dagen de burgers uit de verantwoordelijkheden op zich te nemen die het leven in een samenleving met zich meebrengt en te werken aan versterking van hun weerbaarheid.

Wij creëren ruimte voor mensen met kennis en talenten, die innovatieve en verantwoorde ondernemers willen zijn. Dat betekent ook ruimte creëren voor harmonieuze relaties tussen werknemers en werkgevers, en voor een leven waarin zorg en arbeid te combineren zijn.

Mondig

Burgers zijn zelf in staat beslissingen te nemen over de dingen die hen aangaan. Vanuit dit vertrouwen zijn wij radicaal-democraten. Wij komen op voor burgers die willen meedenken, willen meepraten en ook halt willen roepen. Democratie is de overtuiging dat alle stemmen tellen om te komen tot de beste oplossingen, de overtuiging dat alle handen nodig zijn om deze oplossingen te realiseren. Democratie is ook ruimte geven aan minderheidsopvattingen.

Democratie strekt zich niet alleen uit tot de overheid. Als sociaal-liberalen vinden wij dat maximale invloed van burgers op zaken die hen betreffen en participatie ook nodig zijn buiten de overheidssfeer.

Vergroting van de invloed van de burger vereist dat iedereen vrije toegang heeft tot kennis en informatie, en deel kan nemen aan de informatiemaatschappij. Alleen dan kan de burger zijn weg vinden in de maatschappij van de 21e eeuw.

Gelijkwaardig

Wij koesteren de verscheidenheid van mensen en opvattingen en zien die als bron van maatschappelijke vernieuwing. Gelijkwaardigheid van mensen houdt meer in dan het simpelweg tolereren van andere meningen, culturen en voorkeuren. Gelijkwaardigheid in verscheidenheid betekent voor ons dat het samenleven in een maatschappij met zeer verschillende mensen kleur geeft aan het leven. Wij staan voor een samenleving gebaseerd op verdraagzaamheid en respect voor elkaars levenstijl.

Milieubewust

Al het leven op aarde heeft recht op een leefbare omgeving. In onze zorg voor het milieu komt de verantwoordelijkheid voor de eigen leefomgeving en die van onze medemens, nu en in de toekomst, tot uitdrukking. Een goede balans tussen natuur, recreatie en leefomgeving is een voorwaarde voor geestelijk en lichamelijk welzijn van de mens, nu én in de toekomst. Uitgangspunt is het verantwoord beheer van de aarde met al haar levensvormen. Duurzaamheid is dan ook een randvoorwaarde voor economische ontwikkeling. Daarom streven wij naar een milieuvriendelijke en diervriendelijke - agrarische sector met innovatieve ondernemers, die hun verantwoordelijkheid op dit punt nemen.

Internationaal georiënteerd

Ook internationaal onderkennen wij onze verantwoordelijkheid: Nederland staat niet op zich. De relatie tussen samenlevingen wordt steeds meer gekenmerkt door wederzijdse afhankelijkheid. Wij rekenen de bestrijding van armoede en andere schendingen van de universeel geldende mensenrechten tot de hoogste prioriteiten en erkennen dat zij die vluchten voor onrecht, hier een plaats hebben.

Wij willen het vrije verkeer van ideeën, mensen, goederen en diensten bevorderen. Daarom zijn wij voor een nauwe samenwerking in een verenigd en werkelijk democratisch Europa.

Met dit voor ogen onderhouden wij in Europa en wereldwijd nauwe contacten met verwante partijen.

Toekomstgericht

Als politieke partij is het onze taak om de grote vraagstukken van morgen zo scherp mogelijk te definiëren en te zoeken naar concrete oplossingen. Dat betekent politiek bedrijven op een open en pragmatische wijze zonder blauwdrukken, waar argumenten op hun waarde worden geschat en evenwichtig in de context van de probleemstelling worden gewogen.

Onze analyse en oplossingen leggen wij vanuit onze mens- en maatschappijvisie neer in onze verkiezingsprogrammas en op basis van die programmas bedrijven wij politiek.

Deel: ' D66 Concept doelverklaring van de democraten '
Lees ook