D66 Nieuws


UITNODIGING

Stichting IDI en SWB-Werkgroep Mensenrechten D66

organiseren de discussiebijeenkomst KOSOVO, HOE VERDER?

maandag 14 juni 1999

Aanvang 19.30 uur

Gebouw Tweede Kamer

Den Haag

Humanitaire interventie als evoluerend recht. Onder meer in het kader van de vredesconferentie the Hague Appeal for Peace.

Sinds 1945 geldt het geweldsverbod dat Staten geen geweld tegen elkaar mogen gebruiken, als de basiswet in de internationale ordening. Het VN-handvest noemt twee uitzonderingen: zelfverdediging (ook van bondgenoten) en dwangmaatregelen onder VN-vlag. In Kosovo is daarvan echter geen sprake. De NAVO heeft het geweldsverbod geschonden, tenzij er een rechtvaardiging kan worden gevonden op grond van humanitaire interventie.

Voor het begrip humanitaire interventie, d.w.z. gewapende actie buiten de VN om, bestaat geen duidelijke rechtsgrond, maar er zijn aanzetten tot een nieuwe rechtspraktijk. Staten kunnen het nodig vinden acuut een halt toe te roepen aan grootschalige schendingen van fundamentele mensenrechten. Anno 1999 gelden de Mensenrechten als een belangrijk hoofdstuk in het internationaal recht. Aan de soevereiniteit van Staten wordt geknabbeld.

PROGRAMMA:
19.30 uur Inleiding over het ontwikkelen in de praktijk van humanitaire interventie als evoluerend recht door Mr. A.H.J. van den Biesen, advocaat van Bosnië, verbonden aan advocatenkantoor van den Biesen, Prakken en Böhler te Amsterdam. 20.00 uur Reactie van prof.mr. C. Flinterman, directeur van SIM (Studie-informatiecentrum Mensenrechten), onderzoeksschool Rechten van de mens, lid Adviesraad Internationale Vraagstukken, voorzitter van de permanente commissie van de Adviesraad. 20.30 uur Pauze
20.45 uur Discussie
21.45 uur Wanneer wel/niet interveniëren? Standpunt fractie en voorlopige conclusies.
22.00 uur Sluiting

Hennie Kok, voorzitter van de SWB-Werkgroep Mensenrechten zal de bijeenkomst leiden.

De organisatie is in handen van Marianne Douma en Hennie Kok.

Wij nodigen u van harte uit deze bijeenkomst bij te wonen!

Deel: ' D66 discussiebijeenkomst Kosovo, hoe verder? '
Lees ook