D66 Nieuws


De visie van D66Meer informatie over de partijOpinie-artikelenD66 Interactief!Wat staat er te gebeuren?Verwijzingen

MEER AMBITIE :

7 VOORSTELLEN VOOR EEN BETERE AANPAK VAN DE WAO

22 januari 1999

De aanpak van de problemen in de WAO, die staatssecretaris Hoogervorst vorige week presenteerde, vertoont tekortkomingen. Het grootste probleem is dat de plannen te smal zijn, want vrijwel louter gericht op aanpassing van het keuringsproces. Een aantal punten van kritiek zijn hier nader uitgewerkt. D66 vindt dat een veel dringender appèl nodig is om te komen tot een daadwerkelijke vermindering van het aantal WAO'ers in procenten van de beroepsbevolking. Daarvoor is meer ambitie nodig dan de huidige, te beperkte aanpak. Hieronder zeven suggesties ter verbetering.

1. Reïntegratie is de donkere kant van de Nederlandse overlegeconomie. Nog steeds voelt en is niemand écht verantwoordelijk voor de begeleiding van werkhervatting van mensen die ziek of gehandicapt zijn geraakt. Op centraal niveau worden veel vrome woorden gewijd aan het belang van reïntegratie, maar in de praktijk wordt de daad niet bij het woord gevoegd.

D66 wil daarin verandering brengen. Zeker nu het aantal personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering weer stijgt zijn concrete afspraken nodig om het aantal arbeidsgehandicapten terug te brengen. Daarom wil D66 dat het kabinet concreet aangeeft welke streefcijfers zullen worden gehanteerd om het aandeel arbeidsgehandicapten in organisaties en bedrijven te vergroten, uitgewerkt in doelstellingen voor het aantal te realiseren plaatsingen van mensen met een (arbeids)handicap, het aantal te realiseren arbeidsplaatsaanpassingen, scholingsprogramma´s en dergelijke. Voor het aantal plaatsingen denkt D66 voor 1999 en 2000 minstens aan een verdubbeling van het huidige aantal. Ondanks de kamerbreed aanvaarde motie van D66 , waarin voor een dergelijke aanpak wordt gepleit, is hiervan niets terug te vinden in het plan van aanpak van het kabinet.

Kortom: D66 wil ambitieuze doelstellingen, waarop alle betrokkenen, maar in het bijzonder het bedrijfsleven, ook mogen worden aangesproken. De tijd van vrijblijvendheid moet voorbij zijn - de lat moet hoger.

Voor een effectievere preventie van arbeidsongeschiktheid en daadwerkelijke reïntegratie van gedeeltelijk arbeidsgeschikten is het ook nodig dat er iets verandert in de praktijk en de cultuur van het arbeidsbestel. Te talloos zijn de ervaringen van mensen die na hun ziekmelding nooit meer iets van hun werkgever horen, ook al heeft men vele jaren in het bedrijf gemeld. Te vaak ook krijgt men het gevoel dat de werkgever mentaal reeds afscheid heeft genomen van de betrokken werknemer, zeker als het eerste (loondoorbetalings)jaar verstreken is. Essentieel voor een goede preventie van (langdurige) ziekte en arbeidsongeschikt-heid is een blijvende waardering van werknemers, ook als zij ziek zijn geworden. Natuurlijk zijn er ook positieve ervaringen, maar het kan zeker geen kwaad om de relatie tussen werkgever en werknemer in de moderne arbeidsverhoudingen hoog op de agenda te zetten.

2. Het eerste Ziektewetjaar is het belangrijkste jaar om mensen met gezondheids-klachten, lichamelijk dan wel psychisch, bij het arbeidsproces betrokken te houden. Dat lukt onvoldoende, met name waar het langdurig zieken betreft. De arbodiensten doen wel iets aan kortdurende ziekteverzuimbestrijding, maar volstrekt onvoldoende aan langer durend ziekteverzuim. Dat heeft onder meer te maken met de erg beperkte contracten die nogal wat werkgevers met arbo-diensten sluiten; een ambitieuzere aanpak wordt daardoor ernstig bemoeilijkt. Hoewel werkgevers gezamenlijk een groot belang hebben bij minder mensen in de WAO, is men onvoldoende bereid om daar elk voor zich aan bij te dragen.
De contacten tussen arbodienst-artsen en verzekeringsartsen zijn thans te administratief en daardoor complicerend. Ook het MKB constateert dat.
D66 wil dat de contacten tussen arbodienst-artsen en verzekeringsartsen persoonlijker en inhoudsvoller, en daardoor effectiever worden. De arbodienstarts overlegt b.v na drie maanden met een verzekeringsarts over (gedeeltelijke) werkhervatting. De kosten van deze betrokkenheid van verzekeringsartsen komen ten laste van de fondsen. In het plan van aanpak van het kabinet blijft reïntegratie in het eerste Ziektewetjaar onuitgewerkt.

3. Ook de samenwerking tussen arbodienst-artsen, huisartsen, specialisten en verzekeringsartsen, allen betrokken bij één geval van ziekte of handicap, kan beter, zodat inzicht in het verloop van de ziekte en het herstel van de werknemer en de mogelijkheden tot werkhervatting vergroot kan worden. Dit contact moet ook vaste prik in het eerste Ziektewetjaar zijn. Dit onderdeel ontbreekt in het plan van aanpak van het kabinet.

4. De keuringspraktijk laat te grote verschillen in uitkomsten zien. Een uniformere praktijk is beter voor de rechtsbescherming en rechtszekerheid van burgers.
Voor D66 moeten herstelkansen zich vertalen in snellere curatieve behandeling (zonder voorrangsbehandeling maar door minder wachtlijsten) en snellere (gedeeltelijke) werkhervatting door betere begeleiding. Snellere behandeling moet zeker ook worden gerealiseerd bij psychische klachten; de lange wachtperiode voordat feitelijke behandeling aanvangt is gemiddeld veel te lang, waardoor de klachten verergeren, moeilijk te behandelen zijn en de duur van de arbeidsongeschiktheid onnodig toeneemt.

Verbetering van de kwaliteit en zorgvuldigheid van de wao-keuringspraktijk vindt volgens D66 plaats door gemiddeld meer tijd uit trekken voor keuringen, het overleg met behandelende andere artsen beter te laten verlopen en intercollegiale toetsing. De prioriteit van het management moet liggen bij kwaliteit. Het kabinet legt in zijn plan van aanpak de nadruk op sneller keuren. Voor D66 gaat het om snellere werkhervatting. Niet de keuring, maar het traject terug naar werk moet centraal staan.

5. D66 wil een wettelijk recht op reïntegratie introduceren, zodat een betrokkene na de keuring en de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid ook recht op begeleiding naar de arbeidsmarkt krijgt. Al in 1995 heeft D66 een motie ingediend om tegelijkertijd met de beschikking over de hoogte van de uitkering een (niet- vrijblijvende) uitnodiging tot een reïntegratiegesprek te krijgen. Dit gebeurt in de praktijk nog volstrekt onvoldoende. D66 wil dit nu in de wet vastleggen.

6. Onderscheid tussen de aard van de klachten (psychisch dan wel fysiek) is vooral in de sfeer van wijze en aard van werkhervatting van belang. Diagnose-gerelateerde fasegewijze werkhervatting verdient echter de voorkeur boven snellere diagnose-gerelateerde (her)keuring.Het kabinet focust teveel op snellere (her)keuringen van psychische klachten en heeft te weinig initiatieven voor begeleiding naar werkhervatting en resultaatsgerichte medewerking van het bedrijfsleven voor volumebeperking.

7. Om de instroom van vrouwen in de arbeidsongeschiktheidsregelingen te verminderen is een erkenning van de dubbele belasting van verzorging van kinderen en werk noodzakelijk. Voor vrouwen en mannen die werk en zorg combineren is de Kaderwet Arbeid en Zorg een belangrijke stap vooruit om de dubbele belasting te verminderen of te voorkomen. Het kabinet erkent in zijn plan van aanpak deze oorzaak van arbeidsongeschiktheid niet.

Tot slot
D66 verwerpt de wel geopperde suggesties om hoogte en/of duur van de WAO opnieuw ter discussie te stellen. Daar bestaat financieel geen aanleiding toe, schept onnodig onrust bij betrokkenen, is niet rechtvaardig ten opzichte van blijvend arbeidsongeschikten, en is bovendien niet behulpzaam bij het terugdringen van het volume in de WAO.

Arthie Schimmel
Tel. 070 - 318 26 48
E-mail: A.J.Schimmel@tk.parlement.nl

Deel: ' D66 doet 7 voorstellen voor betere aanpak WAO '
Lees ook